7

Jidai Matsuri 2015 by Konatu0015 - blog

1. Geiko Ichimame as Sei Shonagon and geiko Ichiemi as Murasaki Shikibu

2. Maiko Tomitae as Lady Shizuka, Fukuharu as Lady Yodogimi and Tomitsuyu as Abutsuni

3. Geiko Hizuru as Ki no Tsurayuki Musume

4. Geiko Ichino as Wake no Hiromushi

5. Geiko Mitsuna as Ono no Komachi6. Geiko Ayano as Yokobue

7. Maiko Ayaha visited the festival to support her older sisters

Jidai Matsuri, or Festival of the Ages, is a big historical parade in Kyoto. Maiko, geiko and Kyoto citizens dress up as important figures from Japan’s past.