“We have established a civic association called ‘Open Your Yard’ with three other friends. We are inventing activities and events through which we want to attract as many people possible into the public space of our town. The process might have been slow at the beginning but by engaging our friends and relatives we are getting more and more reactions. We organize a small traditional market, project artistic films, co-organize art exhibitions in the Gallery and together with the town’s municipality we will revitalize a long forgotten park in the near future. Right now we are also preparing a discussion on local civic activism, to which we want to invite all in our town Rožňava and surrounding areas who are interested in the development of our public space.”

—-

“S tromi kamarátmi sme založili občianske združenie Otvor dvor, v ktorom vymýšľame aktivity a podujatia, ktorými chceme do verejného priestoru prilákať čo najviac ľudí. Pomaly sa nám do našich akcií darí zapájať našich priateľov a známych. Organizujeme Malý gemerský trh, premietame kvalitné európske filmy, spoluorganizujeme výtvarné výstavy v Galérii, najnovšie budeme spolu s mestskou samosprávou revitalizovať park v Rožňave. Práve teraz pripravujeme diskusiu o lokálnom občianskom aktivizme, na ktorú chceme pozvať všetkých z Rožňavy a blízkeho okolia, ktorí sa zaujímajú o verejný priestor.”

—-

- met him in Rožňava [ SLOVAKIA ]

© PeopleImeet

Kežmarok nemá rád ľudí? - Podporte petíciu

Petíciu za rozšírenie chodníkov v meste môžete podpísať tu (môžete podpísať aj bez zobrazenia vášho mena):

http://www.peticie.com/za_lepsie_chodniky_v_kezmarku

——————————————————————————————

V predchádzajúcich článkoch sme písali o nedostatkoch rekonštrukcie chodníkov v Kežmarku. Hlavné problémy sú:

1.    Prehnané zúženie chodníka na ul. Dr. Alexandra pred domami č. 17 až 25 (oproti hotelu Club) a pred domami 44 – 46, pred občerstvením Happy Burger.

2.    Zrušenie chodníka od Kežmarskej reštaurácie k hradu.

3.    Dláždenie chodníka okolo hradu okruhliakmi, namiesto dlažobnými kockami. 

Príčinou je to, že pred rekonštrukciou chodníkov neprebehla riadna verejná diskusia. Čo nám na to v minulom článku odpovedala vedúca územného plánu, pani Eva Kelbelová? 

„Technické riešenie stavby bolo prerokované so zástupcami vlastníkov priľahlých nehnuteľností, prevádzkovateľmi väčších prevádzok a užívateľmi dotknutého územia. … vyhláška o rekonštrukcii chodníkov bola vyvesená na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta. Občania mali dostatočný priestor sa k rekonštrukcii vyjadriť.“

Opýtali sme sa teda majiteľov priľahlých nehnuteľností, či a ako bola s nimi rekonštrukcia prerokovaná. Tu sú odpovede niektorých z nich:

„V žiadnom prípade so mnou nikto nič nekonzultoval.“

Iveta Gardošová, majiteľka Kežmarskej reštaurácie, Hradné nám. 33.

„Nikto sa s nami, ani so susedmi o ničom nedohodol. Keď nám chceli do toho úzkeho chodníka oproti vchodu do predajne zasadiť strom, tak sme protestovali a oni ho tam nakoniec nezasadili.“

Jozef Mikušiak, majiteľ Sklenárstva, Dr. Alexandra 17.

„So mnou nikto nič neprejednal. Keď mi pred dom zasadili strom, bol som sa na mestskom úrade opýtať, či tam ten strom v tom úzkom chodníku musí byť. Na druhý deň tam strom nebol.“

Dušan Sič, majiteľ domu Dr. Alexandra 23, Papiernictvo.

„So mnou nikto nič nekonzultoval. S takým úzkym chodníkom pred prevádzkou by som nikdy nesúhlasil.“

Marek Kačmarčík, prevádzkovateľ Happy Burger, Dr. Alexandra 44.

„Rekonštrukcia ulice Starý trh Kežmarok nebola s nami prekonzultovaná. Pred rekonštrukciou na uvedenej ulici pri našej predajni bolo asi 10 parkovacích miest, ktoré využívali aj zákazníci predajne Potraviny Sintra Starý trh Kežmarok. 
Rekonštrukciou ulice došlo k zrušeniu parkovacích miest. Keď sme zistili, že sa pred našou predajňou začali realizovať stavebné práce, ktoré nám sťažovali prevádzku predajne, ihneď sme oslovili pracovníkov mestského úradu, že uvedenou rekonštrukciou dôjde k ohrozeniu zásobovania našej predajne. Vedenie mestského úradu nám veľmi rýchlo vyšlo v ústrety a urobili také opatrenia, aby zásobovanie predajne nebolo ohrozené. Na našu požiadavku upravilo aj projekt dopravného značenia a pred predajňou boli zachované 2 parkovacie miesta a prístup pre príjazd zásobovacích vozidiel.

Aj keď terajší stav komunikácie ulice Starý trh pred našou predajňou nie je zlý, je potrebné poznamenať, že pred rekonštrukciou boli podmienky na zásobovanie predajne a parkovanie vozidiel lepšie.

Ing. Jozef Brejčák, SINTRA s.r.o., OZ ZDROJ Poprad.

Pre nás, petičný výbor, je to dôkaz, že rekonštrukcia chodníkov nebola prerokovaná so všetkými majiteľmi nehnuteľností. Vyvesiť vyhlášku o rekonštrukcii chodníkov na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta nestačí. Majitelia nehnuteľností, ani občania nemali dostatočný priestor sa k rekonštrukcii vyjadriť a to je zle.

Na prehnané zúženie chodníka na ul. Dr. Alexandra oproti hotelu Club nám odpovedal architekt Rudolf Kruljac slovami: „… aj v tých najužších profiloch (miestach) ostáva zachovaná normou stanovená minimálna šírka peších komunikácií (chodníkov).“

Preložené do zrozumiteľnej reči to znamená: Je tam najužší chodník, aký tam pripúšťa norma, asi 180 cm. Takže je všetko v poriadku.

My, petičný výbor na to hovoríme: Po zúženom chodníku oproti Clubu denne chodia stovky ľudí a je im tam tesno. Chodník je taký úzky, že sa tam nezmestia ani dva kočiare vedľa seba. Taký úzky chodník je zlý a treba ho rozšíriť.

Na zrušenie chodníka od Kežmarskej reštaurácie k hradu a dláždenie chodníka od hradnej brány k administratívnym budovám okruhliakmi pán Kruljac odpovedá:

„V záväznom stanovisku orgánu pamiatkovej ochrany bolo jednoznačne určené tento priestor k parkovisku riešiť valúnovou dlažbou (okruhliakmi). … Chodník pre peších je vedený okolo múzea a následne peší ťah pokračuje po chodníku okolo základnej školy.“

Takže to, čo vyzerá ako chodník od hradnej brány k administratívnym budovám hradu vlastne chodníkom nie je, to je nájazd na parkovisko. A kde sú potom chodníky do hradu? Ako sa má turista dostať do hradu, keď k nemu nevedie žiaden chodník? Má sa prepletať medzi autami na ceste? To nikoho nenapadlo položiť orgánu pamiatkovej ochrany túto jednoduchú otázku?

Preto my, petičný výbor hovoríme, že zrušenie chodníkov vedúcich z oboch strán do hradu je zlé, poškodzuje to turistický ruch a treba to napraviť.

Ďalej sa na našu výzvu k oprave chodníkov v článku píše: „Sme toho názoru, že verejná diskusia k stavbe má význam a opodstatnenie v čase jej prípravy, nie tesne pred jej ukončením. Zvlášť v prípadoch, keď sa financuje z iných ako mestských príspevkov. Pred začatím stavby prebehla užšia forma diskusie (?!?) … „

Ďalej nám naznačujú, že ak budeme Petíciou žiadať opravu úzkych chodníkov, tak Kežmarok príde o peniaze z Eurofondov na ich rekonštrukciu.

Ja, autor tohto článku, okrem iného školím aj obranu proti manipulácii. Manipulácia sa pozná podľa toho, že nám dávajú na výber z dvoch možností:

1.    Zo zlej možnosti – nechať zlé chodníky tak, ako sú teraz.

2.    Z ešte horšej možnosti – žiadať o nápravu chodníkov a prísť o peniaze z Eurofondov.

Obrana proti takejto manipulácii je jednoduchá: požiadať ešte o tretiu, lepšiu možnosť.

Preto my, petičný výbor žiadame, aby boli chodníky opravené podľa našich požiadaviek pri zachovaní príspevku z Eurofondov.

Projekt sa už počas výstavby chodníkov niekoľko krát menil  – vykopali zasadený strom pred Papiernictvom, nezasadili strom pred Sklenárstvom, obnovili vjazd pre zásobovanie do Sintry a parkovisko pred ňou. Ak mohli urobiť tieto zmeny projektu, tak sa musia dať urobiť aj nami požadované zmeny.

Chodníky na požadovaných miestach sú zlé, alebo úplne chýbajú. Je to preto, lebo mesto neurobilo riadnu verejnú diskusiu. K takým závažným veciam, ako je rekonštrukcia chodníkov, po ktorých budeme chodiť minimálne ďalších 30 rokov musí prebiehať široká verejná diskusia. 

Tak to robia napríklad v Trenčíne k rekonštrukcii nábrežia – pozrite sa na: www.TrencinSiTy.sk . Ak to môžu robiť v Trenčíne, tak to treba robiť aj v Kežmarku.

Pretože sa rekonštrukcia chodníkov riadne neprerokovala na začiatku, treba tie chodníky opraviť teraz. Ak to tak teraz necháme, tak to najbližších 30 rokov nikto neopraví.

Vyzývame vás, občania a návštevníci Kežmarku! Ak vám záleží na našom meste, podpíšte petíciu za lepšie chodníky. Povedzte úradníkom plateným z našich daní, čo si myslíte o súčasnej rekonštrukcii chodníkov. Ak to teraz nepodpíšete, nabudúce nás úradníci z diskusie vynechajú znova.

Petíciu môžete podpísať v Sklenárstve Dr. Alexandra 17, v Happy Burger, Dr. Alexandra 44, v Kežmarskej reštaurácii, Hradné nám. 33, alebo na internete: www.peticia.kezmarok.net

Za petičný výbor Alexander Birčák.

23. 2. 2014

“I have lived in my hometown for almost 36 years, but especially in those last 7, I became really interested in the use of our town’s public space. Probably this time isn’t really sufficient, but I try to enter this space somewhat more intensively and also with the utmost affection and humility.”

“I think that every town has only one specific public space. A town is in fact an organism, in which its individual parts are joined together, influence itself and somehow affect each other. I feel very sorry for what the communist officials and the fear and apathy of the citizens had caused to this place in the second half of the 20th century. Basically the only thing that remained, is the town’s core which is known also as the ‘largest squared shape town square’ in Slovakia. All the traditional peasant houses with its yards and graceful gardens and all the waving streets with their shady mysterious nooks are now gone.”

“Two-thirds of the square is now covered by a huge parking lot thus dividing the entire space and forcing the people to squeeze into few small pedestrian zones. I would like to see our town square filled with pastry shops, cafes, restaurants, hotels, galleries, museums, bars, fast foods, tea and ice cream shops - businesses that benefit from the quality of the public space which produce values that increase our overall quality of life.”

—-

“V mojom rodnom meste žijem s niekoľkými prestávkami takmer 36 rokov, ale len ostatných sedem rokov sa zaujímam o to, ako v ňom vyzerá verejný priestor. Je to krátko? Asi áno, ale práve preto sa doň snažím vstupovať čo najintenzívnejšie a zároveň s čo najväčším citom a pokorou.”

“Myslím si, že v každom meste existuje len jeden verejný priestor. Mesto je totiž organizmus, v ktorom sú jeho jednotlivé časti navzájom poprepájané, ovplyvňujú sa, pôsobia na seba. Je mi veľmi ľúto, že v Rožňave komunistickí funkcionári a strach a apatia obyčajných Rožňavčanov spôsobili, že v druhej polovici 20. storočia bolo zničené v podstate celé pôvodné centrum mesta a dnes nám ostalo len najväčšie štvorcové námestie na Slovensku. Zmizli staré sedliacke domy s dvormi, s pôvabnými malomestskými záhradami a sadmi, zmizli vlniace sa uličky s tajomne tienistými zákutiami.”

“Námestie je dnes z dvoch tretín obrovským parkoviskom, hoci už niekoľko rokov je každému jasné, že ľudia sa najlepšie cítia v tej časti, ktorá je pešou zónou. Chcem, aby boli na námestí cukrárne, kaviarne, reštaurácie, hotely, galérie, múzeá, bary, fast foody, raňajkárne, čajovne a zmrzlinárne – podniky, ktoré profitujú z vysokej kvality verejného priestoru a ktoré zároveň ponúkajú ľuďom takú pridanú hodnotu, ktorá zvyšuje ich kvalitu života.”

—-

- met him in Rožňava [ SLOVAKIA ]

© PeopleImeet

Kežmarčania sa vedia ozvať – podporte petíciu!

Petíciu môžete podpísať tu (pod fotkami vyplňte kolonky):

http://www.peticie.com/za_lepsie_chodniky_v_kezmarku

—————————————————————————————-

S radosťou zverejňujem ďalší hlas ľudu, hlas Kežmarčanov, ktorí sa rozhodli už nemlčať a vyjadriť svoj názor na prebiehajúcu rekonštrukciu námestia. Táto petícia iba potvrdzuje na týchto stránkach tak hlasné a neustále volanie po otvorenej samospráve a verejnej diskusii o dôležitých otázkach mesta, akou je napríklad aj rekonštrukcia námestia, ktorá na dlhé roky ovplyvní život v našom meste.

Čo sa udialo pred pár dňami

V novinách Kežmarok bol uverejnený článok o tom, ako prebiehajúca revitalizácia centra Kežmarku likviduje funkčné chodníky. Takto bol napríklad zlikvidovaný chodník od Kežmarskej reštaurácie k hradu.

Čerešničkou revitalizácie je zúženie chodníka na ul. Dr. Alexandra č. 17 až 25 (oproti hotelu Club). Pôvodne asi 5 m široký chodník bol zúžený na 1,8 m a to ešte v najužšom mieste má byť osadený stĺp verejného osvetlenia.

Na pripomienky k revitalizácii odpovedala vedúca oddelenia územného plánu na Mestskom úrade, pani Eva Kelbelová. Jej pripomienky boli uverejnené priamo v článku pod jednotlivými nedostatkami revitalizácie. Toto je odpoveď na jej pripomienky, spojená s výzvou k akcii na nápravu tých najväčších nedostatkov.

Nasleduje výzva, ktorú v mene petičného výboru napísal Alexander Birčák:

Kežmarok nemá rád ľudí?

V minulom článku boli popísané nedostatky pri prebiehajúcej rekonštrukcii chodníkov v centre mesta Kežmarok. Tieto nedostatky sú dôsledkom toho, že k projektu revitalizácie centrálnej zóny neprebehla riadna (explicitná)verejná diskusia. Redakcia novín Kežmarok síce tvrdí, že verejnosť bola o pláne revitalizácie viackrát informovaná, ale boli to iba zmienky v článkoch o tom, že sa pripravuje revitalizácia. Nebola to žiadna jednoznačná výzva občanov k akcii.

Jednoznačná (explicitná) výzva k verejnej diskusii vyzerá napríklad takto: Mesto Kežmarok vyhlasuje VEREJNÚ DISKUSIU k projektu revitalizácie centrálnej zóny mesta Kežmarok. Verejná diskusia prebehne od 1.2.2013 do 1.4.2013. Záujemcovia sa môžu  s navrhovaným projektom zoznámiť na oddelení územného plánovania, životného prostredia a stavebného konania na Stavebnom úrade, Mučeníkov 4, Kežmarok. Pripomienky podávajte do 1.4.2013 na podateľni mestského úradu, tie následne vyhodnotí komisia zložená z týchto členov (uviesť mená členov).

Takýto inzerát by mal byť uverejnený minimálne v novinách Kežmarok po celú dobu verejnej diskusie. Najlepšie by bolo doručiť ho do každej domovej schránky v Kežmarku. V rámci verejnej diskusie by bolo dobré urobiť k revitalizácii centra mesta odborný seminár, moderovanú diskusiu za účasti laickej i odbornej verejnosti, napríklad v kultúrnom stredisku, a tiež využiť webovú stránku mesta a všetky moderné, dostupné možnosti sociálnych sietí a online i offline komunikácie s občanom. Pripomienok občanov sa netreba báť a schovávať sa pred nimi. Pripomienky si treba vyžiadať, ísť im v ústrety a využiť ich na zlepšenie projektu.

Výsledkom by bol projekt revitalizácie s vychytanými nedostatkami a nie nedokonalý projekt, v ktorom citujem pani Kelbelovú: „poloha niektorých stĺpov verejného osvetlenia, hlavne v miestach zúžených profilov chodníka, nie je konečná“. Dá sa to ešte nazývať projektom, ak v ňom poloha niektorých stavebných prvkov nie je konečná?

Už počujem hlasy, že takto sa to robiť nedá, že ľudia by sa nikdy nedohodli. Opak je pravdou. Ak sa správne nastaví proces, tak to funguje perfektne. Robil som to vo funkcii riaditeľa v niekoľkých firmách a vždy to fungovalo. Robia to aj moji klienti, ktorým dnes radím ako lepšie podnikať a tiež im to funguje. Súčasťou verejnej diskusie je totiž aj zásada prevzatá z amerických filmov o svadbe: „Ak má niekto niečo proti tomuto sobášu, nech prehovorí teraz, alebo nech mlčí na veky.“

Vráťme sa k hlavným nedostatkom revitalizácie centra mesta. Ide hlavne o:

1. Nezmyselné zúženie chodníka na ul. Dr. Alexandra pred domami č. 17 až 25 (oproti hotelu Club).

2. Zrušenie chodníka od Kežmarskej reštaurácie k hradu.

3. Dláždenie chodníkov okruhliakmi, namiesto dlažobnými kockami.

Vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku na Mestskom úrade pani Eva Kelbelová na moje pripomienky odpovedala nasledovne: „Pri spracovaní a samotnom prerokovaní projektovej dokumentácie bolo potrebné riešiť požiadavky obyvateľov a užívateľov dotknutého územia, … Pri príprave a realizácii stavby je rešpektovaný predovšetkým verejný záujem, ktorý nie v každom prípade môže korešpondovať s individuálnym záujmom.“

Politická odpoveď pani Kelbelovej sa dá pochopiť takto: ak sa mne (a niektorým z  vás) osobne nepáči, že máme teraz oproti Clubu nezmyselne úzky chodník, tak to je môj (a váš)osobný problém, pretože je vo verejnom záujme a v záujme občanov, aby tam bolo namiesto chodníka parkovisko pre cca 5 áut. Môj názor (a názor niektorých z vás) vôbec nič nezmení na tom, že tam aj naďalej namiesto chodníka parkovisko zostane.

Tak sa vás pýtam, Kežmarčania: Chcete mať oproti Clubu široký chodník, alebo parkovisko? Viď obrázok.  Verejnosť sme my, hlas ľudu je hlasom verejného záujmu.  Ak sa nechcete iba pozerať, ako z Kežmarku miznú chodníky, podpíšte petíciu za rozšírenie chodníka oproti Clubu do pôvodného stavu.

Naše konkrétne požiadavky teda sú nasledovné.

My, dole podpísaní, týmto žiadame kežmarskú samosprávu:

1. aby bol rozšírený o 1,5 m chodník na ul. Dr. Alexandra pred domami č. 17 až 25 (oproti hotelu Club) a na ul. Dr. Alexandra č.44 až 46 (pred Happy Burger). Viď. obr. č. 1 a obr. č. 2,

2. aby bol obnovený chodník od Kežmarskej reštaurácie k hradu, viď obr. č. 3,

3. aby boli vymenené okruhliaky za dlažobné kocky na chodníku od hradnej brány k administratívnej budove hradu. Viď obr. č. 4.

Petíciu môžete podpísať do 14.3.2014 vo všetkých obchodoch v mieste nezmyselného zúženia chodníka, alebo na www.peticia.kezmarok.net. Následne sa s podpísanou petíciou za prítomnosti televízie obrátime na primátora Kežmarku, aby zaistil nápravu.

K tomu vás vyzýva Petičný výbor za Rozšírenie chodníka na ul. Dr. Alexandra v zložení: Alexander Birčák, Boris Švirloch a Miroslav Orinčák.

A ako prvý signatár petície sa pripájam aj ja, Matúš Švirloch, Máme radi Kežmarok, 12. 2. 2014

Obr. č. 1

image

Obr. č. 2

image

Obr. č. 3

image

Obr. č 4

image

You don’t know all the magic that holds the city of Praha until you walk on it’s streets, eat it’s gastronomy, drink it’s beer, watch it’s shows. Praha is beautiful. Praha is wonderful. Praga is magical. 

I ♥ PRAHA.

Me at Staroměstské náměstí last September. Tynn’s Church showed.

 
Square Hue | Prague

#SquareHue | Prague #nails

Square Hue 411
It is 19.95 a month ($14.99 + shipping) and you receive limited edition collection of 3 polishes, .50oz nail polish bottles. Each month as a different personality. You will never receive the same polish twice. What I like is you can cancel, suspend or pause you account online. No need to call in and talk to someone.  What is also cool about this subscription service is that a…

View On WordPress

Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri kapsamında fotoğrafım kasım ayı boyunca Bratislava Fotoğraf Festivali’nde sergide. / My image being exhibited within the Bratislava Month of Photography as the category winner of Sony World Photography Awards. The exhibition is open until 30th November, located at Namestie Snp 12, Bratislava #swpa #photography #bratislava #photo #exhibition #sony #world #awards #instagood

Zapraszamy na Jarmark Świąteczny do Pragi (z noclegiem)

image

image

Program ramowy:

DZIEŃ 1: PRAGA Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do PRAGI, zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem, m.in.: Klasztor na Strachovie, Loreta z kopią domu Marii Panny i Kościołem Narodzenia Chrystusa, Hradczany: Zamek Królewski, Katedra św. Wita, Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka, zespół pałacowo-ogrodowy Waldsteina, Most Karola, Rynek z Ratuszem i kościołem św. Mikołaja, Zegar Orloj. Czas wolny, możliwość spędzenia czasu na Jarmarku Świątecznym. Obiadokolacja* w restauracji na Starym Mieście lub w hotelu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ 2: PRAGA Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania stolicy Czech, m.in.: gmach Opery Narodowej, Muzeum Narodowe, Vaclavske Namesti, Uniwersytet, stara dzielnica źydowska - Josefov, ulica Tynska, Brama Prochowa, Dom Miejski. Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Powrót do kraju późnym wieczorem.

Sprawdź TERAZ dostępność wolnych miejsc telefonicznie u specjalisty (w godz. 8.30-20.00)
Tel: 33-853-20-75 Mobile: 504-750-495

http://www.duchowa.turystyka.pl/228,czechy-praga-jarmarki-swiateczne-nocleg-hotel-zwiedzanie-most-karola-hradczyn.html

Review - Orient Svet Gurmanov or simply "Orient Shop"

by Alesya Volpi

Orient Shop: www.orientsvetgurmanov.sk

Orient Shop: Bratislava I - Americke Namestie 1

Orient Shop: Bratislava II - Tomášikova 3349/46 Ruzinov

Garam Masala, Cayenne Pepper, Curcuma, White Poppyseed, Cinnamon Powder… the powerful and intense fragrance of the spices engulfs your nostrils. Are you in the souk in Marrakech or maybe strolling through the Gran Bazaar in Istanbul?

Actually you are in the very heart of Bratislava visiting Orient Svet Gurmanov or simply “Orient Shop” in Americke Namestie 1. Sounds too good to be true? Let’s see…

image

The first thing you notice when you walk into the shop is the beautiful meat counter fully stocked with fresh Halal lamb, beef and chicken meat from Austrian and Slovak farms.

image

Right next to the meat counter your attention is then caught by a rich variety of dairy products: goats cheese, milk and a wonderful selection of sheep creamery articles.

Turn to the left and you will walk into an amazing world of spices, oils, oriental sweets, dry food, honey, ready meals, hot and cold drinks…

My favorite stand is the one with coconut products, Here I always buy the 1L carton of AROY-D Coconut milk. Why? Because it is the best price in town, honestly! You can save up to 2 euros on the price for the same product in other Bratislava shops.

image

In the Orient shop you will find products from Arabic, Indian, Turkish and Eastern European countries plus a big variety of bio products.

Orient shop keeps on renewing its product range and is constantly looking for new food suppliers from all over the world in order to provide the best quality at a competitive price.

image

Orient Shop opened its first branch around 4 years ago in Fresh Market on Tomášikova 3349/46 in Ruzinov with the mission of bringing oriental foods and exotic emotions to the Slovak market. 

And now bringing a piece of orient into your home is even easier as you can order all the Orient Shop products online at www.orientsvetgurmanov.sk. Goods can be delivered anywhere in Slovakia at a very low shipping cost.

Enjoy your shopping!

If you want to be reviewed by superfitmonkey.com please Contact us via phone or email.