13.09.2014/11:20: ama böyle hepiniz ağlarsanız gidemem

14.09.2014/11:38: ta amınkym keşke gelmeseydim

"Tiền trần vãng sự đoạn tràng thi, nùng vi quân si quân bất tri

Mạc đạo thế gian chân ý thiểu, tự cổ nhân gian đa tình si”

- Vạn Diệt Chi Thương

Thơ dài kể chuyện cũ trước kia

Yêu người say đắm người nào hay

Chân tình thế gian xưa nay hiếm

Tự mình đa tình chuốc sầu bi.

(An Khuê dịch)

Ảnh: nkym.tumblr.com

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video