Vlaamse regering

Verbrandingsoven weer in het nieuws, nog steeds niet gestopt

Eind vorig jaar kon u al in de media vernemen dat het project van de afvalverbrandingsoven in Kampenhout-Sas dood en begraven was. De herziening van het ruimtelijk structuur plan Vlaanderen (RSV) zou de bouw van een afvalverwerkende installatie immers onmogelijk maken. Na wat studiewerk bleek dat de herziening van het RSV het project van Recover Energy eigenlijk weinig in de weg legt en dat waakzaamheid geboden bleef.

In de loop van vorige week was het weer zover. In een interview vertelde Julien De Keyser, als gedeputeerde bij de provincie Vlaams-Brabant verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, dat de provincie door een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) de komst van de oven onmogelijk zou maken. Daarmee was het lot van de afvaloven meteen beslecht.

Toch moeten we ook nu nog even afwachten. De essentie is dat er momenteel nog geen zekerheid is dat de verbrandingsoven er niet komt, maar dat er hoopvolle signalen zijn dat de vergunnende overheid de bezorgdheid van de omwonenden niet naast zich neer zal leggen.

Voor wie graag weet hoe de vork nu precies aan de steel zit doen we de situatie voor u kort uit de doeken:

De herziening van het Ruimtenlijk Structuurplan Vlaanderen

De wijziging van het RSV die eind vorig jaar werd goedgekeurd door de Vlaamse regering voorziet in de ontwikkeling van Kampenhout-Sas als een economisch knooppunt. Een opvallende passage in de tekst sluit de ontwikkeling van afvalverwerkende activiteiten uit. Het is deze passage die verantwoordelijk is voor de berichten in de media dat het project verbrandingsoven dood en begraven is. Concreet zijn er echter een aantal problemen:

  • De bepaling zou alleen van toepassing zijn op het nieuw te ontwikkelen industriegebied en niet op het bestaande gebied (waar Recover Energy de oven wil inplanten)
  • De bepaling beperkt zich tot de industrie ten noorden van het kanaal (en Recover Energy wil de oven inplanten ten zuiden van het kanaal)
  • De herziening is nog niet definitief goedgekeurd, ze moet nog langs het Vlaams parlement passeren
  • Het RSV is een beleidsdocument dat de richting aangeeft op het vlak van ruimtelijke ordening en niet bindend. Afwijkingen zijn mogelijk.

Onze politieke vertegenwoordigers hebben ons verzekerd dat de wat ongelukkige formulering in de tekst geen opgezet spel is om een vals gevoel van veiligheid te geven, maar dat het oprecht de bedoeling was om afvalverwerking in Kampenhout aan banden te leggen. Daarover zijn we bijzonder verheugd, maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat de tekst het project van Recover Energy niet onmogelijk maakt. En moest dat wel zo zijn, dan is het goed om in het achterhoofd te houden dat het nog lang kan duren vooraleer deze herziening van kracht is, en in tussentijd is de tekst niet van tel binnen de vergunningsprocedure.

De belofte van de deputatie: Een PRUP dat de bouw van de oven onmogelijk maakt

We hoeven je niet te vertellen dat het voornemen van de deputatie om een PRUP op te stellen dat de bouw van de afvalverbrandingsoven onmogelijk maakt absoluut een goeie zaak is en een opsteker voor ons allemaal. Het beste nieuws is zonder meer dat de provincie dat ook effectief kan. In tegenstelling tot het RSV kan een PRUP de bouw van de oven inderdaad onmogelijk maken. Toch kan ons dat op dit ogenblik geen zekerheid bieden, immers:

  • Voorlopig hebben we alleen een mondelinge toezegging dat de provincie zo'n plan zal opstellen
  • Al twijfelen we er niet aan dat de politici hun woord zullen houden, vooraleer zo'n PRUP klaar is zijn we alweer een klein jaar verder. In tussentijd kan Recover Energy een vergunningsaanvraag doen waarbij het nieuwe PRUP nog niet van kracht is.

De MER studie voor het PRUP Kampenhout-Sas

Tenslotte is het nog goed om vermelden dat er al een PRUP-procedure loopt voor Kampenhout-Sas. Vorige zomer vond nog het inspraakmoment van het Milieu Effecten Rapport (MER) plaats. Het PRUP waar de MER-studie de voorbode van is richt zich op de ontwikkeling van Kampenhout-Sas als economisch knooppunt. De provincie wil duidelijk vaart maken met die ontwikkeling, want ze liet de MER-studie al in de zomer uitvoeren terwijl de ontwikkeling van Kampenhout-Sas als economisch knooppunt pas eind van het jaar, in de RSV-herziening, door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. In de MER kennisgeving van dit PRUP voor Kampenhout-Sas wordt met geen woord gerept over het onmogelijk maken van afvalverwerking op Kampenhout-Sas.

Conclusie

Er is op dit ogenblik helaas geen enkel element dat ons zekerheid kan bieden dat de afvalverbrandingsoven op Kampenhout-Sas er niet kan komen. Wel zijn er positieve signalen vanuit zowel het provinciebestuur als de Vlaamse regering dat men de bezorgdheid van de omwonenden minstens voor een deel volgt. Stilaan lijkt er ook meer en meer bereidheid te ontstaan om niet louter de vergunningsaanvraag af te wachten, maar proactief een beleid op te stellen dat een evenwicht zoekt tussen de economische belangen en de leefbaarheid van onze streek. We blijven dan ook overtuigd dat we samen met u de oven kunnen stoppen, en zijn hoopvol voor de toekomst.

In tussentijd mag u gerust de krant blijven lezen op zoek naar een (volgende) aankondiging van het einde van de verbrandingsoven. U hoort dan wel van ons of het volledig waar is of slechts gedeeltelijk of gewoon een verzinsel. 

Is de oven op Kampenhout-Sas écht gestopt?

Gisteren heeft de Vlaamse regering de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) goedgekeurd. In de marge van die beslissing berichtten sommige media dat hiermee het doek valt over de plannen voor de bouw van een verbrandingsoven op Kampenhout-Sas.

Zelf hebben we nog geen champagnestopsels laten knallen, maar rustig de tijd genomen om de goedgekeurde tekst van het RSV door te nemen en te bekijken hoe de vork nu precies aan de steel zit. Onze conclusie is dat de berichten in de media deels voorbarig zijn. De verduidelijkingen in het document bij de beslissing van de Vlaamse regering kunnen (helaas) nog aanleiding geven tot interpretatie, iets wat door Recover Energy zou kunnen gebruikt worden voor de bouw van een afvalverbrandingsoven op hun locatie op Kampenhout-Sas.

Daarom zetten we de feiten even op een rijtje:

De tweede herziening van het RSV voorziet in de ontwikkeling van Kampenhout-Sas als een “bijzonder economisch knooppunt”. Deze ontwikkeling is goedgekeurd met een specifieke bepaling in de tekst:

“Voor het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas worden afvalverwerkingsactiviteiten uitgesloten.”

Het is ongetwijfeld deze passage die aan de basis ligt van de berichtgeving dat de plannen voor de afvaloven hiermee dood en begraven zijn. Echter, dit is een passage uit de samenvatting, en in de volledige tekst is de formulering enigszins anders:

“Ten noorden van het kanaal, aansluitend op de bestemde terreinen, kunnen plaatselijke beperkte uitbreidingen worden onderzocht, evenwel uitsluitend in functie van regionale bedrijvigheid, en met uitsluiting van afvalverwerkingactiviteiten. […] Omwille van deaanwezige agrarische en natuurlijke structuur kunnen geen ontwikkelingen aan de zuidelijke oever van het kanaal toegestaan worden.”

De algemene tekst van het besluit en de volledige zouden elkaar dus kunnen tegenspreken als het gaat over het feit dat de uitsluiting van afvalverwerkende activiteiten van toepassing is op de nieuwe uitbreidingen ten Noorden van het kanaal of voor heel het Bijzonder Economisch Knooppunt (zoals staat in het ministerieel belsuit). Recover Energy wil zijn project inplanten ten zuiden van het kanaal…Volgens onze interpretatie is het dus niet duidelijk of de beperking van het RSV een impact heeft op het project van Recover Energy!

Anderzijds stelt de tekst dat er ten zuiden van het kanaal geen nieuwe ontwikkelingen kunnen toegelaten worden. In het RSV bedoelt men met ‘nieuwe ontwikkelingen’ , het creëren van nieuwe industrieterreinen. Volgens onze interpretatie kunnen de te ontwikkelen projecten op bestaande industrieterreinen hierbuiten vallen. Er zit dus een (gewilde ?) onduidelijkheid in de omschrijving waar geen afvalverwerking meer mogelijk is en daar willen we dus zeker uitsluitsel over.

Wat gaat er nu gebeuren?

De herziening van het RSV is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het RSV-dossier wordt voorgelegd aan het Vlaams parlement voor finale goedkeuring. Het is nog de vraag of voor het reeds 3 jaar hangende dossier van de verbrandingsoven op Kampenhout-Sas het RSV een grote impact zal hebben. De berichtgeving ‘ geen oven op Kampenhout sas’ is in die zin wat voorbarig, maar men werkt in de media graag met slogans en oneliners. Wij zien het genuanceerder en willen alle pistes afgaan en alle mogelijke achterpoortjes gesloten zien alvorens definitief victorie te kraaien. Wat niet wil zeggen dat dit geen duidelijke stap in de goede richting is.

In elk geval blijft vzw Stop de Oven de zaak voor u op de voet volgen. En als er verder nieuws en/of verduidelijkingen zijn dan hoort u het van ons.