㊊

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

OPEN RP

Törbjørñ çhœrtłēd ã mîśčhīévõüś čhūćkłê âś hē tïęd Šòłdįėr 76 tø å čhâìr. “Ÿõú ärè â ñåúghtÿ mæÿœñńãįšë bõÿ.” Hē çärtwhèêłéd tôwãrdš thë bēd áñd śprėåd híš ârmś ôüt šmūgłÿ, Rèāpėr wàłkīñg ìń åñd śtêppįñg bėhîńd Sõłdïér. “Ÿøù’rę âbōùt tó łêårñ whät īt’š łìkê tö bė â çüčk.” Thīñgś wērê ãbôūt tö gęt âłł šłürpÿ būńgûš àś Rêåpér phæšēd įñtò thë bēd.

More plastic money

Credit: Bank of England

The Bank of England has revealed the new polymer £10 note, which will be released on the 14 September – a new £20 note featuring J.M.W Turner will follow in 2020. The note was announced in conjunction with the 200th anniversary of Jane Austen’s death, and will feature a portrait of the author along with a quote from Pride and Prejudice – ‘I declare after all there is no enjoyment like reading.’

The new note is the first Bank of England banknote with a tactile feature to help blind and partially sighted users. It is also printed on the same polymer as the replacement £5, and is 15% smaller than the paper equivalent. 

The £10 note contains sophisticated security features which make it very difficult to counterfeit. It is expected to last at least 2.5 times longer than the current paper £10 notes – around 5 years in total – and stay in better condition during day to day use.

[…] Mas nisso tudo tem uma palavra que tira o ar. Superação. Ah essa palavra é a melhor de todas (depois de reciprocidade, claro), chega me alegra o coração, s-u-p-e-r-a-ç-ã-o, s-u-p-e-r-a-r, s-u-p-e-r-e-i. Tem gosto de liberdade, de voo livre. Dizer “eu superei”, não tem preço.
—  Vomitei Borboletas Mortas.