I love Takashi Shirogane

Just look at him 💞💕❤️💓😍✨😍❤️💗💓💞💝💕😍❤️💞😭😍✨❤️💝💞💓💕❤️✨💝😘