ΔΧ

lightimagay-imean-yagami  asked:

Hello female hue-min per-sin be ing. Ize iz ☆ET☆ frume the planet u col 'marz'. How r-u 2 daez? I houp u iz good. Ie"m tolking thro fone i stol from erthling. iz engoy ur blog.

Î ïz góôöòøōõœd Î jüzt gótt bäçk frøm thééé störë, æñd Thâññññk yöü