“Điều đó có khó không? Bỗng dưng lại đơn độc sau một thời gian yêu nhau?”
“Thỉnh thoảng thôi.”
“Nhưng chẳng phải tuổi trẻ cần trải qua khó khăn, cô đơn hay sao? Như là một phần của quá trình trưởng thành ấy?”