2010 asian games

6

2010 Asian Games Medalists

Team: 1st- China (Deng Linlin, He Kexin, Huang Qiushuang, Jiang Yuyuan, Sui Lu, Yang Yilin), 2nd- Japan (Oshima, Ozawa, Shintake, Tanaka, Tsurumi, Yamagishi), 3rd- Uzbekistan (Elizarova, Galiulina, Goreva, Karimdjanova, Saparbaeva, Volodchenko)

All Around: 1st- Sui Lu (China), 2nd- Huang Qiushuang (China), 3rd- Rie Tanaka (Japan)

Vault: 1st- Huang Qiushuang (China), 2nd- Rie Tanaka (Japan), 3rd- Momoko Ozawa (Japan)

Uneven Bars: 1st- He Kexin (China), 2nd- Huang Qiushuang (China), 3rd- Koko Tsurumi (Japan)

Balance Beam: 1st- Sui Lu (China), 2nd- Deng Linlin (China), 3rd- Luiza Galiulina (Uzbekistan)

Floor Exercise: 1st- Sui Lu (China), 2nd- Mai Yamagishi (Japan), 3rd- Jo Hyun-Joo (South Korea)