!dc

6

DAMIAN WAYNE IN SUPERMAN/BATMAN #77

“YOU’RE NOT BATMAN!”
“NOT YET.”