hoogheemraadschap

Watch on medemblikactueel.tumblr.com

De najaarsschouw gaat weer van start

West-Friesland - Voor een goed waterbeheer is het van belang dat sloten, hoe klein ook, goed worden onderhouden.

Heraldic shields of the Delft Water Board members in 1645, the year the Water Board bought this house, on the façade of the Gemeenlandshuis in Delft. Water Boards are regional government bodies charged with the maintenance of dikes and dams, water level and water quality control. In short: they keep our feet dry. The Delfland region is located far below sea level. The Delft Water Board was originally founded in the 13th century.

Waterschapsberichten alleen digitaal
REGIO - Vanaf 1 januari 2015 publiceert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn officiële bekendmakingen alleen nog digitaal in het elektronisch waterschapsblad.

Hiermee verdwijnen de schriftelijke publicaties in kranten en huis-aan-huisbladen. De bekendmakingen worden gepubliceerd via www.overheid.nl en op www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

De elektronische bekendmaking heeft als voordeel dat u alle nieuws uit uw buurt direct in uw elektronische brievenbus komt via de e-mailservice. Het is transparant, betrouwbaar, toegankelijk en blijvend beschikbaar. 

Waternet

Waternet 0900-nummer Waternet: 0900 9394 Alternatief nummer Waternet: 088 9394000

Over Waternet

Waternet is een Nederlandse overheidsonderneming die zich bezig houdt met drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer.

Stichting Waternet is op 1 januari 2006 opgericht door de gemeente Amsterdam en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De gemeente Amsterdam heeft de Dienst Waterbeheer en Riolering en het Waterleidingbedrijf Amsterdam in Waternet laten fuseren. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft haar uitvoeringsorganisatie in Waternet ondergebracht. Het bestuur van de stichting bestaat uit de Amsterdamse wethouder voor watertaken, de dijkgraaf en een onafhankelijke voorzitter. Meer over Waternet? Klik hier. Grootste andere Waterleidingsbedrijf, Vitens Vitens is het grootste waterleidingbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 5,4 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Vitens is in 2002 ontstaan door fusie van de drinkwaterbedrijven Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel. In 2006 is Vitens verder gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland. Vitens is een publiek bedrijf. De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. Aangezien er maar 1 waterbedrijf per regio bestaat is er geen concurrentie. Overstappen is daarom niet mogelijk.
Lees meer… Waternet

via Blogger http://ift.tt/1AyGJpE
Controle bloembollentelers voor schoner water

Controle bloembollentelers voor schoner water

West-Friesland – Vanaf oktober tot en met 1 december controleert het Hoogheemraadschap in haar beheergebied of bloembollenbedrijven de juiste maatregelen treffen om verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan. Deze controles voeren we uit om gezamenlijk tot een betere waterkwaliteit te komen. Lozingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn verboden en dienen…

View On WordPress

Hoogheemraadschap gaat het verkeer in West-Friesland tellen.

Hoogheemraadschap gaat het verkeer in West-Friesland tellen.

West-Friesland – In de periode september tot november 2014 worden op 13 locaties in West-Friesland verkeerstellingen gehouden op wegen van het hoogheemraadshap. Twee weken lang wordt 24 uur per dag het aantal, de snelheid en het soort voertuig geregistreerd.

De tellingen worden in opdracht van het hoogheemraadschap uitgevoerd door Grontmij BV. Er wordt geteld door telslangen op de weg en…

View On WordPress

Hoogheemraadschap kan extreme regenval nog verwerken, maar......

Hoogheemraadschap kan extreme regenval nog verwerken, maar……

Medemblik – De afgelopen week is in de regio Noord-Holland-Noord overvloedig veel regen gevallen, de maand augustus voor Medemblik is 109.5mm en dan hebben wij nog 10 dagen te gaan. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kan het nog bemalen maar waarschuwt wel voor toekomstig overlast mede doordat bewoners vaker hun tuin voorzien van tegels en geen groen meer overlaten waardoor het water…

View On WordPress

Watch on medemblikactueel.tumblr.com

Waterketen – Van afval naar grondstof

Medemblik - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een video laten maken waarin zij laten zien hoe in Noord-Holland-Noord vervuild water schoon wordt gemaakt en hoe het afval tot grondstof wordt verwerkt. 

Tentoonstelling over sluizen door de eeuwen heen

Tentoonstelling over sluizen door de eeuwen heen

Tentoonstelling over sluizen

Medemblik – Bij het Hoogheemraadschap is er van 7 april tot en met 27 juni een tentoonstelling over sluizen door de eeuwen heen.  Keren, schutten en spuien Sluizen zijn onmisbaar voor waterhuishouding en de scheepvaart. Momenteel beheert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) circa veertig sluizen. In de kunstcollectie van het HHNK bevinden schilderijen en…

View On WordPress

50 muskusratten in 14 dagen

50 muskusratten in 14 dagen

Medemblik – De bestrijding van de muskusrat door het Hoogheemraadschap werpt meer en meer zijn vruchten af. Afgelopen maand zijn in 14 dagen tijd 50 muskusratten gevangen in de kleiputten tussen Lambertschaag en Aartswoud.  Op het traject van 5km wist de rattenvanger van het Hoogheemraadschap 50 van deze gangengravers te vangen.

Er was eerst sprake van dat de man moest stoppen met zijn…

View On WordPress

Nieuwe toetreders samenwerking gemeenten & hoogheemraadschap
REGIO - De gemeenten Nieuwegein, Zeist, Houten, Bunnik en Lopik treden per 1 januari 2015 toe tot de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

De BghU bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenwerkingsverband op het gebied van waterschaps- en gemeentelijke belastingen tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Utrecht en De Bilt.

Ook stelt de BghU de hoogte van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarden) vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. De gemeenten en het waterschap zijn zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven, de verordeningen en de kwijtscheldingsnormen.

De BghU verstuurt met ingang van volgend jaar één gecombineerde aanslag voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen naar inwoners en bedrijven van alle deelnemende gemeenten.

Voor inwoners en bedrijven buiten de deelnemende gemeenten geldt dat zij alleen voor hun waterschapsbelastingen zaken doen met de BghU. Voor meer informatie over de BghU, kan men terecht op www.bghu.nl.