Pretty-Girl-Swag

 • Haru: Hey bro what's up
 • Nagisa: DIS RIGHT HERE IS MY SWAG
 • Haru:
 • Nagisa: ALL THE BOYS ALL ON ME.. DAMN.
 • Haru: ... Nagisa-
 • Nagisa: EVERYBODY! PAY ATTENTION! THIS.. RIGHT HERE.. IS MY... PRETTY. GIRL. SWAG.
 • Haru:
 • Nagisa:
 • Rei:
 • Makoto:
 • Rin:
 • Gou: