Peter Jackson was still editing The Return Of The King  a few hours before it premiered and got 11 oscars for it

I can do all my homework the day before it’s due thank you very much.

Sooooooooo

image

i’ve just found out that the source from where I got the info for this post was apparently not true.  

The film editing was finished 5 days before the premier. Although this is still hella late movie-wise, and the reel  was still wet from the developing process because there was no time to dry it.

The first time Peter saw the complete movie was at the actual premier to which his response was ”yup, it’s good, pretty good”  ♥ ♥ ♥

In conclusion;

image

apologies (I’ll gizoogle check the source nxt time promise)

Naf li m jien ha naghmel l ebda differenza billi qed niktiblek hawn pero , ma nistax nieqaf nahseb fuqek .. kuljum hin kollu bla waqfien hlief int fil hsibijiet tieghi ma ikunx hemm .. ghandna wisq memorji impossibli naqbad u naghmel qisu xejn mhu xejn.. meta kont nghidlek li inhobbok , u li lilhek dejjem inpoggi l ewwel u qabel kollox , verament kont infisser dan .. nahseb taf issa li vera kont infissru biex ghadni minix lesta li ninsik wara dak kollu li ghaddejna minnhu , speci u issa qieghed relazzjoni ma habibti u xorta naghzel li nibqa inhobbok .. lil codie minix lesta li nahfrilha fuq dak li ghamlet , imma lilhel .. lilhek ehe man , ma nafx x inhi ir raguni ghax naf li f ahhar mil ahhar ha nerga insib ruhi fl istess sitwazzjoni speci ha nerga inwegga habba l istess raguni , but if you never try you ll never know u jien lesta li nerga niprova man .. emmini inhobbok hafna hafna kuljum nibkik svain , kuljum .. u bhalissa ha idoqqu l erba ta filghodu qedgha facebook inqalleb fic chat taghna haha .. madonna kemm konna niggieldu .. dejjem jien kont naqla il glied normalment habba ghirha u taf ghala ? ghax minn dejjem habbejtek u minn dejjem bzajt li ha nitilfek b xi mod jew iehor .. mhux tara ha , kelli ragun nibza habba codie li ha terga tidhol bejnitna ghax fil verita hekk gara , issa ghala jew ghaliex m ghandux x jaqsam .. meta kont qed inqalleb rajt messagg bl isem ta codie u ma stajtx ma nieqafx u naqra .. kont assigurajtni li mhu ha jerga ikun hemm xejn bejnek u bejnha u jien fdajtek .. ara issa fejn spiccajna.. m ghandekx l icken idea kemm nixtieq li nista nghidlek happy one year anniversary svain , jew kemm nixtieq li illejla ha inkunu qedghin niccelebraw l anniversarju taghna .. inkredibli l imhabba l ighandi lejk .. dejjem qedtilhek din u dejjem ha nibqa nghidilek ..hafna minn shabi qed jghiduli li dan huwa effett tal heart break u maz zmien tinsa , imma jekk jien minix lesta li ninsa dak kollu li inhoss lejk ? x naghmel naqbad u narmi sentejn memorji hekk ? qisna qatt ma iltqajna ? u jekk ma irridx hekk x naghmel ? tlift rasi svain , ma nafx x ha naqbad naghmel minghajrek irridek wisq , bis sahha man .. int kollox ghalija .. litteralment qed niktiblek dan il paragrafu li mhux ha nibatulek fl erba ta filghodu fejn hlief nahseb fik minix qedgha naghmel , jekk ma temminix hadtlek print screen .. qatt m jien ha inkun lesta li ninsik .. forsi ehe maz zmien xi hadd johodlok postok , imma biex dan ix xi hadd jirnexxieli jerbah post f qalbi minnflokk tieghek irid ikollu dik ix xi haga specjali li kellek int li sincerament qas jien stess ma naf x inhi , speci kemm il darba kien hemm min prova ideffes sormu f postok imma xorta dejjem lilhek qbajt naghzel , dejjem mieghek qsamt l imhabba kollha , dejjem lilhek tghajt l akbar imhabba , mhux qed nghid li qatt ma kont migbudha lejn haddiehor ghax nghidlek il verita , li int ga tafha taf li kont inhobbu lil kristian , u li kelli gibda lejn dorian .. imma fl ahhar mil ahhar hadd minnhom ma irnexxielu jerbah postok .. dejjem pruvaw ghax kif taf it tnejn li huma kienu saqsewni biex inkompli , imma dejjem qedt le u ir raguni dejjem kienet ghaliex int dak li xtaqt inqatta il kumplament ta hajti inhobb .. ma nafx x ha naqbad naghmel sincerament inhossni mignuna minghajrek , nibkik kuljum , dejjem b burdata hazina .. niprova nahbi ta mhux le , u hafna drabi jirnexxieli ghax ma shabi verament nidher kuntenta .. imma persuna kemm tiflah izzomm go fiha ? l unika persuna li taf kollox kollox dwari u dwarek hi nolene .. maghha l aktar li hassejtni komda , mhux ghax maria le imma dejjem hassejni skomda peress li dik tigi kugintha .. nittama li xi darba ikolli raguni ghala nibatlek dak il paragrafu li qattajt fl 4 ta filghodu nahseb x ha nikteb biex nerbhek lura , nixtieqek tara x inhoss lejk allavolja qatt ma hallejtek nieqed mil hsieb ta imhabba li ghandi jien lejk .. nispera li tinbidel svain fuq dil haga tieghi u ta codie , u jekk id destin tieghek hu ma codie mela hekk ghandu ikun .. just :’( , ma nistax naccettaha jien dik il haga ghax qalbi mieghek marbuta .. kieku kelli nibqa niktiblek emminni .. NIBQA imma inutli inkompli ghax naf li mhu ha jinbidel xejn , kemm il darba naqa hazin ma nolene u noqghod nibatilha ritratti taghna jew nghidilah x konna naghmlu jew print screens ta chat jew affarijiet hekk .. biex tara kemm verament inhobbok .. insomma hlejt 2 years minn hajti ghax ma tantx spiccajna sew , verament xtaqt li spiccajna fuq nota tajba , dejjem kont nahseb li il mewt kellu jifridna imma kont nahseb hazin bhal ma kont nahseb hazin li jien kont infisser kollok ghalik .. insomma dik li jien KONT , GHADNI u NIBQA inhobbok ghada todd s issa , tinsijiex svain inhobbok b qalbi kollha ma ninsik qatt , kuljum nistenna u nittama li int xi darba jew ohra ghandek terga tkun tieghi u tieghi biss fej hadd u xejn ma jidhol bejni u bejnek inhobbok svain xxxxxxxxxxxxx

Petition  for computer repair technicians to take an oath of confidentiality like lawyers when they graduate

SERIOUSLY

he who holds my computer holds my darkest secrets.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video