flickr

天龍寺 by Tetsuhiro Kikuchi

flickr

under the stars (Shirahige shrine, Shiga) von Marser