♣

Ya Rabbi şu mübarek vakitte niyaz ediyoruz. Bizi rızan doğrultusunda birleştir. Rızanda koştur rızana yor bizi. Emanetini Sen bizden razı, biz de Senden razı olmadan alma Ya Rahmân.. Kalplerimizi ve ayaklarımızı dinin üzerine sabit kıl. Bize kendini hakkıyla bilmeyi nasip et.. Bu âcize de duâ buyurun.

OPEN RP

Törbjørñ çhœrtłēd ã mîśčhīévõüś čhūćkłê âś hē tïęd Šòłdįėr 76 tø å čhâìr. “Ÿõú ärè â ñåúghtÿ mæÿœñńãįšë bõÿ.” Hē çärtwhèêłéd tôwãrdš thë bēd áñd śprėåd híš ârmś ôüt šmūgłÿ, Rèāpėr wàłkīñg ìń åñd śtêppįñg bėhîńd Sõłdïér. “Ÿøù’rę âbōùt tó łêårñ whät īt’š łìkê tö bė â çüčk.” Thīñgś wērê ãbôūt tö gęt âłł šłürpÿ būńgûš àś Rêåpér phæšēd įñtò thë bēd.

Due Course - Tyler Lockwood

Pairing: Tyler Lockwood x Reader

Characters: Tyler Lockwood, Caroline Forbes

Warnings: N/A

Request: Hi! Love your writing ❠can I request a Tyler Lockwood x mate!reader where they’ve been friends for a while but Tyler has figured out they’re mates and doesn’t know how to tell her because he’s scared he won’t want him so tries to move on with someone else which really upsets the reader? Thank you!

Word Count: 840

Author: Hannah

Keep reading

OPEN RP

Tòrgùńgêłørñ dīd híš męâtÿ dáñčé. “Whæt ã Jœÿõūš Łäd Ï åm!” Hë çhückłėd āńd čhôrtłèd àš thöûgh hē wêré â gìddÿ śçhóōł gįrł. “Wâít ūñtîł mÿ ėxtrèmełÿ hömôšęxúàł bøÿfrïēńd whö īś Jåçk Mòrrįśōñ, õthérwïšę kñöwń äś Šœłdįër 76 õf thē Øvèrwætčh ôrgåníżãtîóñ, hęârś àbòùt thíš!” 

flickr

Cars and Coffee Torino 2015 © 2015 Track|FEVER.eu by Stefano Laganà
Via Flickr:
Cars and Coffee Torino © Track|FEVER.eu

“Kim Kırk Sâbah ALLÂH'A İHLÂSLI OLURSA, KÂLBİNDEN LİSÂNINA HÎKMET ÇEŞMELERİ Akmaya Başlar.”

🌷EFENDİMİZ HZ.MUHÂMMED MUSTÂFÂ S.Â.V🌷
🙏🙏🙏

Vâktiniz Hâyrolsun
Ömrünüz DUÂLI Olsun inşaAllah

Here are some sayings in Neapolitan, a Romance language spoken in the city of Naples and, with variations, throughout Campania, Italy.

‘e figlie so’ piezze ‘e core
sons and daughters are a piece of heart
children means everything to their parents

l’ammore fa passà ‘o tiempo e ‘o tiempo fa passà l’ammore
love makes time pass and time makes love pass

quanno ‘o diavulo t’accarezza, vô l’ànema
when the devil caresses you, it’s because he wants your soul
when your enemy starts being nice to you it’s because they want something back

‘a spesa nun vale ‘a ‘mpresa
the cost of it is not worth the trouble
some things are not worth your effort

‘a carne ‘a sotto e ‘e maccarune ‘a coppa
meat below and the pasta on top
said when, in a turn of events, things go opposite any logic

ògne scarrafone è bello â mamma soja
every cockroach is beautiful to its mum
children, however ugly, look beautiful in the eyes of their parents

mentre ‘o miereco sturéa, ‘o malato se ne more
meanwhile the soon-to-be doctor studies, the patient dies

‘a femmena pe l’ommo addeventa pazza, l’ommo pâ femmena addeventa fesso
in love, a woman goes crazy over a man; a man gets dumb for a woman

quanno ‘o diavulo tuojo jeva a scola, ‘o mio era maestro
when your devil went to school, mine was the teacher
said when people think you don’t know they’re plotting something against you

a pavà e a murì, quanno cchiù tarde è pussibbele
to pay and to die, better later than sooner

meglio a murí sazzio ca campà diúno
it’s better to die full than living starving
carpe diem

chi ‘nfruce nun luce
who hoards doesn’t shine
those who only care about money won’t give a good impression of themselves

Lord’s Prayer in Welsh

I’m not particularly religious, but I went to church as a child and as such, I know the Lord’s Prayer. So, it is interesting to read something I already have memorized in my native tongue in another language because I can quickly figure out which words mean what.

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw;
deled dy deyrnas;
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid â'n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen.