1970 chevy

flickr

1970 Chevy Nova Yenko S/C by Chad Horwedel