NOM NOM NOM NOM

2

etsyfindoftheday 4 | FRIDAY FRENZY | 9.30.16

fried chicken studs by obsessoriesla

i love me some fried chicken, especially the drumsticks. nom nom nom! i think i need to treat myself to these studs for my happy birthday on sunday … :-P

youtube