flickr

spiral by kazu saito
Via Flickr:
今まで何人頭をぶつけたことか。