Petter

Kể từ giờ chính thức không làm Batman nữa, chỉ cò là Đặng Trần Hoàng sống một cuộc sống bình thường với mức sống thấp hơn 30 lần chuẩn nghèo của nước Mỹ tức là còn nghèo hơn cả người nhện Petter Parker. Cần giúp đỡ? Hãy gọi Kơ Lơng!

youtube

Your Swedish Hip Hop Recommendation of the Day