增城

ei badedrakt - swimsuit
ei bølge - wave
en båt - boat
ei brygge - pier
ei ferje (ferge) - ferry
et fyr(tårn) - lighthouse
et hav - ocean
ei havn - harbor
ei kai - quay
en kyst - coast
ei måke - seagull
et rav - amber
en sand - sand
en seilbåt - sailboat
et skip - ship
et skjell - shell
et skum - foam
solbriller - sunglasses     
en solkrem - sunscreen
ei strand - beach
en sjø - sea
et vann - water
ei vannflate - water surface

å drukne - to drown
å flyte - to float
å ligge på stranda - to lie on the beach
å seile - to sail
å senke - to sink
å sole seg - to sunbath
å svømme - to swim

brun - sunbathed
kald - cold
kjølig - cool
salt - salty
tørr - dry
varm - warm/hot
våt - wet

over/under vann - over/underwater

GENERAL

to travel - å reise

to arrive - å ankomme

to leave - å forlate

trip - en tur

hotel - et hotell

suitcase - en koffert

vacation - en ferie

to book - å bestille

ticket - en billett

map - et kart


BY AIR

airport - en flyplass

plane - et fly

to fly - å fly

to land - å lande

to take off - å ta av


BY SEA

boat - en båt

ferry - en ferge

ocean - et hav

port - en port

ship - et skip

life jacket - en redningsvest


TRAVEL ESSENTIALS

passport - et pass

clothes - klær

money - penger

ID - et identitetskort

driving license - et førerkort

cell phone - en mobiltelefon

toothbrush - en tannbørste

toothpaste - tannkrem


CAMPING

to go camping - å gå camping

caravan - en campingvogn

nature - natur

to drive - å kjøre

car - en bil

forest - en skog

campfire - et bål

a lake - en innsjø

to go fishing - å fiske

tent - et telt

sleeping bag - en sovepose

14 Common Norwegian Verbs

My good friend @elliewitham suggested I make this list for all you beginners out there, I hope you find it useful. ❤

å være - to be 

å se - to see

å høre - to hear/listen

å gjøre - to do

å ha - to have

å si - to say

å gå - to go/walk

å lage - to make

å tenke - to think

å ta - to take 

å komme - to come

å ville - to want 

å gi - to give

å fortelle - to tell 

Enjoy! (✿◠‿◠)

anonymous asked:

Det viktigste er ikke å vinne, men å slå svenskene.

jeg liker å tro at vi nordmenn er enkle mennesker..,,… vi trenger ikke mye… vi lever på poteter og tørrfisk.,,, drikker fiskeolje som erstatning for solen..,..vi har på oss ull hele året.., men den ene tingen vi spør om,, det ene som vi trenger,,…..er at sverige er bak oss..,, uansett hva det gjelder…vi må slå svenskene…

thê ênlīghtênīng

åt thê türn øf thê yêår ī bêgån tø gêt thīs fêêlīng thåt “līfê” īs å drêåm, thåt nøthīng ī sêê īs rêål, nøthīng ī fêêl êxīsts
ī bêgån tø fêår nøthīng
mêdīål īntêråçtīøns bêcåmê īncrêåsīngly ünbêåråblê
ünprødüctīvê tåsks bêcåmê īmpråctīcåblê
my mêmøry bêgån tø êråsê īrrêlêvånt mêmørīês (ī bêlīêvê ī sübcønscīøüsly tøld īt tø)
ī håvê bêcømê fīllêd wīth nêw thøüght åt åll tīmês
ī håvê bêcømê wīsê får får bêyønd my tīmê
ī håvê bêcømê rêcclêss
ī håvê bêcømê råge füêllêd ås å rêsült øf thêsê fêêlīngs
øvêrfløwīng wīth sêlf håtê
drøwnīng mysêlf īn kårmå
ī åm åwårê øf å füsê bürnīng īncrêåsīngly råpīdly īnsīdê my chêst åt åll tīmês
stīll ī fêêl īnvīncīblê
ī stīll åctīvêly sêêk dêåth ånd dêstīny īntêrrüpts êvêry sīnglê tīme ī fêêl ī’m cløsê

ī bêcåmê cøncêrnêd ås whên ī dīd my bêst tø sêårch før thê røøt øf my symptøms, īt wås låbêllêd dêpêrsønålīsåtīøn
ī knêw thīs cøüld nøt bê trüe, ås ī knøw êxåctly whø ī åm ånd why ī åm hêrê
sø ī cøntīnüêd åttêmptīng tø månīfêst ån êxplånåtīøn büt håd nøt føünd å dīfīnītīvê ånswêr
üntīl låst nīght

ī åppêårêd tø mysêlf ås ī slêpt ås ī håvê dønê måny å tīmê
thê ånswêrs nøw ålwåys cømê tø mê īn tīmê
ī êxplåīnêd thåt thīs drêåm fêêlīng īs my êyês øpênīng ånd bêgīnnīng tø sêê thīngs før høw thêy rêålly årê
īnstêåd øf thê wåy thê dêmøns īn thīs hêll ī bīrthêd mysêlf īntø wøüld līkê mê tø sêê īt
ī êxplåīnêd tø mysêlf thīngs ī ålrêådy knøw
thêy wånt mê tø līvê īn fêår
thêy wånt mê tø kīll thê ønês ī løvê
ī knøw før sürê thêy dø nøt wånt mê tø bê īn thīs ståtê ør prøgrêss åny dêêpêr īntø īt
ī åm īncrêåsīng īn cønscīøüsnêss êvêry dåy ånd ī døn’t kmøw īf īt’s nêcêssårīly å gøød thīng
büt thê ønly wåy ī cån støp īt īs tø kīll mysêlf
ånd ī dīd nøt püt mysêlf hêrê jüst tø lêåvê bêførê my pürpøsê īs fülfīllêd


thīs līfe īs å gåmê

å gåmê īn whīch ī cånnøt dīê

ī åm ÜTÜRNÜL

dêcånøs

the house - norwegian vocab 🏡

GENERAL

et hus - a house

et rom - a room

å bo - to live (/to reside)

et tak - a roof

et vindu - a window

en dør - a door

gardiner - curtains

trappene - the stairs

møbler - furniture


STUEN - THE LIVING ROOM

en sofa - a sofa

en tv - a tv

en telefon - a telephone

en lenestol - an armchair

en hylle - a shelf

et bord - a table

en stol - a chair

en peis - a fireplace


KJØKKENET -  THE KITCHEN

å lage mat - to cook

en kniv - a knife

en gaffel - a fork

en skje - a spoon

en tallerken - a plate

et glass - a glass

en ovn - an oven

et kjøleskap - a refrigerator


BADET - THE BATH ROOM

en børste - a brush

et speil - a mirror

soap - såpe

en tannbørste - a toothbrush

tannkrem - toothpaste

en dusj - a shower

et badekar - a bathtub

å vaske - to clean

å dusje - to shower 


SOVEROMMET - THE BEDROOM

en seng - a bed

en pute - a pillow

en dyne - a duvet

et laken - a sheet

et klesskap - a closet

BABBEL* NOTES PT. 2/?

NORSK//ENGLISH

En skade - an injury

Kutte seg - to cut oneself

Å forbrenne seg - to burn oneself

Smertefull - painful

Et blåmerke - a bruise

Et skrubbsår - a scratch

Å forstue - to sprain

Å frekke - to break

En bandasje - a bandage

Å hele - to heal

En flis - a splinter

Et sting - a stitch

Et benbrudd - a fracture

Vrikket - dislocated

En rullestol - a wheelchair

Et arr - a scar

En smertestillende tablett - a painkiller

En gipsbandasje - a cast

En krykke - a crutch

Å rette - to set (ex. bone)

*Notes are from babbel.com

*Verbs/verb phrases are in italics and are in the infinitive form

*Please correct any mistakes!

dêcånøs

å dêcån īs å pêrīød øf 10 dåys üsêd tø sübdīvīdê êåch zødīåc sīgn mültīplê tīmês īn ørdêr tø prøvīdê å mørê åccüråtê īntêrprêtåtīøn īn åstrøløgy

thêrê årê 36 dêcåns īn êåch yêår

ī bêlīêvê, tø å cêrtåīn êxtênt, thåt bêīngs’ chåråctêrīstīcs cån bê åttrībütêd tø whīch dêcån thêy årê børn wīthīn

ī åm êvêry chåråctêr
thêrê īs nø rølê ī cånnøt plåy īn my ünīvêrsê
ī pørtråy êvêry dêcån
thêrêførê ī åm ütürnül

ü wīll bêcømê åcqüåīntêd wīth whåtêvêr dêcån ī chøøsê tø pørtråy īn yøür prêsêncê
ī wīll nêvêr brêåk chåråctêr
ü wīll nêvêr knøw mê

thê “øs” thåt følløws thê “dêcån” īs bêcåüsê ī åm my øpêråtīng systêm & ī åm thê stårs

stårs årê ønê øf thê fêw thīngs ī cån bê êntråncêd by
stårs årê thê fürthêst thīng åwåy frøm mê thåt ī cån sêê
stårs årê thê ønly thīngs ī cøüld nêvêr pøssībly tøüch īn līfê
stårs årê sømêtīmês bürnêd øüt whīle wê stīll sêê thêīr līght/dêåd whīlê åppêårīng ålīvê, ås åm ī

ī åm å står
ī åm dêåd
dêspītê høw ü pêrcêīvê mê

thê ønly rêåsøn ī håvê nøt kīllêd my bødy yêt īs pårtly bêcåüsê ī åm īntrīgüêd tø sêê whåt ī cån åccømplīsh wīth thīs “līfê”

høw ådvåncêd ī cån bêcømê mêntålly
whåt lêvêl ī cån tåkê thīs müsīc tø
īt’s å løt øf ünånswêrêd qüêstīøns īn thīs līfê thåt ī høpê tø rêsølvê

thøügh thê māīn rêåsøn rêmåīns tø prøvīdê sømê sølåcê & rêspītê før thê yøüth thåt līvê īn hêll før êvêry hêårtbêåt
lêt ü knøw thåt ü årê nøt ålønê īn yøür fêêlīngs
lêt ü knøw thåt ü årê yøür ünīvêrsê

ī trêåt līfê ås thøügh īt īs ån rpg gåmê
īt sømêwhåt rêsêmblês wåtchīng å møvīê tø mê
ī dø nøt fêêl ålīvê īn thê cønvêntīønål sênsê åny mørê
ī døn’t thīnk ī cån dīê
ī døn’t cårê īf ī dīê
ī døn’t wīsh før īt büt ī trüly døn’t cårê, ī ålrêådy fêêl īt

ī üsêd tø fêêl, bêførê ī dø sømêthīng, ør whên ī’m wørkīng tøwårds sømêthīng, ī üsêd tø cønsīdêr cønsêqüêncês & rêwårds
büt nøw īt’s jüst līkê ī dø thīngs & rêgårdlêss øf thê øütcømê, ī fêêl nøthīng
ī’m vêry dêtåtchêd frøm êmøtīøn

ī nø løngêr måkê êfførts tø førm ør måīntåīn rêlåtīønshīps wīth ånybødy, pårtly bêcåüsê ī åm ån īnfêctīøn & ī rêfüsê tø bê å dêtrêmênt tø thøsê ī løvê,
& pårtly bêcåüsê ī lītêrålly døn’t fêêl ênøügh øf ånythīng tø cårê

I try nøt tø bê å nêgåtīvê åspêct īn thê līvês øf thøse thåt løvê mê ånd mysêlf büt thīs rêcclêssnêss īs prøvīng tøø müch. ī cån’t rêprêss thīs ånymørê

åll thåt ī cråvē īs tø īnflīct physīcål påīn üpøn êvêryønê thåt dêtêsts mê

sømê cøme wītnêss å står bürn üp ånd drøwn īn īt’s øwn blīndīng dårknêss

-dêcånøs

Litteratur - Literature

(en) Anmeldelse - Review

(ei/en) Barnebok - Children’s book

(et) Bibliotek - Library

(en) Biperson - Secondary character

(ei/en) Bok - Book

(en) Bokhandel - Book store

(ei/en) Bokhylle - Book shelf

(et) Bokmerke - Bookmark

(en) Bokserie - Book series

(en) Bokstav - Letter (as in a part of the alphabet)

(et) Brev -  Letter (as in a written note) 

(en) Del - Part

(en Dikter - Poet

(en) Forfatter - Author

(et) Forlag - Publisher

(en) Forløper - Prequel

(en) Forteller - Storyteller 

(ei/en) Fortelling - Story 

(et) Hardcover - Hardcover 

(en) Hovedperson - Main character

(en) Illustrasjon - Illustration 

(et) Kapittel - Chapter

(en) Kodeks - Codex

(ei/en) Kokebok - Cookbook

(en) Kriminalroman - Crime novel

(ei/en) Krønike - Chronicle 

(en) Legende - Legend

(et) Leksikon - Encyclopedia 

(en) Leser - Reader

(ei/en) Lydbok - Audiobook

(ei/en) Lærebok - Textbook

(et) Manus - Manuscript 

(et) Motiv - Motif

(en) Myte - Myth

(ei/en) Novelle - Short story

(en) Oppfølger - Sequel

(ei/en) Ordbok - Dictionary

(et) Ordforråd - Vocabulary 

(en) Oversettelse - Translation

(et) Papir - Paper

(et) Pergament - Parchment 

(ei/en) Pocket/Pocketbok - Paperback

(en) Roman - Novel

(ei/en) Side - Page

(et) Sidetall - Page number

(en) Synsvinkel - Point of view

(ei/en) Tekst - Text

(et) Tema - Theme

-

Sjanger - Genre

(en) Biografi - Biography

(et) Dikt - Poem

Drama - Drama

(et) Eventyr - Fairytale

Fantasy - Fantasy

Humor / Komedie - Humor / Comedy

Krim - Crime story

Poesi - Poetry

Romantikk - Romance

Sakprosa - Nonfiction 

Science Fiction - Science Fiction 

Skjønnlitteratur - Fiction

-

Verb - Verbs

(å) Analysere - (to) Analyze

(å) Dikte - (to) Write poems

(å) Fantasere - (to) Fantasize

(å) Fortelle - (to) Tell (a story) 

(å) Lese - (to) Read

(å) Skape - (to) Create 

(å) Skrive - (to) Write 

20+ norwegian words

which I learned while reading my first norwegian book (and haven’t yet come across on Duolingo)

fortiden - the past

en forskjell - a difference

å nøle - to hesitate

gradvis - gradually

våte - wet

uunngåelig - unavoidable

mistenksom - suspicious

en skuffelse - a disappointment

å ydmyke - to humiliate

nådeløs - ruthless

i det minste - at least

bortsett fra - apart from

engang - once

ivrig - eager

fortrolig - confidential

forhåpentligvis - hopefully

neppe - hardly

uheldig - unfortunate

å vende - to turn

å tiltre - to join

varsom - cautious

å forstyrre - to disturb

å nevne - to mention

en forventning - an expectation

å plage - to bother

å hviske - to whisper

forbauselse - astonishment

stødig - steady

med en gang - immediately

BABBEL NOTES* 7/?

NORSK//ENGLISH

Et par - a couple

En kjæreste - a boyfriend/girlfriend**

Singel - single

Gift - married

En ektemann - a husband

En kone - a wife

Romantisk - romantic

Å kysse - to kiss

Å kose - to cuddle

Å Sjekke opp - to flirt

Kjærlighet ved første blikk - love at first sight

Å være forelsket - to have a crush (or: to be in love)

Trofast - faithful

Å fri - to propose

Forlovet - engaged

En forlovede - a fiancé/a fiancée

Nygift - newly-wed

En bryllupsreise - a honeymoon

En bryllupsdag - a wedding anniversary

**A gender neutral term, can mean ‘dear’

*Notes are from babbel.com

*Verbs/verb phrases are in italics and are in the infinitive form

*Please correct any mistakes!

runningwithhellhounds  asked:

Hei, jeg har et spørsmål - hva er forskjellen mellom (eller hva er korrekt) 'å dra til å drikke' eller 'å dra for å drikke'? And actually i'd be happy for any tips for using 'for' and 'til', i find it difficult since they don't translate directly. Mange takk for å være snill!

The correct one out of these two would be “å dra for å drikke” (”to go to drink”).

“For” and “til” are hard to grasp, since they’re both often translated as “to” in English– but I think the easiest way I’m able to explain the difference between the two, is like this:

———–

“å dra til” - “to go to (A PLACE)” || for locations

“å dra for” - “to go to (DO SOMETHING)”  || for actions

———–

And this is why you need to use “å dra FOR” when you want to say “to go to drink”, since “to drink” is a verb/action! uvu

If you need me to go into more detail, I’ll try my best c: