Hindistan

7

FÎRÛZ ŞAH KOTLA CAMÎ

5. Delhi kentinin kurucusu Fîrûz Şah Tuğluk’un adını taşıyan camidir. Buradan günümüze, sadece harabe duvarlar kalmıştır. Old Delhi ile New Delhi (Hindistan) arasında bulunur. (Kotla Firoz Shah Mosque-India) (1354)

Fîrûz Şah Tuğluk dinî ilimlerin gelişmesi için otuz medrese yaptırmıştır. Bunlardan üçü (Medrese-i Fîrûz Şâhî, Medrese-i Şehzade Fîrüz Han ve Sîrî Medresesi) meşhurdur. Bir putperest mabedinde bulunan çok sayıda eski Sanskritçe eseri de Farsça’ya tercüme ettirdi. Ceza kanunları hafifletilmiş, devlet müesseseleri halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek bir duruma getirilmiştir. Suçlulara işkence edilmesi yasaklanmış, memurların halka iyi davranmaları emredilmiş, adalet sistemi hızlı ve kolay işler hale getirilmiş, kurulan birçok hayır müessesesi ile hastaların, işsizlerin ve fakirlerin sıkıntıları hafifletilmeye çalışılmıştır. Fîrûz Şah fakir kızların çeyiz masraflarını karşılamak üzere Dîvân-ı Hayrât, fakirlere borç para vermek için de Dîvân-ı İstihkak adlı müesseseleri kurmuştur. Hastahaneler (dârüşşifâ, mâristan, şifâhâne, sıhhathâne) yaptırarak buralara uzman doktorlar tayin etmiştir. Ayrıca dârûhâne denilen dispanserde hastalara ücretsiz ilâç dağıtılmıştır.

Fîrûz Şah Tuğluk askerî iktâları da âdil bir şekilde tanzim etmeye çalışmıştır. Ancak kendilerine geniş topraklar verilen iktâ sahipleri devlet idaresinin yumuşak tavrından istifade ederek istedikleri gibi tasarrufta bulunmuşlardır. Bu da devletin gelirlerinin giderek azalmasına ve devlet yönetiminde zaafa sebep olmuştur.

Onun dönemi Tuğluklular hânedanının mimari açıdan da en parlak zamanlarından biridir. Kaynaklar Fîrûz Şah’ın bu alandaki faaliyetlerinden övgüyle bahsederler. Bu devirde Kanpûr ve Fîrûzâbâd gibi birçok yeni şehir kurulmuş veya genişletilmiş, saraylar ve kaleler yaptırılmıştır. Başta Kotla Fîrûzşah’ta bulunan Cami - Mescid olmak üzere Hân-ı Cihân ve Nizâmülmülk camileri gibi camiler inşa edilmiştir.

“Bu ülkede küçük kızlarla evlenen yaşlı adamlar korksun! Onları bulup öldüreceğim!”

Phoolan Devi, Hindistan'da “Haydutlar Kraliçesi” olarak adlandırılmaktadır. 11 yaşında zorla evlendirildi. 14 yaşında ise dağa çıktı ve bir köyün tecavüzüne uğradı, bütün köyden intikamını fazlasıyla aldı, sevgilisi öldürüldükten sonra kendi çetesini kuran Devi, Robin Hoodvari bir şekilde zenginlerden alıp yoksullara dağıttı, Hint yoksul alt tabakalarında efsanevi bir kadın oldu.

Teslim olduktan sonra mahkemeye çıkarılmadan 11 yıl cezaya çaptırıldı, cezasını çetesinde yer alan erkeklerle birlikte aynı koğuşta kalarak tamamladı, cezaevindeyken kist sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve rahmi alındı, cezavinden sonra parlamentoya girdi ardından yasakoyucu oldu, başbakan olmayı düşünüyordu, ancak evinin önünde uğradığı bir saldırı sonucu yaşamını kaybetti, öfkeli kitlelerin hükümeti onu korumamakla suçlayan sert protestolarıyla toprağa gömüldü.
Yaşamının her aşamasında inanılması güç bir hayat hikâyesi olan Devi, filmlere ve romanlara konu olmuş tarihi bir karakterdir