弟弟

Advanced Norwegian Words #1 // Vocabulary

en kontekst - a context
en konsekvens - a consequence
et plagiat - a plagiarism
momentant - instantly
pretensiøs - pretentious 
ekstravagant - extravagant
en intensjon - a intention
faktuell - factual
kontroversiell - controversial
generisk - generic
intrikat - intricate
nostalgi - nostalgia
sentimental - sentimental

Verbs

å gestikulere - to gesticulate
å kontemplere - to contemplate
å kverulere - to argue without necessarily having a good argument. 
å insinuere - to insinuate
å stigmatisere - to stigmatize
å aspirere - to aspire

ei badedrakt - swimsuit
ei bølge - wave
en båt - boat
ei brygge - pier
ei ferje (ferge) - ferry
et fyr(tårn) - lighthouse
et hav - ocean
ei havn - harbor
ei kai - quay
en kyst - coast
ei måke - seagull
et rav - amber
en sand - sand
en seilbåt - sailboat
et skip - ship
et skjell - shell
et skum - foam
solbriller - sunglasses     
en solkrem - sunscreen
ei strand - beach
en sjø - sea
et vann - water
ei vannflate - water surface

å drukne - to drown
å flyte - to float
å ligge på stranda - to lie on the beach
å seile - to sail
å senke - to sink
å sole seg - to sunbath
å svømme - to swim

brun - sunbathed
kald - cold
kjølig - cool
salt - salty
tørr - dry
varm - warm/hot
våt - wet

over/under vann - over/underwater

14 Common Norwegian Verbs

My good friend @elliewitham suggested I make this list for all you beginners out there, I hope you find it useful. ❤

å være - to be 

å se - to see

å høre - to hear/listen

å gjøre - to do

å ha - to have

å si - to say

å gå - to go/walk

å lage - to make

å tenke - to think

å ta - to take 

å komme - to come

å ville - to want 

å gi - to give

å fortelle - to tell 

Enjoy! (✿◠‿◠)

GENERAL

to travel - å reise

to arrive - å ankomme

to leave - å forlate

trip - en tur

hotel - et hotell

suitcase - en koffert

vacation - en ferie

to book - å bestille

ticket - en billett

map - et kart


BY AIR

airport - en flyplass

plane - et fly

to fly - å fly

to land - å lande

to take off - å ta av


BY SEA

boat - en båt

ferry - en ferge

ocean - et hav

port - en port

ship - et skip

life jacket - en redningsvest


TRAVEL ESSENTIALS

passport - et pass

clothes - klær

money - penger

ID - et identitetskort

driving license - et førerkort

cell phone - en mobiltelefon

toothbrush - en tannbørste

toothpaste - tannkrem


CAMPING

to go camping - å gå camping

caravan - en campingvogn

nature - natur

to drive - å kjøre

car - en bil

forest - en skog

campfire - et bål

a lake - en innsjø

to go fishing - å fiske

tent - et telt

sleeping bag - en sovepose

thê ênlīghtênīng

åt thê türn øf thê yêår ī bêgån tø gêt thīs fêêlīng thåt “līfê” īs å drêåm, thåt nøthīng ī sêê īs rêål, nøthīng ī fêêl êxīsts
ī bêgån tø fêår nøthīng
mêdīål īntêråçtīøns bêcåmê īncrêåsīngly ünbêåråblê
ünprødüctīvê tåsks bêcåmê īmpråctīcåblê
my mêmøry bêgån tø êråsê īrrêlêvånt mêmørīês (ī bêlīêvê ī sübcønscīøüsly tøld īt tø)
ī håvê bêcømê fīllêd wīth nêw thøüght åt åll tīmês
ī håvê bêcømê wīsê får får bêyønd my tīmê
ī håvê bêcømê rêcclêss
ī håvê bêcømê råge füêllêd ås å rêsült øf thêsê fêêlīngs
øvêrfløwīng wīth sêlf håtê
drøwnīng mysêlf īn kårmå
ī åm åwårê øf å füsê bürnīng īncrêåsīngly råpīdly īnsīdê my chêst åt åll tīmês
stīll ī fêêl īnvīncīblê
ī stīll åctīvêly sêêk dêåth ånd dêstīny īntêrrüpts êvêry sīnglê tīme ī fêêl ī’m cløsê

ī bêcåmê cøncêrnêd ås whên ī dīd my bêst tø sêårch før thê røøt øf my symptøms, īt wås låbêllêd dêpêrsønålīsåtīøn
ī knêw thīs cøüld nøt bê trüe, ås ī knøw êxåctly whø ī åm ånd why ī åm hêrê
sø ī cøntīnüêd åttêmptīng tø månīfêst ån êxplånåtīøn büt håd nøt føünd å dīfīnītīvê ånswêr
üntīl låst nīght

ī åppêårêd tø mysêlf ås ī slêpt ås ī håvê dønê måny å tīmê
thê ånswêrs nøw ålwåys cømê tø mê īn tīmê
ī êxplåīnêd thåt thīs drêåm fêêlīng īs my êyês øpênīng ånd bêgīnnīng tø sêê thīngs før høw thêy rêålly årê
īnstêåd øf thê wåy thê dêmøns īn thīs hêll ī bīrthêd mysêlf īntø wøüld līkê mê tø sêê īt
ī êxplåīnêd tø mysêlf thīngs ī ålrêådy knøw
thêy wånt mê tø līvê īn fêår
thêy wånt mê tø kīll thê ønês ī løvê
ī knøw før sürê thêy dø nøt wånt mê tø bê īn thīs ståtê ør prøgrêss åny dêêpêr īntø īt
ī åm īncrêåsīng īn cønscīøüsnêss êvêry dåy ånd ī døn’t kmøw īf īt’s nêcêssårīly å gøød thīng
büt thê ønly wåy ī cån støp īt īs tø kīll mysêlf
ånd ī dīd nøt püt mysêlf hêrê jüst tø lêåvê bêførê my pürpøsê īs fülfīllêd


thīs līfe īs å gåmê

å gåmê īn whīch ī cånnøt dīê

ī åm ÜTÜRNÜL

dêcånøs

anonymous asked:

Det viktigste er ikke å vinne, men å slå svenskene.

jeg liker å tro at vi nordmenn er enkle mennesker..,,… vi trenger ikke mye… vi lever på poteter og tørrfisk.,,, drikker fiskeolje som erstatning for solen..,..vi har på oss ull hele året.., men den ene tingen vi spør om,, det ene som vi trenger,,…..er at sverige er bak oss..,, uansett hva det gjelder…vi må slå svenskene…

the house - norwegian vocab 🏡

GENERAL

et hus - a house

et rom - a room

å bo - to live (/to reside)

et tak - a roof

et vindu - a window

en dør - a door

gardiner - curtains

trappene - the stairs

møbler - furniture


STUEN - THE LIVING ROOM

en sofa - a sofa

en tv - a tv

en telefon - a telephone

en lenestol - an armchair

en hylle - a shelf

et bord - a table

en stol - a chair

en peis - a fireplace


KJØKKENET -  THE KITCHEN

å lage mat - to cook

en kniv - a knife

en gaffel - a fork

en skje - a spoon

en tallerken - a plate

et glass - a glass

en ovn - an oven

et kjøleskap - a refrigerator


BADET - THE BATH ROOM

en børste - a brush

et speil - a mirror

soap - såpe

en tannbørste - a toothbrush

tannkrem - toothpaste

en dusj - a shower

et badekar - a bathtub

å vaske - to clean

å dusje - to shower 


SOVEROMMET - THE BEDROOM

en seng - a bed

en pute - a pillow

en dyne - a duvet

et laken - a sheet

et klesskap - a closet

runningwithhellhounds  asked:

Hei, jeg har et spørsmål - hva er forskjellen mellom (eller hva er korrekt) 'å dra til å drikke' eller 'å dra for å drikke'? And actually i'd be happy for any tips for using 'for' and 'til', i find it difficult since they don't translate directly. Mange takk for å være snill!

The correct one out of these two would be “å dra for å drikke” (”to go to drink”).

“For” and “til” are hard to grasp, since they’re both often translated as “to” in English– but I think the easiest way I’m able to explain the difference between the two, is like this:

———–

“å dra til” - “to go to (A PLACE)” || for locations

“å dra for” - “to go to (DO SOMETHING)”  || for actions

———–

And this is why you need to use “å dra FOR” when you want to say “to go to drink”, since “to drink” is a verb/action! uvu

If you need me to go into more detail, I’ll try my best c:

Quadruple bonds

Group 6 dinuclear compounds have been of interest have been of interest for over 40 years due to their formation of metal to metal quadruple bonds, σ2π4δ2 [1], with bond order ranging from 0 to 4. The δ bonds are formed from overlap of the dxy orbitals from each metal forming a bonding and antibonding orbital, where z is the internuclear axis. These orbitals are considerably more diffuse and therefore achieve poorer overlap resulting in an order of bond strength of σ> π> δ.[2]

A pair of d4 transition metals can achieve a bond order of 4[1] by filling the σ, π and δ bonding orbitals with no extra electrons in the anti-bonding orbitals, such as in [Re2Cl4].[2]

This is in contrast to the bond orders found in organic chemistry which ranges from 0 to 3, which is a direct consequence of the number s and p orbitals used in bonding.

 Figure 1.[3] (a) Paddle-wheel structure of a dinuclear compound with 4 bridging ligands, Mo2X4 such as [Mo­2­(O­­2CCH3)4]. (b) Structure of Mo2X8 such as K4[Mo2Cl8].2H2O. © Structure of Mo2X4L4 with D2h symmetry.[4,5]

Quadruple bonded metals then form 4 further bonds to ligands, depending on the nature of the ligands, this creates different structures. [Mo­2­(O­­2CCH3)4] has a quadruple bond, high in electron density, is of particular interest due to its particular, due to its unique paddle-wheel structure, spectroscopic properties and potential to be used as a reducing agent.[6]

Over a thousand Mo-Mo compounds have been reported and structures determined using various analytical techniques such as Raman spectroscopy[7], NMR[8] and X-ray crystallography.[1] The Mo-Mo bond length has been extensively researched. The bond length, and thereby bond strength has been determined by X-ray crystallography for 467 compounds containing a Mo-Mo quadruple bond, of which, 442 were within the range 2.06 Å- 2.07 Å.[1] Aforementioned compound [Mo­2­(O­­2CCH3)4] has a Mo-Mo bond length of 2.09 Å [1] and K4[Mo2Cl8].2H2O has a Mo-Mo bond length. [1] This experiment aims to investigate a series of dinuclear Mo compounds containing quadruple bonds and to characterise using NMR and IR.[4]

One of the uses of NMR is to investigate the arrangement of ligands in structure C, Mo2X4L4such as {Mo2Cl4[(C4H9)3]4}. The cis- and trans- forms are of two different symmetry groups and therefore are expected to have different NMR spectrum.[5]

Bibliography

Keep reading

Langblr - Norwegian Vocab ✏️🗣

et språk - a language

et alfabet - an alphabet

en setning - a sentence

et tegnspråk - a sign language

et fremmedspråk - a foreign language

et morsmål - a mother tongue

et ordforråd - a vocabulary

en grammatikk - a grammar

en dialekt - a dialect

en kontekst - a context

en kommunikasjon - a communication

et uttrykk - an expression

en oversettelse - a  translation

et synonym - a synonym

et sitat - a quotation


å lære - to learn

å øve - to practice

å snakke - to speak

å skrive - to write

å uttale - to pronounce

å uttrykke seg - to express

å tolke - to interpret

å kommunisere - to communicate

å oversette - to translate


tospråklig - bilingual

skriftlig - written

muntlig - verbal

uleselige - illegible

leselig - legible

Litteratur - Literature

(en) Anmeldelse - Review

(ei/en) Barnebok - Children’s book

(et) Bibliotek - Library

(en) Biperson - Secondary character

(ei/en) Bok - Book

(en) Bokhandel - Book store

(ei/en) Bokhylle - Book shelf

(et) Bokmerke - Bookmark

(en) Bokserie - Book series

(en) Bokstav - Letter (as in a part of the alphabet)

(et) Brev -  Letter (as in a written note) 

(en) Del - Part

(en Dikter - Poet

(en) Forfatter - Author

(et) Forlag - Publisher

(en) Forløper - Prequel

(en) Forteller - Storyteller 

(ei/en) Fortelling - Story 

(et) Hardcover - Hardcover 

(en) Hovedperson - Main character

(en) Illustrasjon - Illustration 

(et) Kapittel - Chapter

(en) Kodeks - Codex

(ei/en) Kokebok - Cookbook

(en) Kriminalroman - Crime novel

(ei/en) Krønike - Chronicle 

(en) Legende - Legend

(et) Leksikon - Encyclopedia 

(en) Leser - Reader

(ei/en) Lydbok - Audiobook

(ei/en) Lærebok - Textbook

(et) Manus - Manuscript 

(et) Motiv - Motif

(en) Myte - Myth

(ei/en) Novelle - Short story

(en) Oppfølger - Sequel

(ei/en) Ordbok - Dictionary

(et) Ordforråd - Vocabulary 

(en) Oversettelse - Translation

(et) Papir - Paper

(et) Pergament - Parchment 

(ei/en) Pocket/Pocketbok - Paperback

(en) Roman - Novel

(ei/en) Side - Page

(et) Sidetall - Page number

(en) Synsvinkel - Point of view

(ei/en) Tekst - Text

(et) Tema - Theme

-

Sjanger - Genre

(en) Biografi - Biography

(et) Dikt - Poem

Drama - Drama

(et) Eventyr - Fairytale

Fantasy - Fantasy

Humor / Komedie - Humor / Comedy

Krim - Crime story

Poesi - Poetry

Romantikk - Romance

Sakprosa - Nonfiction 

Science Fiction - Science Fiction 

Skjønnlitteratur - Fiction

-

Verb - Verbs

(å) Analysere - (to) Analyze

(å) Dikte - (to) Write poems

(å) Fantasere - (to) Fantasize

(å) Fortelle - (to) Tell (a story) 

(å) Lese - (to) Read

(å) Skape - (to) Create 

(å) Skrive - (to) Write 

 1. å formgi to design 
 2. å forandre to change
 3. å nekte to refuse
 4. å skille seg to divorce
 5. å heve to raise
 6. å dirre to tremble
 7. å løfte to lift  
 8. å kile to tickle
 9. å rekke opp to raise up  (can also be reach up)
 10. å svette to sweat
 11. å stønne to moan  
 12. å bryte ut to break out
 13. å faste to catch  (fange=catch, faste = to not eat)
 14. å mette to feed (satisfy)
 15. å verke to ache
 16. å klø to itch  
 17. å ha nytte av to have benefit of
 18. å plukke opp to pick up
 19. å samle to collect
 20. å glemme to forget
 21. å være sikker på to be certain about    
 22. å hende to happen
 23. å vise fram to show
 24. å gruble pa to meditate (think hard about something)
 25. å strekke to stretch
 26. å klare seg selv to manage oneself
 27. å sy to sew
 28. å skryte av to brag
 29. å dele to split/share
 30. å tillate to allow
 31. å nøye seg med to be satisfied with 
 32. å være stiv to be stiff
 33. å knaske to munch
 34. å fortrenge to displace (fortrenge=forgetting something(sometimes traumatic) by choice/ -ish)
 35. å regne med to reckon that
 36. å forlate to abandon
 37. å betrakte som to be regarded as
 38. å gjenvinne to resgain
 39. å angå to relate   
 40. å innrede to decorate
 41. å havne på to end up at   
 42. å eie to own
 43. å jage to chase
 44. å utestenge to ban
 45. å få lov to be allowed   
 46. å søke om to apply for 
 47. å erstatte to replace
 48. å vedta to adopt
 49. å lenke seg sammen to unite together
 50. å hevde to claim
 51. å pynte set to dress up
 52. å være gjestfri to be welcomed
 53. å være blid to be sweet
 54. å føre til to lead to
 55. å sette sig preg to leave its mark
 56. å legge merke til to notice
 57. å legge vekt på to emphasize  
 58. å låse fast to lock   
 59. å forslage to suggest
 60. å etterfølge av to follow behid by
 61. å peke på to point at   
 62. å være preget av to be characterised by
 63. å bli oppfordret to be encouraged
 64. å bekymre seg to worry
 65. å utnytte to utilize
 66. å legge til rette to facilitate
 67. å tilspisse seg to toughten
 68. å ha behov for to need
 69. å oppheve to cancel
 70. å sørge for to ensure
 71. å lykkes to succeed
 72. å begrense to narrow
 73. å avklare to clarify
 74. å slite med to struggle with
 75. å lide av to suffer from
 76. å være bekymret for to be concerned about
 77. å sette i gang to initiate
 78. å holde munn to shut up
 79. å fremstå to appear   
 80. å forbinde to associate
 81. å dyrke to cultivate
 82. å plyndre to plunder
 83. å utveksle to exchange
 84. å bosette seg to estabilish
 85. å slå seg med to settle down   
 86. å få kjennskap til to gain knowledge of   
 87. å tørre to dare 
 88. å rive ned to tear down
 89. å kreve to require
 90. å svekke to weaken
 91. å forestille seg to imagine
 92. å  være smigret to be flattered
 93. å ha intrykk av to have the impression
 94. å være avhengig av to depend on 
 95. å være knyttet til to be connected to
 96. å ta hensyn til to show consideration
 97. å bli valgt til to be elected
 98. å stemme på to vote for   
 99. å ha ansvar for to be responsible for
 100. å fokusere på to focus on   
 101. å jobbe for to work for
 102. å inneholde to contain
 103. å utgjøre av to consist of 
 104. å gjøre opp to make up
 105. å  være laget av to be made of
 106. å tyde   to suggest
 107. å klage over to complain about
 108. å skylde på to blame 
 109. å resultere i to result in 
 110. å være interessert i to be interested in
 111. å interessere seg for to be interested for
 112. å spille en viktig rolle to play an important role
 113. å være i ferd med to be about to
 114. å lete etter to search for
 115. å gå i stykker to break down
 116. å skade seg to injure onself
 117. å forvente at to expect that
 118. å bidra til to contribute to
 119. å stemme med to match with
 120. å legge fram to sumbit
 121. å herske over to rule a country/place
 122. å angre på to regret
 123. å beskytte av to protect
 124. å finne ut to find out
 125. å finne opp to invent
 126. å være dekket av to be covered of
 127. å kikke inn to peep
 128. å riste på to shake (something)
 129. å sikte til at to aim at
 130. å fordele to allocate
 131. å oppleve to experiance
 132. å beherske to master
 133. å utføre to carry out 
 134. å påvirke to influence
 135. å forhindre to prevent
 136. å styrke to strenghten
 137. å øke to increase
 138. å redusere to reduce
 139. å planlegge to plan
 140. å tåle to tolerate
 141. å fastslå to determine 
 142. å etterlate seg to leave behind
 143. å danne to form
 144. å bekrefte to confirm
 145. å overføre to transfer
 146. å sammenfatte to summarize
 147. å lukke to close
 148. å vekke to arouse
 149. å ivre to urge
 150. å nå to reach

So this is said to be on level B2/C1 but some of them are really easy so idk.It comes from my notes that I was taking during doing course on memrise so if something is wrong let me know and I will correct it!!!! Have fun learning guys.

Last update: 19/7/16