Thai Vocabulary

เพราะว่า [prór wâa] - because, because of

และ [láe] - and

กับ [gàp] - with

เกี่ยวกับ [gìeow gàp] - about, regarding, concerning

สำหรับ [săm-ràp] - for, to, on behalf of

บางสิ่ง [baang sìng] - something

บางคน [baang kon] - someone/somebody 

ทุกๆคน [túk túk kon] - everyone

แต่ [dtàe] - but