photomontages

20 Surreal Photomontages by Jorge Miranda

Artrist Jorge Miranda features sophisticated photomontages on his Instagram account of unknown whimsical paper cut characters in a playful setting. By inserting said characters with ordinary objects, Miranda creates a monochromatic humorous finish with an effortless approach. Each image is carefully planned and contains the perfect dose of eccentricity. 

[via]

9

tập tành giật title :

  1. ở một góc độ nào đấy, mọi người đều bình đẳng như nhau :v
  2. các lãnh đạo chính trị và tôn giáo đang tạo ra một thế giới như shit
  3. nghệ sỹ người Ý Christina Guggeri có kảh năng đối diện khủng bố khi tao ra những bức hình gây cảm xúc trái chiều

theo bạn , nên  chọn title nào?