natuurgebieden

Buitengewone opsporingsambtenaren gaan de natuurgebieden in West-Friesland in de gaten houden

Buitengewone opsporingsambtenaren gaan de natuurgebieden in West-Friesland in de gaten houden

West-Friesland – Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in particuliere natuurgebieden zijn zowel toezichthouder van hun eigen terrein, als ‘oren en ogen’ van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in het buitengebied. Deze groene boa’s worden in hun dagelijks werk veelvuldig geconfronteerd met overtredingen op het terrein van milieuwetgeving (bijvoorbeeld dumping van (drugs)afval) en…

View On WordPress

Strategieën voor het stadslandschap

Architect Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels vindt dat het gebied rondom Tilburg massaal aan de sierboomteelt dient te gaan. Op die manier komt het watersysteem weer op peil. Op 20 november organiseerde het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) een bijeenkomst. Declerck sprak daar over nieuwe ruimtelijke strategieën voor het stadslandschap.

Door Frank Vloet

De laatste jaren worden er meer vraagtekens gezet bij ruimtelijke ordeningstaken van de provincie. Daarom heeft BrabantStad, het verbond van de steden Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg en Helmond samen met de Brabantse waterschappen drie architectenbureaus de opdracht gegeven om ‘ontwikkelmodellen’ op te stellen. Die moeten dienen als alternatief voor de plannen zoals die tot voor kort werden gemaakt. Het gaat om de bureaus Architecture Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect en LOLA Landscape Architects. De visie van de stedenbouwers draait om samenhang tussen steden, dorpen, beken, rivieren, kanalen, landbouw en natuurgebieden. Deze werd via de ontwikkelmodellen op 18 juni 2014 tijdens de Brabantdag gepresenteerd aan zo’n 200 genodigden en waren als eerste zichtbaar tijdens de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 2014. 

Gedeelde oplossingen

Omdat stad en land zo sterk met elkaar vervlochten zijn geraakt, is het in de provincie Noord-Brabant niet langer mogelijk om afzonderlijk beleid te maken voor enerzijds het stedelijk en anderzijds het landelijk gebied. Waar in de Randstad stedelijkheid overheerst en in het oosten van het land het groen, is dit in Brabant redelijk in balans. Dit vraagt om ander beleid en nieuwe ontwikkelingsstrategieën. Er zijn gedeelde oplossingen nodig die de verschillende elementen zoals voedsel, stad, natuur en water in zich verenigen.

Grond consumeren

Lange tijd gold slechts één ontwikkelingsprincipe: wanneer de stad ruimte nodig heeft, gaat dit ten koste van de landbouw en wanneer de landbouw ruimte nodig heeft, gaat dit ten koste van de natuur. “Dit proces van ‘grond consumeren’ bestaat nog steeds, maar het onderliggende systeem slaat terug,” aldus Declerck. Zo dreigen bepaalde gebieden te verdrogen terwijl andere gebieden juist overstromen. De opgave is om daarin een nieuw evenwicht te vinden.

Sierboomteelt

De drie architectenbureaus hebben naar een alternatieve manier gezocht. Door voor gebieden met vergelijkbare problemen één ontwikkelingsprincipe te formuleren, kan met een beperkt aantal strategieën een groot gebied worden aanpakt. Eén van de ontwikkelingsprincipes is uitgedacht voor een gebied rondom Tilburg en stelt de sierboomteelt centraal. De natuur is hier verdroogd, omdat het regenwater voor de huidige landbouw snel moet worden afgevoerd. De oplossing hiervoor is het transformeren van de landbouwactiviteit naar sierboomteelt en dit te combineren met waterinfiltratie. Sierboomteelt is een opkomende landbouwactiviteit waarbij regenwater rustig in de bodem kan zakken zonder dat kwekerij daar last van heeft. Door het laten infiltreren van regenwater worden ondergrondse waterstromen weer op gang gebracht. Deze strategie kan op meerdere plaatsen in Brabant worden toegepast.  

#INNOVATIE

Vaarwel vliegbasis, hallo park

Nederland is vanaf volgende week een nieuw natuurgebied rijker: Park Vliegbasis Soesterberg. Waar ooit F-102 Delta Daggers en later F-15’s opstegen, kun je voortaan wandelen en fietsen. De afgelopen jaren werden al tientallen defensieterrein omgevormd tot vrij toegankelijke natuurgebieden.

Het nieuwste park op de Utrechtse Heuvelrug is 450 hectare groot. Daarvan is 45 hectare in gebruik van het Nationaal Militair Museum. Het NMM wordt volgende week geopend door koning Willem-Alexander.

Aan het grootste deel van het omringende gebied hoefde weinig te gebeuren. Het blijft zoals het was: bos, heide en schrale graslanden. Defensie heeft het park overgedragen aan de provincie Utrecht die er wel nog huizen aan de rand wil bouwen. Voorlopig zijn er nog geen geïnteresseerde projectontwikkelaars.

De 45 hectare rond het museum blijft van Defensie, maar wordt ook park. Dat vereist meer werk. Het stond vol gebouwen en was grotendeels verhard. ‘Het terrein is klaar, maar nog niet af. De natuur moet het overnemen, het gaat nu groeien’, zegt Hank van Tilborg. Zijn ontwerpbureau H+N+S deed de landschapsarchitectuur rond het museum.

( Door: Bart Dirks 5 december 2014, De Volkskrant )