Shit bobby says

6

“𝖨 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗈 𝗄𝗇𝗈𝗐 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝖨 𝖺𝗉𝗉𝗋𝖾𝖼𝗂𝖺𝗍𝖾 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝖽𝗈.”

“𝖶𝖾𝗅𝗅 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗂𝗌 𝗊𝗎𝗂𝗍𝖾 𝗄𝗂𝗇𝖽 𝗈𝖿 𝗒𝗈𝗎. 𝖭𝗈𝗋𝗆𝖺𝗅𝗅𝗒 𝗈𝗎𝗋𝗌 𝗂𝗌 𝖺… 𝗍𝗁𝖺𝗇𝗄𝗅𝖾𝗌𝗌 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇.”