ท่านแม่ฝากหมวกมาให้
บอกแม่ไปว่ากรุงเทพหนาวแล้ว
#ห้าสิบบาทโอนลี่
#ProductOfVietnam

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video