abetare

Për një “d”,
Që ti se vë
Fjala “derë”
Bëhet “erë”
Dhe shtëpia ngel pa derë.
Për një “m”
Që ti se vë,
Fjala “mik" 
Bëhet "ik”
Ç'bën kështu more Besnik,
A i thuhet mikut ik?
— 

Albanian nursery rhyme

“For one “d” 

that you don’t put on

The word “derë” (door)

Becomes “erë” (wind)

And the home remains without door.


For one “m”

That you don’t put on

The word “mik” (guest)

Becomes “ik” (go away).

What are you doing Besnik?

How can you say to your guest go away?