SUbaru

Super Best III ~ New Versus Songs

                                             Ayato vs Laito

【愛の檻】Ai no Ori―Ayato & Raito Sakamaki 《Versus Song Super Best III》 


                                          Kanato vs Subaru

【カレイドナイト】Kareidonaito― Kanato & Subaru Sakamaki 《Versus Song Super Best III》


                                          Shu vs Reiji

【 絶対感度のリビド】Zettai kando no ribidō―Reiji & Shuu Sakamaki《Versus Song Super Best III》