Indochina

vimeo

Vietnam From Above

Bạn biết đó, dù đất nước chúng ta có bao nhiêu điều khiến bạn trăn trở, biết bao nhiêu điều khiến bạn thôi thương yêu nó. Nhưng nhìn ở 1 khía cạnh nào đó, chỉ là con người chúng ta chưa đủ tốt với đất và nước, còn chúng có tội tình gì. Dù có đi đâu, đi bao xa, tôi nghĩ tôi chưa bao giờ ngừng tự hào về Việt Nam, về nơi sinh ra tôi. Tôi nghĩ nếu ngay cả việc chấp nhận và yêu thương nơi bạn sinh ra bạn còn không làm được thì làm sao bạn có thể “lớn lên” 1 cách trọn vẹn đây…

8

The Bamboo Dance

The bamboo dance is a popular celebratory dance in many parts of South-Eastern Asia, including India, Southern China and Southeast Asia, and can be seen as being done the same way in almost any region in those countries.

The question is where did the origin of the dance began? How did it quickly spread around the Southern-Eastern of Asia?

Theories included that the dance began as early as the 1st A.D, in Mizoram, India.

My theory is that, like all Southeast Asian history, began with the ethnic people of the area of northern Mainland S.E Asia, and like the people, migrated throughout the Malay-Indo islands and towards to the Philippines.