Sağlıkcılar.Org | Sağlık personeli Haber Sitesi Yeni bir paylaşım yaptı

Yeni paylaşım http://www.saglikcilar.org/kurumlar-arasi-naklen-atama-kurasi

Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2 nci ve 17 nci maddeleri ile 657 Sayılı Kanunun 74 ncü maddesi çerçevesinde 2013 yılı Şubat Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurası için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

GENEL BİLGİLER

1. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il ve hizmet birimi itibariyle Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://yonetim.sb.gov.tr) ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

2. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

3. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personeller bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

4. Kuraya, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile “Yardımcı Doçent”, “Doçent” veya “Profesör” olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4′üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.

5. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvanı ve branşta, 657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

6. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istediği unvan ve branşta halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

7. Avukat kadrolarına; halen aynı kadroda görev yapanlar,

VHKİ kadrolarına, halen Genel İdari Hizmetler sınıfında görev yapan ve en az 120 saat bilgisayar eğitim sertifikasına sahip kişiler,

Memur kadrosuna; halen Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki kadrolardan birinde (Şoför kadrosunda görev yapanlar hariç) görev yapanlar,

İmam-Hatip kadrosuna; halen İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az İmam Hatip Lisesi mezunları,

Gassal kadrosuna; halen Gassal, İmam veya İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar,

Hizmetli kadrosuna; halen Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olanlar,

müracaat edebileceklerdir.

8. Şoför kadrosuna; halen şoför kadrosunda görev yapmakta olup en az lise mezunu olan ve 5 (beş) yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar müracaat edebileceklerdir.

9. 2012 yılı Eylül Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup da yapılan kura sonucu atanmaya hak kazanmış olanlar ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum, v.b.) olan personel 2013 yılı Şubat Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

10. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4′ üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar, Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaatta bulunamayacaklar, başvuru formunun çıktısını gönderseler de kuraya alınmayacaklardır.

11. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

12. Şoför unvanına müracaat edip kura sonrası yerleştirmesi yapılanların, son 3 (üç) ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış “ambulans şoförlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresini içeren “Sağlık Kurulu Raporu”nu yerleştirme işleminden en geç 15 (onbeş) gün sonra, kura sonucu yerleştirildikleri İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Genel Sekreterliklere muvafakat talebinde bulunulmak üzere vermeleri gerekmektedir.

13. Yukarıdaki usule göre, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına naklen atanacaklardan şoför unvanına atanacaklar 2 (iki) yıl, şoför dışındaki unvanlara atanacaklar ise, 1 (bir) yıl boyunca Sağlık bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19. ve 20. maddeleri hariç olmak üzere atandıkları ilden başka bir ile tayin ve unvan değişikliği taleplerinde bulunamayacaklardır. Ancak, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26′ncı maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.

14. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına şoför unvanında atanacaklar 2 (iki) yıl boyunca ambulans şoförlüğü dışında başka bir görevde istihdam edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 20.02.2013 Çarşamba – 27.02.2013 Çarşamba tarihleri arasında yapacaklardır.

2. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

3. Müracaat için gerekli belgeler;

- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra imzalayıp, halen görev yaptıkları kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirdikleri (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilmesi gerekmektedir) başvuru formunun çıktısı

- Noter onaylı diploma örneği veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi

- Halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesi (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren )

( Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. )

Yukarıdaki belgeleri en geç 05.03.2013 Salı günü saat 18:00′ a kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği vekili tarafından teslim edeceklerdir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

4. Belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan, çalıştığı kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları gönderilerek yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5. Adayların gönderdikleri başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde başvurular iptal edilecek ve adaylar kuraya alınmayacaklardır.

6. Başvuru formları 05.03.2013 Salı günü Saat 18:00′ a kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi’ ne ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS’deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. Müracaatlar, kura komisyonu tarafından incelenecek olup, yukarıda belirtilen şartları taşımayanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9. İlan edilen kadrolara naklen atanmak için usulüne uygun olarak müracaat edip, müracaatları uygun görülenlerin yerleştirme işlemleri 21.03.2013 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://yonetim.sb.gov.tr) ilan edilecektir.

*Geceleri anneme sokulunca hem soğuktan korunuyorum, hem de yalnızlıktan. (Syf 8)

*Yatakta uykuyu her zaman aradım. Çevredeki tüm sesleri duydum ve ışıkları gördüm. Hastanelerin sessiz gecelerinde bile ilerideki çocuk kliniklerinden gelen çığlıkları işitip, uyuyamadım.
(Syf 9)

*Pazar günleri… Şimdilerde… Sokak aralarından geçerken…gözüme pijamalı aile babaları ilişirse, kışın, yağmurlu gri günlerde tüten soba bacalarına ilişirse gözlerim… evlerin pencere camları buharlaşmışsa… odaların içine asılmış çamaşır görürsem… bulutlar ıslak kiremitlere yakınsa, yağmur çiseliyorsa, radyolardan naklen futbol maçları yayımlanıyorsa, tartışan insanların sesleri sokaklara dek yansıyorsa, gitmek, gitmek, gitmek, gitmek, gitmek……… isterim hep. (Syf 16)

*Yıllar sonra, sabah karanlığında küçücük ilkokul çocuklarının belleğimden silemediğim vatan şiirlerini ezberleyerek, siyah giysiler içinde okula gittiklerini görünce, nemli İstanbul sabahlarında…
-Hiçbir şey değişmedi,
diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Bulutları dağıtmak, güneşi avuçlamak, çocuklarla tepelerde koşmak, ağaçları, rüzgârı, güneşi, yağmuru, insanları onlarla birlikte yaşamak istiyorum. (Syf 22)

*Yaşam, şimdi ancak kavranılması ve anlaşılması gereken; oysa yaşanması gerçeğine inilmesi ilerideki yıllara atılan bir yabancı öge gibi önümüze getirilmiş. Coğrafya derslerine getirilen yerküre gibi. Kimse yaşadığımız mevsimin, günlerin ve gecelerin yaşamın kendisi olduğundan söz etmiyor. Her an belirtilen bir öğretiye, bizler hep hazırlanıyoruz. Neye? (Syf 23)

*Öfke içinde büyüyoruz. Oturduğumuz semte, sokağa, odalara, eşyalara, kış aylarında güçlükle ısıttığımız, eskimiş, ortası çukur pamuk yataklara öfke duyarak büyüyoruz. Yaşam yalnızca sokaklarda. Bir canlılık var sokaklarda. Güzel olan, gerçek olan, kentin insanları, kalabalık, dış dünya. Dış dünyanın insanın kulaklarına varan uğultusu. Diğer ülkeleri aşan, batıda bir okyanusa, doğuda bir başka okyanusa varan uğultu. (Syf 23) 

* Bu denli çözümsüz, dış olgulara bağımlı bir yaşamın içinde olmamak ne büyük mutluluk. O esir. Her gün yaşlanmaya, her gün kafasından ve gövdesinden bir şeyler yitirmeye esir. Her gün gelişen, her gün büyüyen, tüm çağlara varan bağımsızlığın, nesnelere dayanmayan bir özgürlüğün mutluluğuna hiç varamayacak. Anadili bile gelişmemiş. Düşünceleri, insan varoluşunun gerçeğini kavramaya yeterli değil. (Syf 26)

* Çünkü sinir hastalığı da bulaşıcı bir şey. Hem öyle mikrop almakla değil, bir insanın umutsuzluğunu derinden algılamakla bile geçebilir. (Syf 40)

* Beraberliğimizi onun sevdiği müziklerle bir kez daha yaşıyorum. (Syf 43)

*Saplantıların acıları ,burada da sürüyor.Uyandığım an başlayan,uykunun derinliklerinde ancak biraz azalan acı.Arkadaşlarıma belli etmemeye çalışıyorum.Onlar şakacı,özgür “beni” arıyor.Bulamıyor.Onların dünyasında iniş çıkışlar bu denli büyük değil.Onların dünyasında çoşku delilik derecesine varmıyor.Onların dünyasında bunalım ölüm korkusuna,belki de ölüm isteğine dönüşmüyor.Onlar yemek yemeyi her zaman seviyor.Düzenli yemek yiyorlar.Duygusal coşkular yemek gibi beslemiyor onları.Onlar işlerine inanmış.Onlar “başkaldırmayı” savunurken,belli bir düzenin akışındaki yerlerini korumaya çalışıyorlar.Onlar, dolmuşa biner gibi evlenip, iner gibi boşanmıyor. (Syf 45)

* Şimdi gene evdeyim. Kendim hakkında karar vermekten yoksunum. Sanki bir eşyayım. Konuşup, fısıldaşıp, istedikleri yere koyuyorlar beni. (Syf 46)

* Bir ülkede kafeterya açılmasını bile revizyonizm diye adlandıran, katı, gerçekle bağdaşmayan bir toplumcu düşüncenin savunucuları. İleride bürokrat ya da teknokrat ve küçük burjuva aile babaları olacaklar. Devrimcilikleri gençlik, üniversite yıllarında kalacak. Batı kültürüyle, çağların yadsınmayacak bu kültürüyle toplumcu kültürü gereğince bağdaştıracak bir kuşak da yetişecek elbet. (Syf 63)

* ölüm düşüncesi izliyor beni.
gece gündüz kendimi öldürmeyi düşünüyorum.
bunun …
belli bir nedeni yok.
yaşansa da olur, yaşanmasa da.
bir kaygı yalnız.
beni, kendimi öldürmeye iten bir kaygı.
karanlık bir gecenin geç vaktinde kalkıyorum.
herkes her geceki uykusunu uyuyor.
ev soğuk.
çok sessiz davranmaya özen gösteriyorum.
günlerdir biriktirdiğim ilaçları avuç avuç yutuyorum.
kusmamak için üstüne reçelli ekmek yiyiyorum.
genç bir kızım.
ölü gövdemin güzel görünmesi için gün boyu hazırlık yapıyorum.
sanki güzel bir ölü gövdeyle öç almak istediğim insanlar var.
karşı çıkmak istediğim evler, koltuklar, halılar, müzikler, öğretmenler var.
karşı çıkmak istediğim kurallar var.
bir haykırış!
küçük dünyanız sizin olsun.
bir haykırış!
sessizce yatağa dönüyorum.
ölümü ve yokluğu üzerine uzun süre düşünmeye zaman kalmıyor.
şimdi gözümün önündeki görüntüler renkli kırları andırıyor.
korkacak birşey yok.
kırlarda koşuyorum.
sanki bir deniz kentinde yaşamıyorum.
hep kırlar.
esintiyle birlikte eğilen otlar arasında bir başımayım.
birazdan ölüm beni alacak. (Syf 12)

* Daha güzel yaşam diye bir şey yok. Daha güzel yaşamlar ötelerde değil. Daha güzel yaşam başka biçimde değil. Güzel yaşam burada. Taksim Alanı’nda. Turşu, pilav, simit, çiçek, kartpostal satan, ayakkabı boyayan siyah kalabalık içinde. (Syf 61)

*O öleli ikinci sonbahar geliyor. Sanki karşımda. Yudumladığı konyağın tadını içine sindirmeye çalışıyor. Gözleri yorgun. Gözleri insancıl. Gözleri dalgın. Duyguları uzaklarda. Sevişip, ölüm sessizliğine gömülmek ister gibi. Ölüm sessizliği çok genç buldu onu. Karı koca olamadık. Gerçek dost da olamadık. Bir kitapta okumuş, bir filmde izlemiş gibiyim beraberliğimizi. Bir konserde dinlemiş gibiyim. Severek anımsanan bir kitap gibi bile değil. Paris’in Select kahvesinde başlayan, Şişli’nin bir özel sinir kliniğinde turuncu çiçeklerle biten beraberliğimizi. Uzun yaşamın bir küçük kesiti. Dünyasındaki insanlardan biriydim. Onunla birlikte hiçbir şeyim ölmedi. İnsan ölümünü kendi kendine ölüyor. (Syf 57)

-Yalnızlığa tekme atmak, hatta mümkünse ağzını kırmak
-Sevmediğim tüm insanları kum torbasına doldurup o torbayla kick-box yapmak
-Dünyanın her yerine hopörlörler takıp 7/24 sevdiğim şarkıları naklen yayınlamak 
-Çikolatadan saraylar

-Sürekli bana mangal yapan birisini
-Times square meydanında Katy Perry nin bana özel konser vermesini istiyorum çokmu şey istiyorum ? :Ddd 

Show Radyo dinle  “Türkiye’nin Show Radyosu” sloganı ile 1992 yılında yayın hayatına başlamış ve günümüze kadar başarılı bir şekilde gelmiş bir radyo kanalıdır.Çalışanları, yılların da vermiş olduğu tecrübe ile her geçen gün daha kaliteli yayınlar yapmakta ve dinleyici kitlesini sürekli olarak geliştirmektedir. İstanbul merkezli olarak kurulan Show Radyo, yayın şeklindeki farklılıkları ile eğlenceli dakikalar geçirmenizin yanında tüm dünyadan haberdar olmanızı da sağlamaktadır. Genelde pop müzik üzerine olan müzik yayınları, kültür-sanatla ilgili olan çok özel programları, belirli saatlerde verilen haber programları ile hayatınıza renk katmaya devam ediyor. Özel bir kanal olan Show Radyo, önemli maçları da naklen anlatım olarak vermektedir.Canlı Show Radyo Dinleyerek gününüze renk katmak için tek yapmanız gereken internet sayfamızı ziyaret etmektir.canlı Show radyo istanbul İstanbul89.8 frekansında,Ankara 88.9 radyo frekansında, İzmir 89.6 frekansında yayın yapmaktadır.Türkiyenin Ulusal Radyosu Show Radyo Canlı Dinle.

New Post has been published on Videodomani news video e notizie

New Post has been published on http://videodomani.com/real-madrid-c-f-atletico-madrid-genis-ozeti-23-08-2014/

Real Madrid C.F & Atletıco Madrid Geniş Özeti ! (23.08.2014)

19 Ağustos 2014 İspanya Süper Kupası Real Madrid – Atletico Madrid Maçı Özeti. İspanya Süper Kupası Real Madrid – Atletico Madrid geniş özeti. 19 Ağustos 2014 Real Madrid – Atletico Madrid Maçı golleri. Real Madrid – Atletico Madrid Maçı özet görüntüleri

Ek :

lk Maçın Skoru 1-1 Berabere Tamamlanan Kral Kupasında Şimdi Sıra Rövanşda! Real Madrid – Atletico Madrid Maçı Rovanş Mücadelesi Bugün Gece 23.30’da TV Ekranlarından Naklen Yayınlacak. Real Madrid – Atletico Madrid Maçı Canlı İzle, TV8 Canlı İzle, Real Madrid, Atletico Madrid Maçı Bugün Saat 23.30 de !

Ekstra BİLGİ :
Jean-Claude Van Damme Ice Bucket Challenge ALS

Fernando Muslera – ALS Ice Bucket Challenge
Fernando Muslera – ALS Ice Bucket Challenge
Wesley Sneijder ALS Hastalarına Destek #Icebucketchallenge

20 Ağu 2014 tarihinde yayınlandı
ALS Hastalarına Destek #IceBucketChallenge / #ALS

Şahan Gökbakar’dan ALS Hastalarına Destek,
Demek Akalın’dan ALS Hastalarına Destek,
Arda Turan’dan ALS Hastalarına Destek,
Burak Yılmaz’dan ALS hastalarına Destek,
Burcu Esmersoy’dan ALS Hastalarına Destek,
Felipe Melo’dan ALS Hastalarına Destek,
Özge Ulusoy’dan ALS Hastalarına Destek,
Saffet Ulusoy’dan ALS Hastalarına Destek,
Best ALS Ice Bucket Challenge Videos,
Ünlüler ALS Hastalarına Destek verdi,
ALS Ice Bucket Challenge,
Als Hastalarına videolar,
Ice Bucket Challenge,
ALS Türkiye,
ALS Burcu Esmersoy, Arda Turan, Burak Yılmaz ALS, Destek Videoları! #IceBucketChallenge Arda Turan’dan ALS hastalarına destek #Icebucketchallenge Burak Yılmaz vs Arda Turan ALS Hastalarına Destek #ALSIceBucketChallenge #ALS Mark Zuckerberg ALS Ice Bucket Challenge #ALS #Icebucketchallenge Arda Turan Burak Yılmaz’a meydan okudu! Buzlu Su Döktürdü (#IceBucketChallenge) Şahan Gökbakar’dan ALS Hastalarına Destek #Icebucketchallenge
Ekleyen: Medya Baykuşu6 saat önce301 görüntüleme
Şahan Gökbakar’dan ALS Hastalarına Destek (Ice Bucket Challenge) #ALS Demet Akalın ve Hidayet Türkoğlu’na meydan okudu! Demet Akalın’dan ALS Hastalarına Destek #IceBucketChallenge
YENİHD Hayrettin ALS Ice Bucket Challenge Taner Tolga Tarlacı ALS hastalığı için Obama,Hülya Avşar ve Acun’a meydan okudu Als hastaligi icin Acun Ilıcalıya meydan okuyorum Recep Tayyip Erdoğan, Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz’a Meydan Okuma #IceBucketChallenge beyazıt öztürk als Arda Turan’dan ALS hastalarına destek Ice Bucket Challenge ALS #ALS #Icebucketchallenge
Iggy Azalea ALS Ice Bucket Challenge – Iggy Azalea Accepts Jennifer Lopezs Ice Bucket Challenge
Lebron james ice bucket challenge ALS – king james takes challenge nominate President Obama
Best Celebrities Compilation 2014 HD – ” Ice Bucket Challenge” for ALS 1/2 Vanessa Hudgens & Ashley Benson ‘ALS Ice Bucket Challenge’ the bettle begin! als ice bucket challenge david beckham als ice bucket challenge david beckham David Beckham Takes On The ALS ‘Ice Bucket Challenge’ David Beckham Ice Bucket Challenge – David Beckham Ice Bucket Challenge | David Beckham Ice Bucket Challenge | David Beckham Ice Bucket Challenge
David Beckham didn’t hold back on picking big stars to take the challenge, naming Magic Johnson, Michael Jordan and Leonardo DiCaprio. Bill Gates Does ALS Challenge,
David Beckham Does Ice Bucket Challenge,
Lionel Messi Does Ice Bucket Challenge ,
LeBron James accepts ALS Ice Bucket Challenge,
Mario Balotelli Does The ALS Ice Bucket Challenge,
Kaká ice bucket challenge accepted ,
Romelu Lukaku ice bucket challenge accepted ,
Andre Schurrle Ice Bucket Challenge Accepted,
Mesut Ozil ice bucket challenge Accepted,
David Luiz Ice Bucket Challenge accepted,
DiCaprio. Bill Gates Does ALS Challenge,
David Beckham Does Ice Bucket Challenge,
Lionel Messi Does Ice Bucket Challenge ,
LeBron James accepts ALS Ice Bucket Challenge,
Mario Balotelli Does The ALS Ice Bucket Challenge,
Kaká ice bucket challenge accepted ,
Romelu Lukaku ice bucket challenge accepted ,
Andre Schurrle Ice Bucket Challenge Accepted,
Mesut Ozil ice bucket challenge Accepted,
David Luiz Ice Bucket Challenge accepted,
Jean-Claude Van Damme Ice Bucket Challenge ALS
#ALSICEChallenge #IceBucketChallenge #ALSChallenge

Madrid derbisine hazır mısınız?

Madrid derbisine hazır mısınız?

İspanya’da Süper Kupa Şampiyonunu belirleyecek maçların ilki Santiago Bernabeu’da

Geçtiğimiz yılın La Liga şampiyonu Atletico Madrid ile Kral Kupası şampiyonu Real Madrid’in karşılaşacağı Süper Kupa ilk maçı Real Madrid’in stadı Santiago Bernabeu’da oynanacak. Yerel saat ile 23:00’de başlayacak maç TSİ 24:00’de başlayacak. Madrid derbisi TV 8’den naklen yayınlanacak.

Maç öncesi düzenlenen basın…

View On WordPress

Beşiktaş-Arsenal maçı hangi kanalda ?

Hür Işık Gazetesi http://www.hurisikgazetesi.com/besiktas-arsenal-maci-hangi-kanalda/

Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün saat 21.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Star TV’den naklen yayınlanacak.Karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Mazic’in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve…

AYDINLIK GÜNLERE DOĞRU

BİLİMSEL (AKLEN) İMAN ve HOŞGÖRÜ mü?
TAKLİDİ (NAKLEN) İMAN ve HORGÖRÜ mü?

Karanlıklar aydınlığı yok edemez ancak tek bir ışık karanlıkları aydınlatır.

Hans von Aiberg, 1960’lı yılların ortalarında geldiği Türkiye’de sürekli olarak milletimizi uyarmış, 1980’li yılların ortasında yayınlanıp best-seller olan kitaplarında ise aşağıdaki satırları kaleme almıştı (alıntı, Arz’dan Arş’a Evrenin Sırları…

View On WordPress

Asr, içinde âdemoğlunun hayır veya şer yönünde hareketlerinin gerçekleştiği zamandır. Mâlik, Zeyd İbn Eslem'den naklen der ki: Asr, akşam demektir. Meşhur olan birinci görüştür. Allah Teâlâ asr'a kasem ederek insanların helak ve hüsranda olduğunu bildiriyor. «Ancak îmân edenler ve sâlih amel işleyenler müstesnadır.)) buyuruyor. Böylece kalbleriyle îmân edip organlarıyla sâlih amel işleyen mü'minler hüsrandan istisna edilmektedir. «Bir de birbirine hakkı tavsiye edenler.» Emirleri yerine getirip yasakları terkedenler ki terketmek haktır. «Ve sabrı tavsiye edenler.» Musîbet ve kadere sabredenler. Kendilerine ma'rûfu emredip münkerden nehyedenlerin verdiği rahatsızlıklara dayananlar.  

anonymous said:

Blogunu bayadır takip ediyorum iyi birine benziyosun da başkaları hakkında konuşup reklam yapman kötü olmuş diğer anonimin dediği gibi naklen yayın yapıyosun blogunu dedikodu sayfasına çevirme bence

AA ÇOK SAĞOL AŞQ YA ÇOK SEVİNDİM DE VALLA YAKIN ARKADAŞIM OLUNCA DA BİR ŞEY DİYEMEDEN EDEMİYORUM NEYSE KAPANDI BENCE KONU YA😊

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video