BABIES ILYSM

╔═══════❁════════╗
➳ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ɪs ᴍᴏʀᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜ,
➳ ᴀɴᴅ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ɪs ʜᴀᴘᴘɪᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴍᴇ ᴡʜᴇɴ
➳ ɪ'ᴍ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ
╚═══════❁════════╝

Και αν ήσουν τριαντάφυλλο με αγκάθια, ακόμα και τότε θα διακινδύνευα να σε ακουμπήσω.
—  Και ας με έκοβαν τα αγκάθια, θα ήταν γλυκός ο πόνος.
4

Molly Hooper + colours & quotes (S4 version // Part 1 of 2)
My other Molly quotes gifsets: Season 1-2 ; Season 3 ; Special(1)
[Please, do not repost my gifs - just reblog this post, thank you.]