Usotsuki

youtube

Usotsuki Shangri-la PV

**This is a game title for the PS Vita**

Cast:
Fenrir:
Suzuki Tatsuhisa
Jormu: Shimono Hiro
Hel: Namikawa Daisuke
Hati: Saito Souma
Ende: Sugita Tomokazu