situasjonsgrep

fordeling av funksjoner i en bro-løst variant. Store lyssjakter i mellager åpner planet opp med kulturfunksjoner mellom dekkekuttene. bolig og klatring i siloer, servering i topp, teater i mølla, flerbrukshall på bakkeplan.

Broløsning hvis jeg beholder vestplass slik det er i dag. bygget kobles ved mellager og garasje (evt. med broer også her), og sirkulasjon fra vei skjer i lufta via broer som strekker seg over bakken og kuttes inn i siloene. Fordel med dette forslag er at det er mindre fordyrende grep på situasjonen, og man kan få en spennende vandring inn til bygget. Man vil også lage en (eller flere) klare adkomstsoner å forholde seg til. Ulempen er at strekket er stort (men antageligvis løsbart), bygget blir mindre robust til endring ift. endring av rom, da man låser fast en adkomst. 

Men største ulempe er at forslaget kanskje er mer løst med tanke på situasjonen slik den er i dag, mens vest-plass forslaget tar utgangspunkt i en forbedring av selve situasjonen. 

Kjapp skisse på vertikalitet i siloene. 

Det gir muligens mer mening å legge gjestehavn på vestsiden av bygget. Kveldssol, mindre skala på området rundt, og en roligere situasjon, vs urban situasjon, morgensol, og åpnere situasjon på østsiden.

6

Materialisering i modell av tanker fra gårsdagen. Hvis jeg trekker gatenivå inn til bygningsmassen får jeg større kontaktflate med bakken, samt at området som var litt “i dumpa” i større grad blir et sted, og plassen blir en direkte referanse til Hjellevannet (det høyeste vannivået). Ved å fjerne kontorbygget og siloene rundt for å legge terreng der, får uteområdet rundt slusa en kobling til gata også, og man kan følge aktiviteten i slusa hele veien oppover. 

Skisse fra situasjonsdiskusjon med Marion. Nå skal jeg lage et forslag med “dumpa” hevet til gatenivå. Hvordan blir situasjonen?

Ut fra skisseringen ble jeg mer bevisst på enkelte ting med situasjonen. Jeg har 3 uterom pr. i dag, et “ankomstrom” på bysiden, som kan være ok med tanke på inngang på tomta og fordeling av folk/inngang. Så har jeg den store (ca. 3000m2) plassen sør på tomta, med direkte tilknytning til Skien sluse og elva, samt gode solforhold. Så har jeg mellomrommet mellom veien og byggene. Dette er pr. idag et ikke-rom. Det er lukket med terreng i vest og bygninger på resterende sider. Dette rommet vil fungere mye bedre hvis det blir dratt opp på gateplan. Da vil rommet få lys, utsikt og en direkte kobling til vannflata mot vest. 

fokusskifte!

Veiproblematikk.

Industripromenaden langs vestsiden av elva består, og blir en forlengelse av sentrums hovedakse fra kirken (vist med blått). Veikoblingen fra broene til bryggene fjernes (vist med hvitt). Det dannes miljøgate-struktur på Klosterøya. Dette vil kunne transformere veien fra en barriere til en urban gate, som passer bedre med bydelens framvekst som kultur- og boligbydel. Gateforløpet går opp mot Arkaden og kobler seg på gatestrukturen der (vist med grått). Hovedvei til sentrum blir i øst som før opp mot Landmannstorvet (bussterminal) og i ut av byen langs Hesselbergsgate (vist med beige).