Chapter Nanachi (7): ʾIsa-ganashi (The Doctor)

[TN: I hope you all enjoyed Part I, a.k.a. the easy stuff. Part II, beginning with this chapter, is the higher grammar rules]

Doctor: Chaa shi-misheebita-ga?

Patient: Chikaguroo, duu-nu daimui sooibiita-shiga, chinuu-kara nuudii-madi yadoobiin.

Doctor: ʾAn yaibii-mi? Duuʾanmasaibii-mi? ʾAnshi, ʾubunoo maasaibii-mi?

Patient: ʾAnsuka yii ʾanbee-ya ʾaibiran.

Doctor: Kuchi magiku ʾakiyaani, nuudii-nu ʾuku mishiti kwi-misheebiri. Dateen ʾakaku natooibii-ssaa-yaa. Hanawhichi yaibiin-yaa.

Patient: Yaibii-mi? Ncha, namaa hweetooibii-kutu, ʾuchiti neeyabiran-yaa.

Doctor: Kusui ʾnjasabira. Kusui ʾusagaree shigu mashi naibiin-doo. Hwicchii-nakai mi-keen ʾubun ʾusagati-nu ʾatu numi-misheebiree.

Read More

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video