=ó)

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

10

¡Ânte la gloria de Dios! ¡Ânte la gloria de Dios! Ah í voy yo! Christo.
Espãritu Santo, Espãritu Santo.
Ante la gloria de Dios! A pious man and his gal
They had a child Raised in the Bronx
In a place so wild and year after year
The girl has to hear The do’s, the don'ts
                                                                                                                                                                  - The Get Down (s01e02) dir. Ed Bianchi

OPEN RP

Törbjørñ çhœrtłēd ã mîśčhīévõüś čhūćkłê âś hē tïęd Šòłdįėr 76 tø å čhâìr. “Ÿõú ärè â ñåúghtÿ mæÿœñńãįšë bõÿ.” Hē çärtwhèêłéd tôwãrdš thë bēd áñd śprėåd híš ârmś ôüt šmūgłÿ, Rèāpėr wàłkīñg ìń åñd śtêppįñg bėhîńd Sõłdïér. “Ÿøù’rę âbōùt tó łêårñ whät īt’š łìkê tö bė â çüčk.” Thīñgś wērê ãbôūt tö gęt âłł šłürpÿ būńgûš àś Rêåpér phæšēd įñtò thë bēd.

flickr

DSC05079 by Zengame

OPEN RP

Tòrgùńgêłørñ dīd híš męâtÿ dáñčé. “Whæt ã Jœÿõūš Łäd Ï åm!” Hë çhückłėd āńd čhôrtłèd àš thöûgh hē wêré â gìddÿ śçhóōł gįrł. “Wâít ūñtîł mÿ ėxtrèmełÿ hömôšęxúàł bøÿfrïēńd whö īś Jåçk Mòrrįśōñ, õthérwïšę kñöwń äś Šœłdįër 76 õf thē Øvèrwætčh ôrgåníżãtîóñ, hęârś àbòùt thíš!” 

flickr

三軒家路地 by m-louis .®
Via Flickr:
Jul 2, 2016 at 11:55, Osaka 大正区

My dad and I both have this auditory thing that we’ve tried explaining to people, like omg my mom would get so worried because we both say, “what?” after someone speaks. She was gonna take me to the doctor because she was afraid I was partially deaf, like she is (but not born that way, when my sister was a baby in the 80′s, someone punched my mom really hard in the ear/side of head while she was holding her and tried to take the baby from her. like blood bursting from ear hard. so gnarly D:). 

This is the best way we’ve found to explain it, is like. Idunno, it gets garbled and has to replay in my head for me to make sense of it? Like

Person: Do you want any cereal?
Me: (I heard 😝💥  D҉o҉ ʸ𝑜𝕌 ʇuɐʍ Ã𝐧𝔶 𝐜ⓔⓇⓔᵃ𝐥?  🎁♘) What??
Person: I said do you want—
Me: (reforms in head until I realized important words were to figure this out were want and cereal) Oh yeah, I’d love some cereal.

Does anyone know this feel because it’s so embarrassing and frustrating sometimes. I cannot understand people. I lip read a lot so if I can’t see someone’s lips or if they mumble I literally ask “what?” like 3x in a row, and then feel my face burning.

OPEN RP

“Ï’m gôìñg tō gœbbłē ÿóù üp, mÿ łįttłè môršêł!” Törbłërøńè ûśėd àñ ęñgíńéèrėd måçhìñë tõ šhrîńk Jäčk Mõrrïśöñ hïš vøręśêł âñd łöćáł hômōśëxúàł bòÿfrîėńd īñtó ã tîñÿ łįttłê mäń. Hë šłørpęd hīś méātÿ bēd būg üp wïth hïś hõt jûíçê. “Î ćæñ’t wåįt tō fëėł ÿöü ìñ mÿ mœłtèń čôrê, Jäçk!”