CO-ANG

9

Duration: 3/14 (Mon) 16:00 - 3/30 (Wed) 15:59

To help with the co-op battle event, an all water special gacha will be opened for a certain amount of time. There is a chance to get 5☆ Mikleo, 5☆ Kanonno Grassvalley, 5☆ Ludger, 5☆ Veigue, 5☆ Kanonno Earhart, 5☆ Ange, 5☆ Sophie,  5☆ Colette, and other 4☆ water-type characters from this special gacha.

※ The first spin for the event period will also only cost 3 Asteria Stones instead of 5. It is also separate from the normal LE special gacha.

fakevyral さんへ。

//#processing
float x, y, z, t, b;
int n = 500;
float size = 125, of = 250;
void setup() {
 size(500, 500);
 frameRate(11);
 noStroke();
}

void draw() {
 background(54, 70, 93);
 float ang = 0.9*sin(t);
 b = noise(frameCount/5)*n;
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  float phi = TAU/n*i;
  float r = sin(phi/2);
  x = size*r*sin(phi*b+ang*2);
  y = size*r*cos(phi*b+ang*2);
  z = size*cos(phi/2);
  float cl = 255.0/n*i;
  if (i % 2 == 0) {
   fill(cl);
  } else {
   fill(0, 0, cl);
  }
  ellipse(x+of, y*cos(ang)+z*sin(ang)+of, 50*r, 50*r);
 }
 t+= TAU/100;
}

p5art さんへ。

int N=250;
int S=125, CX=250, CY=250;

float th;
float ang=1.0;
int am=125;
void setup() {
 size(500, 500);
 frameRate(17);
 stroke(255, 100);
 fill(255);
}
void draw() {
 background(0);
 text(am, 50,490);
 for (int i=0; i<N; i++) {
  float h = PI/N*i*am;
  float x = (S/5)*sin(sqrt(h));
  float y = (S/5)*cos(sqrt(h));
  float x2 = (S) *sin(h+th);
  float y2 = (S) *cos(h+th);
  float z = (S) *cos(h/am);
  line(x+CX,y+CY, x2+CX,y2*sin(ang)+z*cos(ang)+CY);
 }
 th +=TAU/100;
}
void keyPressed() {
 switch (keyCode) {
 case LEFT:
  am=(am>0)?am-1:am;break;
 case RIGHT:
  am=(am<N)?am+1:am;break;
 case UP:
  ang=ang+PI/100;break;
 case DOWN:
  ang=ang-PI/100;break;
 default:break;
 }
}
7 THINGS FILIPINOS SHOULD THINK IN A TRAFFIC JAM

1. Hindi umaandar ang mga sasakyan. Siguro may prusisyon sila. Puwede bang maki-prusisyon para maging banal ako?

2. Apat na oras na akong late sa office. Yes! Wala akong trabaho! Wala akong deadline! Wala akong stress!

3. Five hours lang ang tulog ko. Mabuti naipagpatuloy ko ang tulog ko habang traffic. Puwede pang mag-oversleep no? Yehey!

4. Sa sobrang bored ko, tumalas ang memory ko dahil sa traffic. Nakabisado ko na ang mga plate numbers, streets, at advertisements sa EDSA.

5. Sasabayan ko ang mga co-passengers ko sa pagpikit habang nakaupo. Parang yoga lang ‘yan. Learn how to meditate.

6. Isipin ko na lang na mas mabait pa ako sa mga kongresistang binubutas lang upuan sa kongreso kasi ako, binubutas ko lang ang upuan ng jeep o fx pero di ako nagnanakaw. Gusto ko ng halo, bes.

7. Traffic lang 'yan! Malayo sa bituka! Look around nalang at tumingin sa mga magagandang tanawin malay mo mahanap mo ang forever mo haha.