‧

“..eğer bir masal perisi girerse rüyalarına../..öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti..” ...

..

ah bu ben
grameri bozuk bir hikâyenin içinde,
yüklemini kaybetmiş bir cümle gibiyim
sindire sindire yaşamalı ayrılıkları da
belki de bu yüzden../..hâlâ aşık gibiyim

hangi kırgınlığın içinde boğuldu gülüşlerim…?
iğnesi kırılmış bir plak gibi dönüyorum olduğum yerde
ve şarkılarımı söyleyemiyorum..
gücenik makamından eserler dinleyemediniz,
hepinizden özür diliyorum…


Pelin Onay - Beni Artık Sevmeyin

 

nicomacheannuminosity ha respondido a tu publicación “cloverandcrossbones ha respondido a tu publicación “¦â€¦this is…”

Ok dude, I have always been shit at meditation. Then, in the past couple years, I learned that the “sit quietly and think about NOTHING” method isn’t the only type of meditation out there! I’ve learned about this Jungian form of meditation called Active Imagination which is where you clear your head of everything EXCEPT the weird shit that your imagination conjures up. You kind of just let the images come organically and then you can write them down afterwords.  At first, it’s tricky to avoid analyzing and judging as you’re doing the exercise, but it can be interesting once you get the hang of it. I’ve had visions of space flowers and mechanical bird skeletons. Trippy shit.

lmao well that sounds fun……….love me some space flowers

OPEN RP

Tòrgùńgêłørñ dīd híš męâtÿ dáñčé. “Whæt ã Jœÿõūš Łäd Ï åm!” Hë çhückłėd āńd čhôrtłèd àš thöûgh hē wêré â gìddÿ śçhóōł gįrł. “Wâít ūñtîł mÿ ėxtrèmełÿ hömôšęxúàł bøÿfrïēńd whö īś Jåçk Mòrrįśōñ, õthérwïšę kñöwń äś Šœłdįër 76 õf thē Øvèrwætčh ôrgåníżãtîóñ, hęârś àbòùt thíš!” 

  • Psychic: *reads my mind*
  • My mind: Ÿóû thįńk ærøþīčš ïś ńōt ä çöøł šÞört? Î thìńk ÿøū årę wrôńg. Įt réqüîręš ámäźîńg ðïšćîÞłìńë - fłēxïþíłîtÿ, fįtńèśš, kńöwłèdgë. Äńd ÿôú hâvë tó ðō ît wíth à þïg śmîłê øń ÿøûr fäćê. Âłśô į ōńçê Þërfôrmêð îń frøńt òf 1Ö,ÖÖÖ šćrëámíńg wømëń. Î tëłł ýøû śômèthìńg, Ï’ð râthèr ðø thât thàń kíčk ä þâłł âröûńð îń fròńt öf â fêw mèń.
  • Psychic: What the fuck?
Shine

Has nobody noticed something whit this song i mean

(NORA and PYRRAH):baby it’s time to make up your mind

i think that tonight is when our stars align 
honey it’s time to leave the doubt behind  
take my hand cuz you and I are gonna shine 

NORA:i was cold in the dark
it was empty in my life
from the outside it looked so bright
but nothing felt right ….to me

like a sky with no sun 
like a night that has no day
my heart was eclipsed by the dark
then something changed

i saw a little ray of light come through
the tiniest of sparks came into view
and then 
you made me hope again

PYRRAH:i’ve been watching you helping you 
wishing that you’d see
that the girl you’ve been waiting so long for could be me

now-i’ve never been in love 
but i think this is it
it might be just a school girl crush
but i have to admit

i wanna take a chance and make you see
i think that you’re the one who’ll rescue me
this time
you’re finally gonna see you should be mine

(NORA and PYRRAH):but baby it’s time to make up your mind
i think that tonight is when our stars align 
honey  it’s time to leave the doubt behind  
take my hand cuz you and I are gonna shine 

(mostly both of them):i won’t need any dreams
it’s all there if you’re by my side
every moment’s enough
and you take me to paradise

when i needed a hero you knew it
and you were there
and I’m scared but I’ll open my heart up
i’m ready to dare

(mostly PYRRAH):i know i’ve never felt like this before
I never really knew what love was for
i dreamed
but never did believe

(NORA and PYRRAH):but baby it’s time to make up your mind
i think that tonight is when our stars align 
honey it’s time to leave the doubt behind  
take my hand cuz you and I are gonna 
light the sky until it’s dawn and 
baby you and I are gonna shine


THIS SONG IS THE FREAKING JNPR GIRLS TELLING THEIR BAE TO NOTICE THEM.

volume 4 chapter 10 actually clarified nora’s part. damm volume 2 was already foreshawoding volume 4.

Dear friends....

Whatever you are celebrating during these days, I wish you peace and all good things.  And if you are celebrating the birth of Christ into this beautiful, yet somewhat crazy and mixed-up world we live in, I wish you an ever-deepening awareness of the mystery of the Incarnation.

This is how the birth of Jesus Christ came about.
When his mother Mary was betrothed to Joseph,
but before they lived together,
she was found with child through the Holy Spirit.
Joseph her husband, since he was a righteous man,
yet unwilling to expose her to shame,
decided to divorce her quietly.
Such was his intention when, behold,
the angel of the Lord appeared to him in a dream and said,
Joseph, son of David,
do not be afraid to take Mary your wife into your home.
For it is through the Holy Spirit
that this child has been conceived in her.
She will bear a son and you are to name him Jesus,
because he will save his people from their sins.”
All this took place to fulfill
what the Lord had said through the prophet:
Behold, the virgin shall conceive and bear a son,
and they shall name him Emmanuel,
which means God is with us.
When Joseph awoke,
he did as the angel of the Lord had commanded him
and took his wife into his home.
He had no relations with her until she bore a son,
and he named him Jesus.
Matthew 1:18-25

If I could, I would share with all of you some of the 120 dozen cookies we have baked.  One of my sisters is the master decorator - I just mix the dough and icing, and wash the dishes.  🎄🎅🎁

Lord’s Prayer in Welsh

I’m not particularly religious, but I went to church as a child and as such, I know the Lord’s Prayer. So, it is interesting to read something I already have memorized in my native tongue in another language because I can quickly figure out which words mean what.

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw;
deled dy deyrnas;
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid â'n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen.


portraitoftheoddity replied to your post “™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥â™¥”

AAAAAAAAH! AAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!

I feel like I should note that this particular fic is totally Lena’s idea/fault so you should all blame/thank her when it’s a finished thing

we’ll see if it turns into an epic on me, that’s not my plan but we know how often my plans go as expected…