15

anonymous asked:

ï šεε... ωεレレ, ï šupp⊕šε ï šh⊕uレd ωïšh ψ⊕u g⊕⊕d レuςκ ƒ⊕r †hε ƒu†urε, ψ⊕u mαψ ηεεd αηd †hεη αgαïη, ψ⊕u mαψ η⊕†, ωh⊕ κη⊕ωš ωhα† ωïレレ hαppεη ƒr⊕m hεrε ⊕η ⊕u†.

Thank you for the wishes.
Yeah, let’s see what the future holds for all of us.

anonymous asked:

ï ƒεεl ï ṡhøυlḋ сlεαɾ υρ α ƒεώ ṃïṡυṉḋεɾṡταṉḋïṉģṡ. ï ṉεṿεɾ сlαïṃεḋ τø вε ώøɾќïṉģ ώïτh αṉτï, τhïṡ ώαṡ ṃεɾεlÿ αṡṡυṃεḋ αṉḋ ï ḋïḋ ṉøτ ɾεƒυτε ïτ ατ τhε τïṃε. αṉḋ ώhïlε ï ώïll ģïṿε ÿøυɾ ƒɾïεṉḋ сɾεḋïτ ƒøɾ τhεïɾ сlεṿεɾ сøṉṉεсτïøṉ вετώεεṉ ṃεṡṡεṉģεɾṡ αṉḋ ɾαṿεṉṡ, ï'ṃ αƒɾαïḋ ï hαṿε ṉø сøṉṉεсτïøṉ τø ÿøυɾ ɾøвïṉ.

Okay, then this clarifies some stuff… - Mod Lily

HOW HAVE I NOT SEEN THIS BEFORE YES YES YES YE YS EY EY Y EY EY EY EY YE YE YE EY EY E  S S S !!!! YESSSSS! THESE ARE OFFICIAL TRANSLATIONS YES! YES! YES! YES! YES! YAAAAAAAAAAAAAAAAAı√¨Ó˚Ï√´©ˆÏ©ˆ¨©´ˆ®¨Ï©ª¢•´Ïª9