me: (comes up with an elaborate plan to reveal to my friend that i am feeling miserable and need to talk it out)

friend: hey what’s up :D

me: (thinks ‘i cannot harm this fragile and pure soul’)

me: nothing much!! hbu :)

me: (slowly dies from repressed feelings)

intensegamer2015 asked:

Hey BB, why does golden Freddy smoke? Does he get angry mostly? All I know is that people smoke to calm themselves...

Goldie: “͘I̛ ̕a̶ct͘ua҉l҉l͜y̶ d͜on’҉t̢ sm͏oke.̴.͟. cause͠ ͘of the̷ t͏i̸g͢ht͞ pol̀i͟c͡ie͞s a͠round t̴hi͝s҉ joi҉nt̸ *͜co̧u͝g̕hs̢*̷ ͏Fred̛d̶y ̶*̶c͞o͡ug̨hs*̢ ̀I̶ ̧c̀a͡n’͡t li̵g̨ht͝ ͠th͢e ͜damǹ cigarś I̵ ͟càrr͠y̷ w̧ith̢ me͟. ̧So ̕I ̧j͜us̕t w͝alk ̛aro͢u͏nd҉ ͢wit̴h ͢a͢n̵ ͝unl̶it ̕f͝uc͝king ̸c͟igár in͘ ̧my͝ mo̡uth.͜”́