இந்திய மூக்குக்கொம்பன்

Vous savez quoi? Y'a un truc que j'adore. Ce sont tous les messages que j'ai reçus suite à mon “allez voter”. Tous les “c'est fait!”, les “j'ai voté!” et les quelques “j'ai voté pour la première fois!”

Alors voilà, on ne se connaît pas, mais p'tain qu'est-ce que je suis fière de vous!!

Merci!!

Une remarque assez intéressante qui a été faite sur le live HugoDécrypte/Acropolis : Mélenchon n’a pas donné de consigne de vote, il a dit qu’il y aurait un genre de sondage sur la plateforme de la France insoumise pour avoir l’avis des militants. En 2012, il a donné une consigne de vote directement pour Hollande pour contrer Sarkozy. Alors oui, niveau UE notamment, il y a des similarités entre Le Pen et Mélenchon. Mais what dude ok Marcon c’pas ouf mais enfin quand même

Tarier bifascié - mâle / Buff-streaked Chat  - male (The Towers, Marakele NP, SOUTH AFRICA)

Campicoloides bifasciatus (Temminck, 1829) :
- Tarier bifascié - Tarier de la Réunion -
 Traquet à nuque pâle - Traquet bifascié ;
- Buff-streaked chat - Buff-streaked bushchat ;
- Tarabilla sudafricana ;
- Chasco-estriado ;
- Monachella striecamoscio - Sassicola fulva ;
- Fahlschulterschmätzer :
- Oenanthe bifasciata ;
- Streeptapuit ;
- Kapinpensastasku ;
- Drakensbergskvätta - Ockrabuskskvätta ;
- Рыжепестринный чекан ;
- Prhlaviar ciernokrídly- Prhlaviar čiernokrídly - Skaliarik čiernokrídly ;
- klaskawka czarnolica - kląskawka czarnolica ;
- マミジロサバクヒタキ ;
- 黄纹石(即鸟)


Synonymes :
     - Campicoloides bifasciatus ;
     - Saxicola bifasciata (Temminck, 1829) ;
     - Saxicola bifasciatus (Clements 6.3.2, 2008).


Ordre : Passériformes - Passeriformes /
Famille : Muscicapidés - Muscicapidae /
Genre : Campicoloides (Roberts, 1922) /
Espèce : bifasciatus - Espèce monotypique.

Bernard DUPONT / (CC BY-SA 2.0) 

¤  ♥

http://mokacahuete.tumblr.com/