The Lord's Prayer (PENAN: Bible NT)

The Lord’s Prayer (PENAN: Bible NT)

PENAN: Bible NT

Matthew (Matius) 6:9-13

9 Bang hun keh sebayang, barei’ iteu’ ha’ keh sebayang. O Tamen mé’ éh tong seruga,
jian éh ngaran Ko’ pu’un peparen.

10 Ka’au’ éh Raja’ améé’. Jian Ke’ maneu’ kekat éh pengeloo’ Ko’ tong tana’ iteu’
pekua’ éh pu’un tong seruga.

11 Mena’ sukup penguman ngan améé’ dau iteu’.

12La’ah jian ke’ mega’ kekat kesa’at améé’ barei’-okoo’ améé’ mega’ kesa’at irah…

View On WordPress

The Lord's Prayer (PENAN: Bible NT)

The Lord’s Prayer (PENAN: Bible NT)

PENAN: Bible NT

Matthew (Matius) 6:9-13

9 Bang hun keh sebayang, barei’ iteu’ ha’ keh sebayang. O Tamen mé’ éh tong seruga,
jian éh ngaran Ko’ pu’un peparen.

10 Ka’au’ éh Raja’ améé’. Jian Ke’ maneu’ kekat éh pengeloo’ Ko’ tong tana’ iteu’
pekua’ éh pu’un tong seruga.

11 Mena’ sukup penguman ngan améé’ dau iteu’.

12La’ah jian ke’ mega’ kekat kesa’at améé’ barei’-okoo’ améé’ mega’ kesa’at irah…

View On WordPress