​tyler

my roommate tyler joseph
  • me: how do i get to the store
  • tyler: døwñ â røütè į thîńk ìš hęãdïńg śøûth
  • me: what route
  • tyler: bût ï'm ńøt gøød wįth dîręčtìøñš
  • me: what the fuck tyler where are you sending me
  • tyler: ..:::..rįght tîmë wrøñg płäçė..:::.. štåÿ śtrêęt |-/
  • me: what the fuc