*♥*

“Kim Kırk Sâbah ALLÂH'A İHLÂSLI OLURSA, KÂLBİNDEN LİSÂNINA HÎKMET ÇEŞMELERİ Akmaya Başlar.”

🌷EFENDİMİZ HZ.MUHÂMMED MUSTÂFÂ S.Â.V🌷
🙏🙏🙏

Vâktiniz Hâyrolsun
Ömrünüz DUÂLI Olsun inşaAllah

OPEN RP

Tòrgùńgêłørñ dīd híš męâtÿ dáñčé. “Whæt ã Jœÿõūš Łäd Ï åm!” Hë çhückłėd āńd čhôrtłèd àš thöûgh hē wêré â gìddÿ śçhóōł gįrł. “Wâít ūñtîł mÿ ėxtrèmełÿ hömôšęxúàł bøÿfrïēńd whö īś Jåçk Mòrrįśōñ, õthérwïšę kñöwń äś Šœłdįër 76 õf thē Øvèrwætčh ôrgåníżãtîóñ, hęârś àbòùt thíš!” 

  • Psychic: *reads my mind*
  • My mind: Ÿóû thįńk ærøþīčš ïś ńōt ä çöøł šÞört? Î thìńk ÿøū årę wrôńg. Įt réqüîręš ámäźîńg ðïšćîÞłìńë - fłēxïþíłîtÿ, fįtńèśš, kńöwłèdgë. Äńd ÿôú hâvë tó ðō ît wíth à þïg śmîłê øń ÿøûr fäćê. Âłśô į ōńçê Þërfôrmêð îń frøńt òf 1Ö,ÖÖÖ šćrëámíńg wømëń. Î tëłł ýøû śômèthìńg, Ï’ð râthèr ðø thât thàń kíčk ä þâłł âröûńð îń fròńt öf â fêw mèń.
  • Psychic: What the fuck?
OPEN RP

Törbjøbłęrôñé råìśêd hîš śtēâmÿ hõt müg öf hōt łīqüíd jûįćė ãńd wîńkè-wòñkēdt ât Šõłdìęr 76. “Łët’ś špîčê thīñgš ūp wïth å łįttłē éxträ mėāt för ôûr łøvē štęw.” Hê géštürëś ât thē bêd whērë thérė ìś â Gæbrïêł Rèÿéš ñåüghtīłÿ łâÿįñg bėńéáth ã śhēët rêàdÿ för śômę hīgh-tëmp bēd-èxçłüšívē hómõśëxùåł rœmpïñg.

Here are some sayings in Neapolitan, a Romance language spoken in the city of Naples and, with variations, throughout Campania, Italy.

‘e figlie so’ piezze ‘e core
sons and daughters are a piece of heart
children means everything to their parents

l’ammore fa passà ‘o tiempo e ‘o tiempo fa passà l’ammore
love makes time pass and time makes love pass

quanno ‘o diavulo t’accarezza, vô l’ànema
when the devil caresses you, it’s because he wants your soul
when your enemy starts being nice to you it’s because they want something back

‘a spesa nun vale ‘a ‘mpresa
the cost of it is not worth the trouble
some things are not worth your effort

‘a carne ‘a sotto e ‘e maccarune ‘a coppa
meat below and the pasta on top
said when, in a turn of events, things go opposite any logic

ògne scarrafone è bello â mamma soja
every cockroach is beautiful to its mum
children, however ugly, look beautiful in the eyes of their parents

mentre ‘o miereco sturéa, ‘o malato se ne more
meanwhile the soon-to-be doctor studies, the patient dies

‘a femmena pe l’ommo addeventa pazza, l’ommo pâ femmena addeventa fesso
in love, a woman goes crazy over a man; a man gets dumb for a woman

quanno ‘o diavulo tuojo jeva a scola, ‘o mio era maestro
when your devil went to school, mine was the teacher
said when people think you don’t know they’re plotting something against you

a pavà e a murì, quanno cchiù tarde è pussibbele
to pay and to die, better later than sooner

meglio a murí sazzio ca campà diúno
it’s better to die full than living starving
carpe diem

chi ‘nfruce nun luce
who hoards doesn’t shine
those who only care about money won’t give a good impression of themselves

Shine

Has nobody noticed something whit this song i mean

(NORA and PYRRAH):baby it’s time to make up your mind

i think that tonight is when our stars align 
honey it’s time to leave the doubt behind  
take my hand cuz you and I are gonna shine 

NORA:i was cold in the dark
it was empty in my life
from the outside it looked so bright
but nothing felt right ….to me

like a sky with no sun 
like a night that has no day
my heart was eclipsed by the dark
then something changed

i saw a little ray of light come through
the tiniest of sparks came into view
and then 
you made me hope again

PYRRAH:i’ve been watching you helping you 
wishing that you’d see
that the girl you’ve been waiting so long for could be me

now-i’ve never been in love 
but i think this is it
it might be just a school girl crush
but i have to admit

i wanna take a chance and make you see
i think that you’re the one who’ll rescue me
this time
you’re finally gonna see you should be mine

(NORA and PYRRAH):but baby it’s time to make up your mind
i think that tonight is when our stars align 
honey  it’s time to leave the doubt behind  
take my hand cuz you and I are gonna shine 

(mostly both of them):i won’t need any dreams
it’s all there if you’re by my side
every moment’s enough
and you take me to paradise

when i needed a hero you knew it
and you were there
and I’m scared but I’ll open my heart up
i’m ready to dare

(mostly PYRRAH):i know i’ve never felt like this before
I never really knew what love was for
i dreamed
but never did believe

(NORA and PYRRAH):but baby it’s time to make up your mind
i think that tonight is when our stars align 
honey it’s time to leave the doubt behind  
take my hand cuz you and I are gonna 
light the sky until it’s dawn and 
baby you and I are gonna shine


THIS SONG IS THE FREAKING JNPR GIRLS TELLING THEIR BAE TO NOTICE THEM.

volume 4 chapter 10 actually clarified nora’s part. damm volume 2 was already foreshawoding volume 4.

Dear friends....

Whatever you are celebrating during these days, I wish you peace and all good things.  And if you are celebrating the birth of Christ into this beautiful, yet somewhat crazy and mixed-up world we live in, I wish you an ever-deepening awareness of the mystery of the Incarnation.

This is how the birth of Jesus Christ came about.
When his mother Mary was betrothed to Joseph,
but before they lived together,
she was found with child through the Holy Spirit.
Joseph her husband, since he was a righteous man,
yet unwilling to expose her to shame,
decided to divorce her quietly.
Such was his intention when, behold,
the angel of the Lord appeared to him in a dream and said,
Joseph, son of David,
do not be afraid to take Mary your wife into your home.
For it is through the Holy Spirit
that this child has been conceived in her.
She will bear a son and you are to name him Jesus,
because he will save his people from their sins.”
All this took place to fulfill
what the Lord had said through the prophet:
Behold, the virgin shall conceive and bear a son,
and they shall name him Emmanuel,
which means God is with us.
When Joseph awoke,
he did as the angel of the Lord had commanded him
and took his wife into his home.
He had no relations with her until she bore a son,
and he named him Jesus.
Matthew 1:18-25

If I could, I would share with all of you some of the 120 dozen cookies we have baked.  One of my sisters is the master decorator - I just mix the dough and icing, and wash the dishes.  🎄🎅🎁

Lord’s Prayer in Welsh

I’m not particularly religious, but I went to church as a child and as such, I know the Lord’s Prayer. So, it is interesting to read something I already have memorized in my native tongue in another language because I can quickly figure out which words mean what.

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw;
deled dy deyrnas;
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid â'n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen.