a chevy nova

flickr

1970 Chevy Nova Yenko S/C by Chad Horwedel