ขอขอบพระคุณ ออนนี่ข้างห้อง. ที่เมตตาเผื่อแผ่อาหารอันทรงคุณค่าให้เเก่…เด็กน้อยขอบตาดำ,ตาโปน,และตาเล็ก สามหน่อ. ได้มีชีวิตรอดไปจนถึงพรุ่งนึ้ 😘😘 #Padthai #Thaifood #Ohishi

Watch on muhus.tumblr.com

Tears Rained Down

大石学 Manabu Ohishi (pf)

Recorded at Crescente Studio 2, July 1-11, 1996

Meldac Jazz MECJ 30105

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video