February 25, 2014

"To live in the world without becoming aware of the meaning of the world is like wandering about in a great library without touching the books." 

— Dan Brown

I used to think of the time when people realize that they were the ones who made life today possible. In years of yellow fever, of political dynasties, of KKKs, of Media interpolation, of 20++ years of celebrating EDSA People Power I, would there be a book emphasizing the role of every Filipino in the movement? None, of course. Some got published but died the natural propagandistic death. The freedom we know is not the freedom we earned. We hail the great vultures that eat the meat of our labor. We keep on electing their kinds because of the belief that they are sent by God to free us, where in fact they are the ones pulling us to hell.

EDSA Revolution is about the people, the Filipino people. It was not just about Ninoy and Cory by the way. They are the powerful and the power-trigger that’s why they got noticed. But the focal point shakes from the gizzards of every mighty patriot of this country, who expressed their sincere love for the motherland. 

They’re not just the Aquinos who have been walking in EDSA then, but the asphalted roads and pavements were kissed by the feet of every single Filipino who started the move toward a better Philippines.

Remember how it all started. The glory does not only bound the powerful and the popular, it is a piece that requires fair share to every Filipino who stood.

EDSA People Power is not just for the Aquinos. It is the day, written in history, acknowledging that once in civilization of the universe, Filipino made their race a remarkable one. And that single act of valor for democracy will be forever remembered by the world.

Remember that. Filipino made it.

IF RIZAL IS ALIVE AND BLOGGING

There’s little chance he’ll be a famous blogger. Bloggers including me, nowadays are kinda egocentric. We post too much happenings about us, and about us like as if the entire universe revolves around us (the universe revolves, eh?) You’re junk in the dashboard when you sound political and nationalistic. Rather you’ll be pleased when you write love queues that are so abundant but bloggers continue to raise cheers and keep on spelling out clichés.

If Rizal is alive and blogging

He’ll be getting few notes for his satiric sarcastic prose unless he’s feeling close to everyone. Because as people change, so do blog sites. The definition of great blogs is in the eyes of the emotional heart-heart society. And those who care about the issues of the world and of the nation pay lesser attention from current news than with long posts related to self-achievements, sex, and selcas.

If Rizal is alive and blogging

He’ll be a basher of feelers but will not hide by anonymity because he has integrity to criticize. He’ll ask every crocodile to commit Harakiris. He’ll trashtalk the government. He’ll trashtalk the government for not doing its real selfless service. He’ll confront the government for being a certified monopolize Tupperware dealer.

If Rizal is alive and blogging

He is one of the greatest writers I won’t forget my entire life. I will visit his site every time I log in. I will like and reblog his every sensible post even if only few pays time to read them. I’ll TA my admiration and ask him to write lots of books for me and for the world.

If Rizal is alive and blogging

No he’s not. He won’t like it here. He does not belong in our generation. Maybe we’re still half way to the generation he was talking about hundreds of years ago. Because the generation he’s talking about speaks about what must be spoken, does what must be done and flirts less with what the world would offer.

Kabayanihan at ang iba't ibang pisngi nito

Bayani ng nagdaan—silang mga bayaning hinubog ng isang calling upang iligtas ang bawat Pilipino sa pang-aalipin. Ginamit ang bolpen kung meron man na noon, upang bigyang tingkad ang mga pilosopiyang nagtago sa hustisya at pagkapantay-pantay. Pinanday din ng mga bolong walang takot humarap sa mga rebolber ng mananakop. Upang ikaw ngayon ay mag-enjoy sa kalayaang iyong tinatamasa at kadalasan mong itinatakwil.

Ang bayani ng turning point—siya yaong lumaban gamit ang bibig, matataram na pag-uyam. Ang pangunahing basher at hater ng kamay na bakal ng Ilocos, kabrad niya sa UP. Ikinulong at ipinatapon, nang magbalik, namatay. Hindi pa siya bayani until siya’y mahulog na sa tarmac. Hinintay pang mamatay siya bago lumaban ang bayan. Bayani ng turning point.

Mga bayani ng Neo-kolonyalismo—sila ngang tinuturing natin ngayon. Bayani silang lumalaban upang isalba ang ekonomiya ng bansa. Mga bayaning ngayon ay alipin ng pangingibang-bayan at pamilya’y iniiwan. Gayo’t bakit ni hindi man namention last SONA? Naglaho na kaya ang gayong turing?

Mga bayani ng mga bayani—dalawang uri: una’y silang nagluwal sa mga magiging bayani. Pangalawa’y silang mga hindi yumayaman sa kompensasyon bagkus sa pagmamahal. Parehong nagtuturo sa mga mag-aaral upang maging tao’t hindi animal, so ano ka ngayon?

Mga nagpapakabayani—silang ganid sa pagiging selfie. Bumagyo lang at tumulong nagpapicture pa. Astig na politicians, camera whore. Pinipilit magpabango’t nagpapakabayani. Pakamatay kayo, may chance pa maging bayani someday. Haha, JK!

Mga bayani ng future—ikaw yun kabataan, duh?

#NationalHeroesDay #TumindigKaMinsan

image

I delivered a poem i had written last ASLAG night, April 9. Though on the spot, still an awesome privilege.

Minsan atin taloting tinalakad

Giyera: iti ing nasa’t kaluban ning tau
Ali ne inisip ing kamal ning pinili ng luguran
Sikan ya e baling maplas at masakit
Kumwalta ya e baling marok at maraya
Talan yang matas nasa e baling e makatarungan
Sinese neng anti pangaku kilub ning keyang salu
Telukiyan ne’t pekanan saka ne peragulan

Ing tawu ing menyese’t nilugud king gyera
Iyang mengagli, iyang meninup, iyang ginawa,
Anggang dintang itang malutung aldo mibait ya

Mipasyag ya king yatu ing kadwa ng pangane

Tune yang malagad ing kapayapan
Ampong neng milatag ya man bagya mung panaun
Kening aldo iti meko ne nanamang pasibayu
Likwan nakung anti gabung mikakawani king dagat
Alang ‘gang nanung pasabi

Taloti kung makasuklab anyang panaun miras ya
King lalam na ning bandera ning kolonistang alwang gabun
Inisip kung dintang ya para sana dinan na kung kalayan
Dapot kalupa nala naman pala, iyang pinalit kareng Dablus
Iya ding karagdagang memusal king kanakung asbuk

Sebatan keng pansamantala balu yu yan
Ini ban kanta miadya la reng kalyansa kung tanggul kaku
Pero karas ning laban nukarin la ngan mitungul?
Likwan dakung makabitin, mesambut ku!

Kabang tatalakad ke ing tanggulan ning kanakung lahi
Rening kolonista magliswas lang kabud na suklab
Eku bisa! E malyari! E pa oras!
Agyu taya pa sanang bakurang matigik dapot minutus la
Ing masura tikyan ku la, anakputang mulala!
E ustu ing kanakung gewa

Dalas nini reng anak ku meglakad lang makatapak
Reng anak ku minawa lang paynawa’t danum
Reng anak ku mikaitan lang sikanan at kanan
Mepagal la, menasakit la, mesakit la
Meta la

King lalam ning mapaling aslag ning aldo
Ing malangi dang labi ing minuma kanaku
Mengalambut ku, mengapakiyak ku
Ini ba ing kapalit ning e pamanyuko, kaparusan?

King babo ning bubukal balas ampong alikabuk
Dasan mula reng bitis menangnang king pali
Masyas nalang anti kalyung kinapal kareng pusu da
Kalyung sasabing sadsad me, tung, kailangan mu pang kumabiye

King libutad ning yatung kayayakbungang takut
Dasan mu la reng pamilyang penakawang pangarap
Dasan mula reng anak ni ena bisang maninap
Ulinang ala na din kapayapang mitatagan karela

King harap ning kasiran, karinatan at kamatayan
Dasan mula rening anak kung makipagbunu king Guinu
Dening manyisi’t managkas imwa at kapaldasan
Dening indang manalanging mipasno’t mikabus

Kareng anak kung milabasan ng bengi e na migising
Adlawan da kang ditak kataimikan
.
.
.

Kaybat nanu?
Milabas na ngan
Alana,
Makalingwan la rin

Iti istorya ya namang kalupa de reng alwa
Banua-banua yang pagmasusian
King partikular a lugar
King partikular a Pilipinas

Ikatamu namung mikabalu
Ikatamu na’ing mamiye puge
Ing milyari king Bataan ampo king Corregidor
Ikatanamu ing magpaulaga

Edane balu deng kayabe tang mekibaka ‘yan
Kaya didinan taya panibayung pangisnawa
Ban kanita kumabye yang pasibayu
Ban kanita milipat ya kareng tutuking lahi

Dapot king pamaglipat bakalan me sana ini:
Ayusan taya, abe. Mekeni
Umpisan taya king amanung tuki:

Disnan mukung taloti, likwan mukung miserabli
Dapot king banuang ita tinalakad kung kayabe da
Para kareng anak ku, para kareng meging anak da, para keka!
Uning aku ing menalakarang Filipinas, ing perlas ning aslagan
Aku ing sentro ning matikis at malagung Asya
Aku ing lahing magiting, Aku ing Pilipinu!

Tandanan me ing milyaring kasaysayan:
Metung a libu siyam a ralan apat a ‘pulu’t adwa
Pabalu mu king madlang metung tamung lahing mispak
Pabalu mu kareng tau na mesambut tamu
Pabalu mung makatapak tayang dinakit y kamatayan
Pabalu mung dilig tayang daya ing malangi tamung gabun

Dapot gulut nini pabalu mu mu namang mabiye tamu pa
Pabalu mung king kilub ning pusu tamu
E pa yari ing disnan tamung gyera
At etamu memulikat king pakatalakad para king lahing ‘ta

Pabalu mu king mabilug yatu na bilang misasanmetung Pilipinu,
Ing giting e taya susukatan kapilanman king tagumpe
Nune king lugud, king lugud para king balen tang tibuan

Nasa mu sanang tandanan:
Ing Bataan e taya kapilanman sinuku
Ing Pilipinas e ya kapilanman malasak
Matibe yang makatalakad manenaya king kekang lub
Ipagtanggul me, luguran me

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video