╷

Nasıl ince, ellerin, parmakların
Coşkuyla ağırlığını kavrarken yaşamın,
Nasıl katı, nasıl soğuk, kurşunların
Sessiz ve dingin dünyanda yaşaman için.

Orada mısın?
Göremiyorum seni
Öylesine yoğun bir karanlık
Uzanıyor ki benden sana
Gözlerim
Delinmiş gibi.
Orada mısın?
Densiz gülüşlerden uzak
Kuruyor musun beni?

Ben ki
Yılların yağmurlarıyla çürümüş
Tahta gibiyim:
Dokusu grileşmiş,
Artık yalnız,
Ateşe atılabilen.

Beni
Kuruyor musun
Arsız gürültülerden uzak
Orada?

Sessizliğim:
Orada
Duyuruyor mu beni sana
Buradan,
Rüzgârın dalları
Bir an
Bıraktığı aralarda?


Oruç Aruoba - İnce Ellerin

Elde Ettiklerimiz Değil; VAZGEÇTİKLERİMİZ'dir Bizi Değerli Kılan.!


“Dünyâ Beni Haramından Men Etti; Ben Onun Helâlinden de Geçtim..!!”

Hz Ali (R.Â)

OPEN RP

Törbjørñ çhœrtłēd ã mîśčhīévõüś čhūćkłê âś hē tïęd Šòłdįėr 76 tø å čhâìr. “Ÿõú ärè â ñåúghtÿ mæÿœñńãįšë bõÿ.” Hē çärtwhèêłéd tôwãrdš thë bēd áñd śprėåd híš ârmś ôüt šmūgłÿ, Rèāpėr wàłkīñg ìń åñd śtêppįñg bėhîńd Sõłdïér. “Ÿøù’rę âbōùt tó łêårñ whät īt’š łìkê tö bė â çüčk.” Thīñgś wērê ãbôūt tö gęt âłł šłürpÿ būńgûš àś Rêåpér phæšēd įñtò thë bēd.

BTS reaction to you crying during sex because it feels so good

thank you to whoever requested this, as soon as I read it I was like YES YES YES FINALLY SOMEONE MADE AN AWESOME SUGGESTION ehehe

the following content is for mature minds only ;)

requested by anon: BTS reaction to you start crying during sex because it feels so good


Keep reading

flickr

Moon Shadow by James Marvin Phelps
Via Flickr:
Moon Shadow Grand Canyon National Park Arizona

Bughead Writers Network
External image

Have you ever wondered if your favorite bughead fan author has a tumblr? You’ve come to the right place! Here is a listing of the majority of our buggie writers

Note: For an up-to-date list, check out the permalink here.

A

@aisforr | ao3 |

@allskynostars | ao3 |

@annioe aka annoe | ao3 |

@aswellingstorm | ao3 |

ariquitecontrary aka @camelotskingz | ao3 | master list |

B

@believe-that-you-can-my-friend | ao3 |

@betsforsythetrash aka nopleasestayhere | ao3 | ffnet | master list |

@bettyluvsjuggie | ao3 | master list |

@birdlovesafish aka motherbirdnerd | ao3 |

@bliggyy | ff.net | ao3 |

browneyesparker aka @rust-and-stardust27 | ao3 | ffnet | master post |

@bughead-fic-request aka @malmo722 | ao3 | ffnet | master list |

@bugheader | ao3 |

@bughead-is-life | ao3 |

@bugheadjones-the-third | ao3 |

@bugheadotp | ao3 | ffnet | master list |

@burgerheadjones | ao3 |

C

@camelotskingz aka ariquitecontrary | ao3 | master list |

citrusmuppet aka @soulsofstarsliveinyourveins | ao3 |

@clozzersaurus | ao3 |

@confirmedbugheadtrash | ao3 |

@cooperjones2020 | ao3 | fic tag | master list |

consultingpathologist aka @thiscaringlark  | ao3 |

@courtney-in-the-tardis | ao3 |

@createandconstruct | ao3 | ffnet | fic tag | master list |

D

dreamersshouldknowbetter aka @peacelovebughead | ao3 | master list |

E

ElfPrincessKitty aka @1sleepydormouse | ffnet |

F

@fairytelling | ao3 |

@ficmuse | ao3 |

@fiftyshamesofdevingray | ao3 |

@findingbetty | ao3 |

@formergirlwonder | ao3 |

@fxyeahriverdale aka saltwaterkid95 | ao3 |

G

@gellbellshead | ao3 |

@glycerineclown | ao3 | fic tag |

@griffiee | ao3 | fic tag |

H

heatherkw aka @xoheatherkw | ao3 | ffnet | fic tag | master post |

@heytherebetts  aka hellaskye | fic tag |

I

@iamdarkandtwisty aka tinnie | ao3 | ffnet |

@i-am-the-fire57 Â aka reflectivemuse | ao3 |

@it-happened-one-starry-night | ao3 |

@imreallyloveleee aka loveleee | ao3 |

@itstenafterfour | ao3 |

J

@jandjsalmon | ao3 |

@javajunkieao3 | ao3 |

@jennimisk | ao3 |

@jugandbettsdetectiveagency | ao3 |

@juggieheadcoopers | ao3 | master post |

@jugheadeaton | ffnet | master list |

@juggiehasmyheart17 aka reignofthefandoms | ao3 |

@juggydunes | ao3 | fic tag |

@justcourbeau | ao3 | fic tag |

K

@kingcoleandqueenlili  | ao3 | ffnet |

L

@lazydaizies aka lazydaizy | ao3 |

@lessoleilscouchants aka singsongsung | ao3 |

loveleee aka @imreallyloveleee | ao3 |

@lusterrdust | ao3 | master post |

M

@malmo722 aka @bughead-fic-request | ffnet | ao3 | masterlist |

@mistresofmalplaquet  | ao3 |

@moonshinemonty aka Shippershape | ao3 | fic tag |

motherbirdnerd aka @birdlovesafish | ao3 |

N

@nimmieamee | ao3 |

nopleasestayhere aka @betsforsythetrash | ao3 | ffnet | master list |

O

@oldfashionedvanilla | fic tag |

@onceuponamirror | ao3 |

P

@peacelovebughead aka dreamersshouldknowbetter | ao3 | master list |

perthshirekisses aka @santiagone | ao3 |

R

@raptorlily | ao3 |

reflectivemuse aka @i-am-the-fire57 | ao3 |

reignofthefandoms aka @juggiehasmyheart17 | ao3 |

@remyrabid | ao3 | ffnet |

@rexxieroulette | ao3 |

@rust-and-stardust27 aka browneyesparker | ao3 | ffnet | master post |

S

saltwaterkid95 aka @fxyeahriverdale | ao3 |

@santiagone aka perthshirekisses | ao3 |

ShipperShape aka @moonshinemonty | ao3 | fic tag |

@1sleepydormouse aka ElfPrincessKitty | ffnet |

singsongsung aka @lessoleilscouchants | ao3 |

@soulsofstarsliveinyourveins aka citrusmuppet | ao3 |

@southsidebughead | ao3 |

@starlightafterastorm | ao3 |

@stillscape | ao3 |

@sylwrites | ao3 |

T

@tatooinelukes aka arlathahn | ao3 |

@teapotfiction | ao3 |

tinne aka @iamdarkandtwisty | ao3 | ffnet |

@totheheartsthatache aka whogivesacare | ao3 |

@thatfangirlingfreak | ao3 |

theweirdestpart aka @this-stupid-hat | ao3 |

@thiscaringlark  aka consultingpathologist | ao3 |

@this-stupid-hat aka theweirdestpart | ao3 |

@twilightvxen | ao3 |

V

@village-skeptic | ao3 |

W

@weheartscorose | ffnet |

@wheninriverdale | ao3 |

whogivesacare aka @totheheartsthatache | ao3 |

@wordgirl80 | ao3 | ffnet |

@writing-as-tracey | ao3 |

X

@xoheatherkw aka heatherkw | ao3 | ffnet | fic tag | master post |

Y

@yavannies | ao3 |

@your-girl-thursday | ao3 |  ffnet | fic tag |

Z

@zombiekittez | ao3 |

*note that I’m currently unable to add any additional names/edit links due to some formatting issue with tumblr that alters the coding every time I edit and wipes everyone’s links. Sit tight - I’m working on finding a solution.

school vocab (mandarin)

Originally posted by conangray

note: â ê î ô û are used to indicate the 3rd tone

学校 xuéxiào

幼儿园 yòu’éryuán kindergarten

小学 xiâoxué primary school

中学 zhōngxué middle school

初中 chūzhōng junior high school (grades 7-9 in china & taiwan)

高中 gāozhōng senior high school (grades 10-12 in china & taiwan); high school (grades 9-12 in u.s.)

大学 dàxué college/university

研究所 yánjiūsuô graduate school

医学院 yīxuéyuàn medical school

法学院 fâxuéyuàn law school

学生 xuéshēng student

老师 lâoshī teacher

教授 jiàoshòu professor

年级 niánjí grade/year (in school)

功课/作业 gōngkè/zuòyè homework

校服 xiàofú school uniform

教室 jiàoshì classroom

课 kè class [mw: 堂]

课本 kèbên textbook

练习册 liànxícè exercise book (workbook)

成绩 chéngjì grades

学费 xuéfèi tuition

*here’s the link to my school supplies post*

数学课 shùxuékè math class

历史课 lìshîkè history class

地理课 dìlîkè geography class

物理课 wùlîkè physics class

化学课 huàxuékè chemistry class

生物课 shēngwùkè biology class

音乐课 yīnyuèkè music class

美术课 mêishùkè art class

体育课 tîyùkè physical education/ P.E.

写作课 xiêzuòkè composition

文学课 wénxuékè literature class


申请大学 shēnqîng dàxué

申请 shēnqîng to apply 

推荐信 tuījiànxìn recommendation letter

被…录取 bèi…lùqû to be admitted 

入学 rùxué to enroll

入学考试 rùxué kâoshì entrance exam

毕业 bìyè to graduate


as usual if there’s any mistakes just let me know (an ask or a message are the most reliable means of communication as i am not always able to check the notes on my posts for replies)

thanks!

Essential Oil Benefits: Clove

Health Benefits: Relieves colds, numbs the skin, especially muscles, joins, and oral pains. Reduces swelling and the appearance of ageing on the skin,  heals and prevents acne, repels lice, boosts the immune system, helps allergies, warms the body (add to the tub), treats indigestion, stress, headache, neuralgia, repels insects, and improves brain function and aids in mental fatigue.

Vitamins, Minerals, and Related: Analgesic, anti-ageing, circulatory, digestive, anti-infectious, rubefaicent, immunostimulant, antiviral, anti-bacterial, anti-coagulant, anti-helmintic, anti-fungal, anti-histamine, antiseptic, antispasmodic, anti-parasitic, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-phlogistic, carminative, cicatrisant, disinfectant, nervine, nuerotonic, stimulant, and warming.

Beauty Benefits: Treats acne, corrects topical skin imbalances on all skin on the body, dissolves age spots.

Magickal Uses: Protection, banishing hostile/negative forces, gaining what is sought, attracts riches, stops gossip, attracts opposite sex, cleanses aura,  chases away melancholy and to helps one to sleep soundly, divination, love, lust, banishing, releasing, inspiration, helps one become more sensitive and aware of others, common for rituals.

Interesting Facts: During the 15th century, clove oil was used by grave robbers to protect against the black plague.

The name clove came from the Latin word – clavus, meaning nail.

People of Moluccas believe in performing certain rituals at the time of planting and cultivation of cloves. In past people used to plant a clove tree to celebrate the birth of a new member of the family.

flickr

Canyonlands Golden Hour by James Marvin Phelps
Via Flickr:
Canyonlands Golden Hour Green River Overlook Canyonlands National Park Moab, Utah

hobbies! 爱好

sorry I didn’t post recently, school has been really hectic at the moment :(

as always the third tone will be replaced by â because I don’t have it on here x

跳舞 // tiào wû // dance

唱歌 // chàng gē // sing

看书 // kàn shū // read

看电视 // kàn diàn shì // watch tv

看电影 // kàn diàn yîng // watch films

做运动 // zuò yùn dòng // play sports

打球 // da qiu // play ball games

打篮球 // dâ lán qiú // play basketball

打网球 // dâ wang qiú // play tennis

弾钢琴 // tán gāng qín // play piano

弹吉他 // tán jí tā // play guitar

画画 // huà huà // draw

聊天 // liâo tiān // to chat

打曲棍球 // dâ qū qùn qiú // play hockey

打乒乓球 // dâ píng pāng qiú // play table tennis (ping pong)

打板球 // dâ bân qiú // play cricket

遛狗 // liu gôu // to walk a dog

上网 // shàng wâng // surf the Internet

听音乐 // tīng yīn yuè // listen to music

跑步 // pao bu // running

sentence structure & vocab:

我的 // wô de // my

爱好 // aì hâo // hobby

是 // shì // is

我的爱好是听音乐 // wô de aì hâo shì tīng yīn yuè // my hobby is listening to music

will do a part 2 for thus as I have learnt a lot more hobbies in my school mandarin class, and I will add more advanced sentences to it 💗💗

hope this was helpful!

anonymous asked:

did any of the Founding Fathers wear glasses?

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin’s vision had never been very good [x]. Franklin was wearing glasses even by the time he was in his late 20s.

He invented something called “double-spectacles” and would come to be known today as bifocals. In 1784, Franklin wrote to his optician and made a request: take both his long distance glasses and his reading glasses, slice their lenses in half and then suture the lenses together with the reading lenses on the bottom and the long distance glasses on the top. Two decades after Franklin’s death, Thomas Jefferson requested a pair. 

George Washington

After reaching middle age, George Washington had to wear glasses for reading. He used them only in the intimacy of friends and family [x].  The spectacles he wore were heavy and silver and had hinged temples. The lenses are small, circular and were level +3.5. Sometimes Washington also read with a French lorgnette which was given to him via Lafayette:

John Adams

John Adams, was farsighted. He had basically the same prescription Washington did: +3.50 in his right eye, +3.59 in his left [x]. Adams frequently complained about his eyes. By the end of his presidency “his eyes weakened so that he could barely read or write” [x]. In 1811 Adams reported that he read better since spectacles had been prescribed for him. 

Thomas Jefferson

Thomas Jefferson reported just months before his death that his eyesight was the faculty the least impaired by age but for many years he had used glasses for reading [x]. Jefferson’s November 1806 letter to John McAllister begins:

“You have heretofore furnished me with spectacles as reduced in their size as to give facility to the looking over their top without moving them. This is a great convenience; but the reduction has not been sufficient to do it completely, yet leave field enough for any purpose.“ 

The drawing which accompanied this letter diagrammed frames of a narrow, elongated shape with each lens, or “eye glass”, 7/8 inches long with a width of 3/8 inches, and gave the critical center to center measurement of each lens as 2 ½ inches.

The first note of him wearing eyeglasses is during the 1780s when he was in his forties. There is a pair of green-tinted spectacles on display at Monticello. According to Silvio Bedini, tinted glasses first appeared around 1810. They were not typically used as sunglasses as we might think of them, but “to improve the vision out of doors.”

John Jay

I do not know much about John Jay’s and eyewear, however his glasses are on display at the Museum of the City of New York. They are an oval frame with adjustable side arms [x]. 

James Madison

The first mention of spectacles or glasses from James Madison comes from 1784 in a letter to Thomas Jefferson, “One of my parents would be considerably gratified with a pair of good Spectacles which can not be got here.” He received his first pair of spectacles on March 12th, 1784 [x] on a Thursday. He began wearing eyeglasses in his 30s. 

Alexander Hamilton

I cannot find much on when Alexander Hamilton first began wearing glasses, however, he did wear his eyeglasses in his duel with Aaron Burr meaning he was probably growing farsighted. 

James Monroe

Not too much about James Monroe is known besides the amount of research I’ve previously put into this. The glasses above were his with a rectangular frame, crank bridge, loop-to-loop adjustable sides. He was wearing reading glasses by the time he was president as a primary source anecdote indicates.   b

Persian vs Arabic Orthographies

Persian and Arabic may both use the Arabic script, but their written forms are quite different from each other. In this post I’m going to try and talk about the big differences so that people can both learn to distinguish them from each other and learn some cool facts.

The New Letters

Arabic is kind of weird in that it doesn’t have the sounds “p” or “g”, meaning its alphabet naturally doesn’t have any letters corresponding to those sounds. Persian, however, has both, so the letters پ pe and گ gâf were created to represent p and g respectively. There are also 2 other new letters, ژ zhe and چ che, representing the sounds “zh” (like the “si” in “vision”) and “ch”.

Different Pronunciation

For its lack of sounds as common as “p” and “g”, Arabic also has a lot of pretty weird sounds: some of which include the “th”s in “thick” and “this” (which you may think are perfectly normal because of English but are actually quite rare worldwide) and a set of weird throaty “emphatic consonants”. Naturally these weird sounds have their own letters: the two “th”s are written as ث and ذ and there are lots of emphatic letters which I don’t feel like going over now. But Persian has neither the “th”s nor emphatics. The logical solution would be to get rid of these letters entirely, but no, Persian decided to write the these weird sounds in Arabic loanwords but just pronounce them with their closest Persian counterparts. Thus ث and ذ are pronounced as “s” and “z”, and emphatics are pronounced as non-emphatic: س and ص are both “s”, ز ض ظ are all “z”, ت ط are both “t”, and ه ح are both “h”. Also, the infamous ع ‘ayn which any Arabic learner will complain to you about is simply pronounced as a glottal stop in Persian. One more thing to note: the letter و, named “waw” and pronounced as “w” in Arabic, is now “vâv” and pronounced as “v”.

Differing Letter Forms

Arabic has grammatical gender, and with that there is the very common suffix -a to mark feminine gender, written with a form of the letter tā’ called tā’ marbūṭa ”tied tā’”, which looks like ة (the letter ه hā’ “h” with 2 dots). Persian doesn’t have grammatical gender and thus has no need for tā’ marbūṭa. In Arabic loanwords which have tā marbūṭa, it is either loaned in as a final -ه e (اسطوره osture vs  أسطورة usṭūra “myth”) or -at (دولت dowlat vs دولة dawla “state”). 

There are 2 word-final forms of letters that are very similar looking to each other in Arabic: ي, final yā’ “y”, and ى, actually a form of ا alif called alif maqṣūra which is pronounced as long ā. Persian, however, doesn’t actually dot its yā’ (or rather “ye”), making the two identical. The thing is, alif maqsure is VERY rare in Persian, only really commonly occuring in some proper names such as عیسی ‘isâ “Jesus” or مرتضی mortezâ “Morteza”. 

Arabic’s letter for k, ‌ك kāf, looks kind of like the letter ل lām “l” with a doodad inside of it in the isolated and final forms, but looks like this: كـ elsewhere. In Persian, it has the isolated and final forms ک کـ, giving it a much more consistent aesthetic across the board. The letter for g, گ gâf, also naturally follows this convention.

So Arabic has this thing called hamza that represents the glottal stop (a pause, like the sound in “uh-oh” represented by the hyphen). It can go on top of the letters yā’ and wāw ی و and give you ئ ؤ, representing a glottal stop proceeded or followed by the vowel sounds “i” and “u” (سئل su’ila “he was asked”, سؤال su’āl “question”), or it can go either on top of OR below alif ا. The only letter with a hamza that can occur at the beginning of a word is alif, which gives it the burden of representing all 3 short vowels. A hamza on top means an “a” or “u” (أول ‘awwal “first”, أسطورة ‘usṭūra “myth”) and a hamza on the bottom means it’s an “i” (إستقلال ‘istiqlāl “independence”). Hamza can also come at the end of a word not attached to anything, such as سوداء sawdā’ “black (feminine)”. 

So I spent all that time explaining how hamza works in Arabic to deliver this shocking news: the hamza is actually not very common in Persian. The only real place you see it is in the middle of words on ئ and ؤ: otherwise it’s either optional or actually discouraged by the Persian Language Academy.

Vowels

Now this is where the most drastic differences come in. Note I’ll mainly be talking about Modern Iranian Persian, which is an important detail because the vowels can vary pretty heavily across dialects.

Arabic has six vowels: a i u ā ī ū, with the ones with the line on top simply being longer versions of the first 3. Iranian Persian has… well, also 6 vowels, but they’re a e o â i u (a being the “a” in “cat”). In Arabic, due to how the vowel system works, there’s a pretty clean division of how vowels are written: short vowels are optionally indicated through diacritics, long vowels are indicated through consonant placeholders. As you can see, Persian doesn’t really have short and long vowels in the same way Arabic does, but we’re going to shoehorn the vowels into these now-arbitrary categories to make things simpler to understand.

Short vowels: a e o 
Long vowels: â i u 

The short vowels are indicated with diacritics:

اَ اِ اُ

While the long vowels are indicated through ا (glottal stop), ی “y”, and و “v”. The two diphthongs, ey and ow, are indicated through ی and و too. So this matches up pretty cleanly with the Arabic system, actually; In Arabic, those diacritics represent “a”, “i”, and “u”. This makes reading Arabic loanwords in Persian quite easy, because you can just read the short vowels as “a e o” and the long vowels as “â i u”. For example:

Arabic حُروف ḥurūf “letters”
Persian حُروف horuf “letters”

Persian writes vowels initially by just throwing the vowel diacritics on top of ا alef, very similar to Arabic and its stuff with Hamza:

اَسب asb “horse”
اِمروز emruz “today”
اُتاق otâq “room”

The vowels â i u are simply represented by آ (alef with a tilde-like diacritic), ای (alef + ye), and او (alef + vâv) respectively, which is quite close to what Arabic does with ā ī ū (but Arabic is cool and adds hamzas).

Word-final vowels are where things get a bit different though. In Arabic, short vowels are just indicated with diacritics at the end of words and the long vowels… let’s just say Arabic has a bit of a complex relationship with word-final long vowels. In Persian, though, all vowels must be indicated word-finally somehow. And here’s how it happens:

1. The most common short vowel at the end of a word is “e”, indicated by ه. Next up is “o”, indicated by و, and finally the very rare “a”, indicated also by ه.

2. Long vowels are indicated with ا، ی، و just like they are in the middle of words. 

Like I said though, I’m talking about Iranian Persian. Afghan Persian actually has 2 more vowels: ē ō, longer versions of “e” and “o”. These are also indicated with ی and و. In Iranian Persian these two vowels have merged with i and u, resulting in the words شیر shēr “lion” and شیر shir “milk” both being pronounced “shir”. 

Calligraphy

This section is mainly for fun, but what the hell. A lot of Arabic calligraphy gradually drifted towards a style called naskh, which is also how Arabic is displayed in basically every modern computer font. 

Iran, however, developed a distinctive style called nastaliq. Besides being used very commonly for Persian poetry, this is also the standard way of writing Urdu! For example, here’s an Urdu newspaper. 


Well, that’s about all I have to say! I may have forgotten some stuff, but to me this seems like a pretty comprehensive list as I read over it. I hope you learned some stuff!