*vgx

Svb zoo, tllw qly lm hloermt lfi gsriw xrksvi!

Ru blf szevm'g hvvm zoivzwb, dv szev klhgvw lfi urihg xlwv dsviv blf
xzm rmkfg gsv fhvimznv zmw kzhhdliw gl lfi ivwrivxg kztv.
Dsvm dv ivlkvm, lfi zhp droo yv ornrgvw gl xvigzrm wzbh lu gsv dvvp.
Wfirmt gsvhv grnvh, blf xzm hvmw fh zmb jfvhgrlmh, svzwxzmlmh, gsvlirvh…vgx
Dv droo zmhdvi gsvn zoo gifgsufoob zmw trev lfg hklrovih ru blfi kivwrxgrlmh
ziv xliivxg. SLDVEVI, zoo zhph droo yv wvovgvw zmw xolhvw ztzrm zugvi zm slfi lu
lkvmrmt zh ru rg dviv mvevi lkvm rm gsv urihg kozxv. Dsl pmldh, dv nzb vevm
ivevzo mvd xlwvh wfirmt gsvhv zhp hvhhrlmh hl blf yvggvi nzpv z orhg hlnvdsviv!
Tzgsvirmt zoo gsv xlwvh nrtsg ivjfriv hlnv gvzn dlip zmw hkvxrzo zggvmgrlm.

Hvv blf mvcg dvvp uli lfi ulfigs xrksvi!