etow

Kogo obowiązuje pełna księgowość?

Pełną księgowość w przedsiębiorstwie stosować muszą obowiązkowo stosować, następujące osoby:

 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna,

 - osoby fizyczne, spółki cywilne i handlowe (osobowe), w przypadku gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1.200.000 euro w przeliczeniu na polskie złote.

 - jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej, organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 - gminy, powiaty, województwa i ich związki,  

 - państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki i zakłady budżetowe,

 - osoby zagraniczne i ich oddziały oraz przedstawicielstwa  

 - jednostki korzystające z dotacji lub subwencji z budżetu państwa,

Pełną księgowość w jednostce można zlecić zatrudnionemu księgowemu lub prowadzić ją samemu, jeżeli posiada się odpowiednią wiedzę. Dobrym rozwiązaniem jest wybór usług biura księgowego. Dzięki nim pełna księgowość nie będzie problemem.

STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU | 20-21 KWIETNIA 2015 - Warszawa | Michalski Grzegorz szkolenie

STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU | 20-21 KWIETNIA 2015 – Warszawa | Michalski Grzegorz szkolenie

STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU

.

JAK SZACOWAĆ DANE DO FINANSO

WEJ CZĘŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI (FEASIBILITY STUDY)?

Termin

20 04 2015 – 21 04 2015 – Warszawa Zgłoś się

Kategoria: Finanse publiczne, Finanse/Controlling, Szkolenia budżetowe, Szkolenia księgowe

Prowadzący

dr hab. Grzegorz Michalski specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, adiunkt w Instytucie Ekonomii, na…

View On WordPress

[michalski] STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU | 20-21 KWIETNIA 2015 - Warszawa | szkolenie - grzegorz michalski

STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. JAK SZACOWAĆ DANE DO FINANSOWEJ
CZĘŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI (FEASIBILITY STUDY)?

Termin


20 04 2015 - 21 04 2015 - Warszawa Zgłoś się


Kategoria: Finanse publiczne, Finanse/Controlling, Szkolenia budżetowe,
Szkolenia księgowe


Prowadzący

dr hab. Grzegorz Michalski - specjalista z zakresu finansów
przedsiębiorstw, adiunkt w Instytucie Ekonomii, na Wydziale
Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert
I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu
naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania
finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe
zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu
(razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich
przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do
zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie
sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim
ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z
tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak
najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych
seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami,
zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy
finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy
ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.

Referencja wykładowcy >>

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z finansową częścią studium
wykonalności koncentrującą się na finansowej wykonalności zamierzonych w
projekcie działań. Szkolenie ma za zadanie nauczyć praktycznej umiejętności
rozpoznawania elementów istotnych od strony finansowej rentowności
projektu, niezależnie od tego, czy będzie to projekt komercyjny czy
finansowany ze środków publicznych. Studium wykonalności finansowej jest
pogłębionym studium przeprowadzanym w fazie formułowania projektu,
sprawdzającym, czy rozważany do realizacji projekt ma prawidłowe finansowe
podstawy do realizacji oraz, czy odpowiada potrzebom interesariuszy, którzy
będą głównymi beneficjentami realizacji projektu. Studium finansowej
wykonalności stanowić plan finansowych zasobów i finansowych przepływów w
trakcie rozpoczynania, realizacji i likwidacji projektu. Powinny w nim
zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie finansowe
konsekwencje operacyjnych działań planowanych w trakcie wdrażania projektu.
Kluczowe są tu finansowe konsekwencje uwarunkowań technicznych, handlowych,
społeczno-kulturowych, instytucjonalnych, oraz związanych ze środowiskiem
naturalnym. Finansowe studium wykonalności umożliwia określenie finansowej
rentowności projektu lub określenie luki finansowej, w przypadku braku
rentowności (Luki w finansowaniu jest tą częścią zdyskontowanych nakładów
inwestycyjnych koniecznej inwestycji, jaka nie jest pokryta zdyskontowanymi
wpływami netto z projektu, generowanymi w okresie poddanym analizie).

W trakcie szkolenia omawiane są trzy składniki finansowego studium
wykonalności:
- analiza finansowa projektu, skupiająca się nad ekonomiczną wykonalnością
projektu. Analiza ta posługuje się wielkościami ekonomicznymi
odzwierciedlającymi wartości, jakie interesariusze otrzymają dzięki
realizacji projektu. Analiza finansowa i ekonomiczna wycenia czynniki
zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla
interesariuszy,
- analiza kosztów i korzyści koncentrująca się na decyzyjnym ujęciu
spodziewanych benefitów z projektu oraz analizowaniu jakie koszty będą ich
tworzeniu towarzyszyć,
- analiza wrażliwości i ryzyka, skoncentrowana na analizie poprawności
założeń projektu, analizie ryzyka prognozy projektu realizowanego w
warunkach niepewności i wrażliwości na towarzyszące ryzyko.

Korzyści dla uczestników

- zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu identyfikowania kosztów i
korzyści w projekcie, które mają wpływ na finansowe powodzenie projektu lub
na wyznaczenie luki finansowej koniecznej do pokrycia przez sponsora,
- nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie
realizacji zadań projektu na ekonomiczne i finansowe charakterystyki
projektu,
- zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu finansowych zasad rządzących
ekonomicznym postrzeganiem procesów w trakcie realizacji projektu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych
pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw i przedstawicieli
właścicieli przedsiębiorstw, pracownikach jednostek samorządu
terytorialnego, kadrze kierowniczej jednostek służb publicznych, decydentów
w instytucjach nonprofit (nie nastawionych na zysk), członków zespołów
zarządzających przedsiębiorstwami ekonomii społecznej oraz wszystkich,
którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i
mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu luki finansowej,
kapitału koniecznego do zamrożenia w projekcie, kosztach alternatywnych,
ekonomicznej i finansowej opłacalności i ryzyka projektów oraz zarządzania
finansami firmy.

Program

1. Podstawowe założenia przygotowania finansowej części studium
wykonalności:
a) decyzje inwestycyjne w odniesieniu do celu interesariuszy /
beneficjentów,
b) cel rozpoczynania realizacji projektów,
c) rodzaje projektów: rozwojowe, modernizacyjne (innowacyjne),
dywestycyjne, badawcze i odtworzeniowe,
d) analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod
kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa.

2. Elementy matematyki finansowej:
a) zmiana wartości pieniądza w czasie, wartość przyszła, kapitalizacja
przepływów pieniężnych, wartość obecna, dyskontowanie przepływów
pieniężnych, wartość obecna renty.

3. Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami projektowymi i
próba określenia ich wpływu na wielkość parametrów finansowych:
a) gotówkowe przychody ze sprzedaży (CR), lub ich odpowiedniki w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk,
b) EBIT, NOPAT, lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii
społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,
c) wolne przepływy pieniężne (FCF), lub ich odpowiedniki w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk,
d) poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego
przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa, lub ich odpowiedniki w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk.

4. Metody oceny finansowej projektów:
a) ocena projektów na podstawie celów przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
przedsięwzięć nastawionych na zysk lub inicjatyw nie nastawionych na zysk,
b) okres zwrotu,
c) zdyskontowany okres zwrotu,
d) zaktualizowana wartość netto projektu - NPV,
e) wewnętrzna stopa zwrotu projektu - IRR,
f) porównanie dyskontowych modeli finansowej oceny projektów w ocenie
projektów.

5. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej oceny
projektu:
a) szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty,
b) kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk,
c) różnice w szacowaniu: NCF - przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF
- operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF - wolnych
przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii
społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,
d) zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez
projekty lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub
inicjatywach nie nastawionych na zysk,
e) zasada dotycząca zysku w sensie księgowym,
f) zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od
finansowych,
g) zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w
sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich - analizy
przypadków),
h) zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych,
i) zasada dotycząca efektów zewnętrznych,
j) zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie operacyjnego kapitału
obrotowego/pracującego.

6. Szacowanie wolnych przepływów lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach
ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w trzech
naturalnych fazach projektu:
a) uruchamiania,
b) eksploatacji,
c) likwidacji.

7. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk w zależności od konieczności wyboru problemu projektowego:
a) wytworzyć samodzielnie czy kupić gotowe?
b) zwiększyć zatrudnienie mniej wykwalifikowanej kadry czy skoncentrować
się na innowacyjnym nowoczesnym realizowaniu zadań, licząc się z
koniecznością zatrudnienia mniej licznej kadry ale o wyższych
kwalifikacjach?
c) wybór spośród kilku rozwiązań realizujących założenia projektu o
podobnym stopniu realizacji celów ale różnych charakterystykach,
d) wynająć czy kupić na własność?

8. Szacowanie stóp kosztu kapitału lub ich odpowiedników w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk:
a) koszt kapitału własnego,
b) koszt kapitału obcego,
c) zasady szacowania składników kosztów kapitału,
d) średni ważony koszt kapitału - CC lub jego odpowiedniki w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk

9. Ryzyko projektu a koszt kapitału:
a) marginalny koszt kapitału - MCC lub jego odpowiedniki w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk,
b) relacja struktury kapitału i kosztu kapitału,
c) struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące dla szacowania
parametrów studium wykonalności finansowej.

10. Określanie odpowiedniej wielkości projektu. Optymalny budżet projektu
lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub
inicjatywach nie nastawionych na zysk:
a) krzywa możliwości projektowych - IOS lub jej odpowiedniki w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk,
b) krzywa marginalnego kosztu kapitału - MCC lub jej odpowiedniki w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk,
c) konsekwencje dla skali - wielkości - zadań w projekcie.

11. Uwzględnianie analizy ryzyka prognozy w studium wykonalności finansowej
projektu. Jak radzić sobie z ryzykiem i niepewnością przy konstruowaniu
finansowej części studium wykonalności projektów?:
a) analiza ryzyka projektów/pomysłów,
b) metody pośrednie uwzględniania ryzyka projektu i ich przeliczanie,
c) analiza punktu progowego lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach
ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,
d) analiza wrażliwości projektu lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach
ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,
e) analiza scenariuszy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii
społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,
f) analiza drzew decyzyjnych,
g) metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka,
h) współczynnik zmienności,
i) równoważnik pewności i stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko lub ich
odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie
nastawionych na zysk.

12. Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na
finansową wykonalność projektu.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki
opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i
pogłębiać umiejętności:
* oceny wpływu czasu na wartości pieniądza,
* oceny finansowej racjonalności i ryzyka projektów opartych na
innowacyjnych pomysłach a ocena finansowej wykonalności inwestycji,
* oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości,
* stosowania metod oceny finansowej wykonalności projektów lub ich
odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie
nastawionych na zysk,
* porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów w
ocenie finansowej wykonalności projektów,
* stosowania koncepcji wewnętrznej stopy zwrotu,
* kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej
wykonalności projektu,
* kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w
modelu NPV,
* kalkulacji wartości rezydualnej w projektach,
* analizowania ryzyka projektów,
* oceny wpływu kosztu kapitału na finansową wykonalność projektu,
* szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
* brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji
finansowych od operacyjnych,
* doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego
projektu,
* szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka
finansowego i ryzyka indywidualnego lub ich odpowiedników w
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na
zysk.

Informacje na temat trenera:

ŻYCIORYS ZAWODOWY (CV)


Nazwisko i imiona: MICHALSKI, GRZEGORZ, MAREK,

t: 503452860 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

Wykształcenie: WYŻSZE - DOKTOR HABILITOWANY NAUK EKONOMICZNYCH z zakresu
Finansów, Bankowości i Inwestowania (Technical University of Kosice,
Faculty of Economics), DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH w zakresie ekonomii
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i
Finansów), MAGISTER z zakresu Finanse i Bankowość (Akademia Ekonomiczna we
Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej),

Instytucja

Technical University of Kosice, Faculty of Economics

Data uzyskania:

01/05/2014

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w zakresie finansów, bankowości i
inwestowania, praca pt.: Value-Based Working Capital Management, wyd.
Palgrave, New York 2014.

Instytucja

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.

Data uzyskania:

20/12/2002

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, praca pt.: Wartość
płynności w bieżącym zarządzaniu finansami

Instytucja

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.

Data uzyskania:

25/06/1998

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Magister (kierunek: finanse i bankowość w zakresie finansów i bankowości)

Instytucja

Technikum Przemysłu Drzewnego w Jeleniej Górze.

Data uzyskania:

05/06/1992

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Technik technologii drewna (o specjalności: tartacznictwo i wyroby drzewne)

4. Doświadczenie: Ekspert, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i
współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki
gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu
Państwa. Usługi doradczo szkoleniowe (przygotowane z wyłącznością jako
projekty zamknięte i dedykowane tylko dla tych klientów) między innymi dla:
Krajowa Spółka Cukrowa SA (08/2006), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (Warszawa: 01/2011), Agencja Rozwoju Przemysłu SA
(Katowice: 12/2009), NBP - Narodowy Bank Polski (Poznań: 12/2008),
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa (Kielce: 09/2007), Adamed Sp. z oo
(07/2008), Polbank EFG (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno 11/2008), PGD -
Polska Grupa Dealerów (Kraków: 06/2005), Puratos Polska sp. z oo (Kostrzyn:
09.2006), NOVOL sp. z oo (Mierzęcin: 2006), TPSA (Paszkówka: 2006; Kraków:
2007), BIMs PLUS sp. z oo sp. k. (07/2006), Pragma Inkaso SA (Tarnowskie
Góry: 08/2010), EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA (Wrocław: 10/2011),
McDonald’s Polska Sp. z oo (09/2011), Cargill Polska (Warszawa: 03/2008),
Valeo Autosystemy sp. z oo (Skawina: 03/2011), Hilton Foods Ltd. Sp. z oo
(Tychy: 10/2009), HDS Polska Sp. z oo (Warszawa: 08/2009), Krajowy Związek
Rewizyjny Spółdzielni, “Samopomoc Chłopska” w Warszawie (Warszawa:
02/2011), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (Płock: 12/2011), GDDKiA
(Świdnica 05/2011), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
(06/2008), Impress Sp. z oo Kąty (08/2008), poza wymienionymi, inni na
zasadach niewyłączności (projekty otwarte).


Okres::

Zatrudniający / Doświadczenie

Stanowisko / Obowiązki

2014 - nadal

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Wydział
Inżynieryjno-Ekonomiczny. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120;

53-345 Wrocław; tel. 713680646.

Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań
naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania
spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości
zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego:
Adiunkt, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

2004 - 2014

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością. Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu),

ul. Komandorska 118/120;

53-345 Wrocław; tel. 713680646.

Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań
naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania
spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości
zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego:
Adiunkt, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością

2002 do 2004

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław

Asystent, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

2005 do 08.2012

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; ul. Niedziałkowskiego
18; 45-085 Opole, tel. 774021900.

Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań
naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania
spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości
zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego:
Adiunkt, Zakład Rachunkowości i Finansów

2010-1.2013

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a
następnie Narodowe Centrum Nauki). Kierowałem realizowanym od 2010
projektem NN113 021139, własny, Polska.

Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w
ramach projektu. Projekt naukowo-badawczy ze swej natury jest wydzielonym
autonomicznym co do finansów zamkniętym ośrodkiem odpowiedzialności (jakby
miniprzedsiębiorstwem specjalnego przeznaczenia w ramach większej jednostki
naukowej), jako kierownik samodzielnie musiałem kontrolować finanse,
zmieścić się w ograniczeniach budżetowych, kontrolować harmonogram działań
realizowanych w ramach wykonywanych zadań badawczych i po jego zakończeniu
jestem kontrolowany pod kątem zgodności planu finansowego i zadeklarowanych
wcześniej zamierzeń z faktyczną realizacją). Kierowanie projektem badawczym
NN113 021139. Projekt: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach
non-profit (2010-2013).

2011 do 4.2014

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki. Kierowałem projektem:
UMO-2011/01/B/HS4/04744, OPUS, Polska,

Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w
ramach projektu. Projekt naukowo-badawczy ze swej natury jest wydzielonym
autonomicznym co do finansów zamkniętym ośrodkiem odpowiedzialności (jakby
miniprzedsiębiorstwem specjalnego przeznaczenia w ramach większej jednostki
naukowej), jako kierownik samodzielnie musiałem kontrolować finanse,
zmieścić się w ograniczeniach budżetowych, kontrolować harmonogram działań
realizowanych w ramach wykonywanych zadań badawczych i po jego zakończeniu
jestem kontrolowany pod kątem zgodności planu finansowego i zadeklarowanych
wcześniej zamierzeń z faktyczną realizacją). Zarządzanie finansami w
projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu. Kierowanie
realizowanym od 2011 projektem badawczym: Efektywność inwestycji w płynność
finansową przedsiębiorstwa (2010-2013).

2009-2011

Kierowałem: Grantem uczelnianym “Badania własne”, Polska, kierownik:
Grzegorz Michalski, zespołowy (wraz z dr Magdaleną Ligus jako
współwykonawcą).

Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w
ramach projektu.

Kierowanie projektem badawczym w latach 2009-2011, pod tytułem: Planowanie
i ocena efektywności inwestycji - wybrane zagadnienia.

2008

Kierowałem: Grantem uczelnianym “Badania własne”, Polska, indywidualny,
kierownik/wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2008.

Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w
ramach projektu.

Kierowanie projektem badawczym w roku 2008: Relacja krótkoterminowych
decyzji finansowych do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa.

2005

Kierowałem: Grantem uczelnianym “Badania własne”, Polska, Zarządzanie
płynnością finansową w małym i średnim przedsiębiorstwie, indywidualny,
kierownik/wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2005.

Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w
ramach projektu.

Kierowanie projektem badawczym w roku 2005, ekwiwalent stażu pracy na
stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze
finansów publicznych.

od 2005 do chwili obecnej

Firmy szkoleniowe i doradcze: Ekspert z zakresu finansowej analizy i oceny
projektów inwestycyjnych w tym krótko i długoterminowych procesów
przebiegających w trakcie inwestycji. Doradztwo i szkolenia w zakresie
oceny i analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, zarządzania finansami,
oceny finansowej podmiotów gospodarczych, zarządzania płynnością finansową.
BOMIS Progres, Poznań (Zarządzanie płynnością finansową 2005 i 2006),
Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski, Zielona Góra (Analiza
finansowa przedsiębiorstwa: 11/2005), BERNDSON Sp. z oo, Kraków
(Zarządzanie finansami, Zarządzanie płynnością finansową, Ocena finansowa
przedsiębiorstwa, Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych,
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie: od 2005 do 2012), IIR -
Institute for International Research (Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa: 05/2009), Informedia Polska (Finansowe skutki wojny cen:
2005), ABC Wolters Kluwer business (Zarządzanie finansami, Ocena finansowa
przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Finanse w praktyce
prawnika, Ocena finansowa projektów inwestycyjnych: od 2006 do 2012),
AVENHANSEN Sp. z oo (Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością
finansową, Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa, Analiza
opłacalności i ryzyka inwestycji: od 2008 do 2011), HIGH5 Training Group
(Finanse: 10/2010), Inter-Framax (Finanse i analiza finansowa wydajności
przedsiębiorstwa: od 2008), A Vista Group Sp. z oo (11/2008), Zakład
Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego “Peteks” Sp. z oo
(Zarządzanie finansami: 2011), Instytut Konsultantów Europejskich (Pomiar i
zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych: 01/2011), Centrum
Edukacji Grupa ORLEN (Finansowa ocena ryzyka i opłacalności inwestycji:
12/2011), Akademia Leona Koźmińskiego (Budowa bilansu i rachunku zysków i
strat oraz analiza wskaźnikowa w Excelu: 04/2011)

od 1999 do chwili obecnej

Autor lub współautor książkowych publikacji fachowych z zakresu zarządzania
finansami. Wydawnictwa takie jak: Wydawnictw Naukowe PWN Warszawa, CHBeck
Warszawa, CeDeWu Warszawa, oddk Gdańsk. Autor i współautor publikacji
naukowych z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw, zarządzania
finansami, finansowej oceny i analizy inwestycji.

Value-Based Working Capital Management, Palgrave-Macmillan, New York, 2014.

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa
2013,

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004,

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010,

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa
2013,

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004,

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009,

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa
2010, ISBN,

Podstawy finansów przedsiębiorstw, WSZ Edukacja, Wrocław 2004,

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck,
Warszawa 2007, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej,

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008.

W pracach tych wykorzystywana i prezentowana jest wiedza związana z
działalnością finansową, prowadzeniem badań naukowych i ekspertyz z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w
tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania
rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego.

od 2009

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013

Ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w dziedzinie
przedsiębiorstwa i innowacje / odnawialne instrumenty finansowe

Nagrody:

Sześciokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu za działalność naukową stopnia pierwszego, za lata 2012, 2011,
2010, 2009, 2008 i 2007

Pięciokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu za działalność naukową stopnia drugiego, za lata 2013, 2006,
2005, 2004, 2003.

t: 503452860 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późniejszymi
zmianami)

Grzegorz Michalski


Lista wybranych zrealizowanych w ciągu ostatnich lat szkoleń i projektów
edukacyjno-doradczych:

Wykaz doświadczenia trenera od 2004 roku [potwierdzone referencjami:
https://archive.org/download/Referencjemichalskigrzegorzv20140820B/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820B.pdf
]:


Doświadczenie

(nazwa szkolenia lub warsztatu / zakres tematyczny)

Termin

Liczba dni szkoleniowych

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje
w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, (2 dni, 23-24.03.2015), we
współpracy z AkademiaMDDP w Warszawie

23-24.03.2015

2

Szkolenie zamknięte (SZ): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów
inwestycyjnych podejmowanych przez bank, (2 dni, 17-18.03.2015) dla BZ WBK
Santander we Wrocławiu, we współpracy z ADEPT sc w Gdańsku

17-18.03.2015

2

Szkolenie zamknięte (SZ): Financial Management, (2 dni, 3-4.03.2015) dla
Visegrad Fund we współpracy z Slovak University of Agriculture

3-4.03.2015

2

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje
w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, (2 dni, 26-27.01.2015), we
współpracy z AkademiaMDDP w Warszawie

26-27.01.2015

2

Szkolenie otwarte (SO): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów
inwestycyjnych, (2 dni, 01-02.12.2014) we współpracy z AkademiaMDDP w
Warszawie

01-02.12.2014

2

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje
w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, (2 dni, 27-28.10.2014) we
współpracy z AkademiaMDDP w Katowicach

27-28.10.2014

2

Szkolenia zamknięte (SZ) pt.: Długoterminowe i krótkoterminowe decyzje
finansowe, dla MANULIEKOBAL we Wrocławiu.

Zakres szkoleń obejmował między innymi: 1/ Cele przedsiębiorstwa i metody
osiągania celów, 2/ majątek i kapitały przedsiębiorstwa, 3/ pojęcie i rola
kapitału pracującego, 4/ strategie zarządzania kapitałem pracującym, 5/
cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki, 6/ źródła finansowania, 7/
cashflow, 8/ decyzje zarządcze, 9/ zarządzanie zobowiązaniami i kosztami
finansowania, 10/ zarządzanie majątkiem obrotowym: a) zapasami, w tym
zwłaszcza: - planowanie i zarządzanie zapasami towarów sezonowych, -
finansowanie zapasów, b) należnościami, w tym zwłaszcza, ocena ryzyka
należności z udzielanych kredytów kupieckich, c) gotówką, w tym planowanie
i zarządzanie cyklem konwersji gotówki, płatnościami i ryzykiem kursowym

4.09.2014

8.10.2014

2

Szkolenia zamknięte (SZ): Budżetowanie i analiza odchyleń - sterowanie
budżetowe. Controlling płynności finansowej (2 dni, 23-24.06.2014)

Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pośrednich. Systemy rachunku
kosztów (2 dni, 14-15.07.2014)

Rachunkowość zarządcza a controlling (2 dni, 24-25.07.2014)

Budżetowanie (4 dni, 9-10.06.2014 i 26-27.06.2014)

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych i badawczych (8 dni = 2 grupy po
4 dni, 30.06-01.07.2014, 7-8.07.2014, 3-4.07.2014 i 10-11.07.2014)

Planowanie i controlling finansowy projektów inwestycyjnych - analiza
opłacalność i wykonalności (2 dni, 16-17.06.2014)

we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej dla Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

23-24.06.2014

14-15.07.2014

24-25.07.2014

9-10.06.2014

26-27.06.2014

30.06-01.07.2014

7-8.07.2014

3-4.07.2014

10-11.07.2014

16-17.06.2014

20

Szkolenie zamknięte (SZ): Zarządzanie Wartością i Wyceną Spółki (1 dzień,
12.06.2014) we współpracy z AkademiaMDDP dla Siemens Finanse

12.06.2014

1

Szkolenie zamknięte (SZ): Financial Management at Slovak University of
Argiculture in Nitra, Słowacja

2-6.03.2014

2

Szkolenie zamknięte (SZ) we współpracy z ZDZ w Białymstoku dla KAN Sp. z
oo, pt.: Zarządzanie finansami II

30.11.2013

1.12.2013

2

Szkolenie zamknięte (SZ) we współpracy z Versomedia dla PGNiG, pt.:
Zarządzanie przepływami pieniężnymi

24.10.2013

1

Szkolenie zamknięte (SZ) we współpracy z ZDZ w Białymstoku dla KAN Sp. z
oo, pt.: Zarządzanie finansami - finanse dla niefinansistów

16-17.11.2013

2

Szkolenie zamknięte (SZ) “Finanse dla niefinansistów” we współpracy z
ValueTank Sp. z oo dla MVW Bydgoszcz Sp. z oo

20-21.02.2014

2

Szkolenie zamknięte (SZ) we współpracy z IKKU dla Portu Lotniczego w
Modlinie: Controlling finansowy

18-19.06.2013

2

Szkolenie zamknięte (SZ) we współpracy z BMSS dla BT&A Holding Sp. z oo w
Poznaniu: Analiza finansowa

19-20.12.2013

2

Kurs Kontrolera Finansowego, Polska Akademia Rachunkowości SA, Trzydniowy
blok tematyczny: analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wrocław

04.2013

05.2013

3

Szkolenie zamknięte (SZ): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów
inwestycyjnych, dla EmiTel, Warszawa,

10-11.03.2014

2

Szkolenie zamknięte (SZ): dla Dalkia Services Sp. z oo, “Zarządzanie
płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał
pracujący”, Łódź

16-17.10.2013

2

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje
w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, MDDP, Warszawa, (uczestnicy
szkolenia m.in. z: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ANPHARM
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, TurboCare)

17/03/2014 - 18/03/2014

2

Szkolenie otwarte (SO): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów
inwestycyjnych, MDDP, Warszawa,

24/02/2014 - 25/02/2014

2

Szkolenie otwarte (SO): Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu
wartości przedsiębiorstwa, Białka Tatrzańska,

26/11/2013 - 27/11/2013

2

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje
w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, MDDP, Warszawa,

18/11/2013 - 19/11/2013


2

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje
w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, MDDP Katowice,

21/10/2013 - 22/10/2013


2

Szkolenie otwarte (SO): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów
inwestycyjnych, MDDP, Warszawa, (uczestnicy szkolenia m.in. z: DELPHI
POLAND SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, BNP Paribas Bank Polska
SA, USP Zdrowie sp. z oo, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA)

23-24.09.2013 r.


2

Szkolenie otwarte (SO): Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań
finansowych, MDDP, Warszawa, (uczestnicy szkolenia m.in. z: PKO Bank Polski
SA, Santander Consumer Multirent Sp. z oo, Zarządca Rozliczeń SA,
ELECTROLUX POLAND Sp. z oo)

22-23.04.2013 r.


2

Szkolenie otwarte, Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań
finansowych z perspektywy potrzeb informacyjnych Banków Spółdzielczych,
28/29 stycznia - Katowice (Prymus)

28/01/2013

29/01/2013

2

Szkolenie otwarte dla FROSTA Ocena i analiza opłacalności i ryzyka
projektów inwestycyjnych, Bydgoszcz

29/11/2012

30/12/2012

2

Szkolenia Otwarte dla właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw,
Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej (8 dni),
Analiza finansowa (8 dni), Coaching grupowy (7dni), Poznań

Od 17/09/2012

Do 28/11/2012

23

MDDP sp. z oo Akademia Biznesu sp. k., Warszawa, Szkolenie otwarte, Ocena
przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, (uczestnicy szkolenia
m.in. z: INDESIT COMPANY Polska Sp. z oo, Vectra Investments Sp. z oo SKA)

29/11/2012

30/11/2012

2

Kurs Kontrolera Finansowego, Polska Akademia Rachunkowości SA, Trzydniowy
blok tematyczny: analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wrocław

14/10/2012

27/10/2012

28/10/2012

3

Szkolenie zamknięte dla EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA (Wrocław:
10/2011, Analiza i ocena opłacalności oraz ryzyka projektów
inwestycyjnych.), Wrocław.

Od 17/10/2011

Do 18/10/2011

2

Szkolenie zamknięte dla McDonald’s Polska Sp. z oo (09/2011, Finanse dla
niefinansistów), Paczółtowice (Krzeszowice)

Od 22/09/2011

Do 23/09/2011

2

Szkolenie zamknięte dla Valeo Autosystemy sp. z oo (Skawina: 03/2011,
Zarządzanie finansami dla niefinansistów)

Od 07/03/2011

Do 08/03/2011

2

Szkolenie zamknięte dla Hilton Foods Ltd. Sp. z oo (Tychy: 10/2009, Finanse
dla niefinansistów),

23/10/2009

1

Szkolenie otwarte dla BERNDSON (Warszawa: 10/2011, Zarządzanie finansami
dla niefinansistów).

Od 10/10/2011

Do 11/10/2011

2

Szkolenie otwarte w ramach projektu SPIN II, realizowane przez BERNDSON
(Kraków: Zarządzanie finansami dla niefinansistów - ze szczególnym
uwzględnieniem przygotowania elementów studium wykonalności/elementów
biznesplanu)

Od 26/11/2011

Do 27/11/2011

Od 19/11/2011

Do 20/11/2011

Od 04/02/2012

Do 05/02/2012

Od 04/03/2012

Do 05/03/2012

Od 23/07/2012

Do 24/07/2012

Od 14/05/2011

Do 15/05/2011


12

Szkolenie Trening umiejętności kierowniczych “Zarządzanie finansami dla
niefinansistów” w dniach 1,2 lutego 2010 w ramach projektu “Zarządzanie,
Obsługa Klienta, Sprzedaż- szkolenia dla pracowników sektora MSP”
finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Warszawa: 02/2010, Zarządzanie
finansami dla niefinansistów)

Od 01/02/2010

Do 02/02/2010

2

Szkolenie otwarte w ramach projektu SPIN I, realizowane przez BERNDSON
(Kraków: Zarządzanie finansami dla niefinansistów - ze szczególnym
uwzględnieniem przygotowania elementów studium wykonalności/elementów
biznesplanu)

Od 19/03/2011

Do 20/03/2011

Od 26/03/2011

Do 27/03/2011


4

Szkolenie otwarte Framax (Zakopane: Analiza ekonomiczno finansowa firmy)

Od 09/09/2008

Do 10/09/2008

od …/11/2008

do …/11/2008

4

Szkolenie otwarte AVENHANSEN (Kraków: Zarządzanie finansami dla
niefinansistów)

Od 29/09/2008

Do 30/09/2008

Od 22/06/2009

Do 23/06/2009

Od 07/12/2009

Do 08/12/2009

Od 29/11/2010

Do 30/11/2010

8

Szkolenie otwarte AVENHANSEN (Kraków: Ocena kontrahenta na podstawie
sprawozdań finansowych)

Od 13/10/2008

Do 14/10/2008

Od 18/05/2009

Do 19/05/2009

4

Szkolenie otwarte AVENHANSEN (Kraków: Zarządzanie płynnością finansową)

Od 16/02/2009

Do 17/02/2009

Od 10/12/2009

Do 11/12/2009

Od 04/10/2010

Do 05/10/2010

Od 13/12/2010

Do 14/12/2010

8

Szkolenie zamknięte dla Cargill (Warszawa: Ocena i analiza opłacalności i
ryzyka realizacji inwestycji.), szkolenie dwudniowe.

Od 27/03/2008

Do 28/03/2008


2

Szkolenie zamknięte dla Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach,
(Katowice: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.)

Od 15/12/2009

Do 16/12/2009

2

Szkolenie zamknięte dla PRAGMA INKASO SA (Tarnowskie Góry: Analiza
finansowa przedsiębiorstw)

Od 10/08/2010

do 10/08/2010

1

Szkolenie otwarte AVENHANSEN, (Kraków: Ocena i analiza opłacalności i
ryzyka realizacji inwestycji.)

Od 06/09/2010

Do 07/09/2010

Od 16/12/2010

Do 17/12/2010

Od 31/03/2011

Do 01/04/2011

6

Szkolenie zamknięte “Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły” z zakresu
analizy ekonomiczno-finansowej stowarzyszenia, (Połaniec: Analiza
finansowo-ekonomiczna)

Od 12/02/2010

Do 12/02/2010

1

Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Finanse
przedsiębiorstw w praktyce prawnika)

Od 02/12/2008

Do 03/12/2008

2

Szkolenie zamknięte “Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych” dla Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa: Szkolenie objęło
swoim zakresem większość zagadnień z zakresu studium wykonalności)

Od 24/01/2011

Do 27/01/2011

4

Szkolenie otwarte ADS Consulting (Szczecin: Finanse dla niefinansistów)

Od 06/01/2009

Do 07/01/2009

2

Szkolenie zamknięte dla Narodowego Banku Polskiego (Poznań: Analiza
Finansowa Przedsiębiorstwa)

Od 16/12/2008

Do 17/12/2008

2

Szkolenie zamknięte dla Orlen Centrum Edukacji (Płock: Ocena i analiza
opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.)


2

Szkolenie otwarte HIGH 5 Training Group (Warszawa: Finanse dla
niefinansistów)

Od 25/10/2010

Do 26/10/2010

2

Szkolenie zamknięte wraz z PETEKS w ramach projektu: “Skuteczny menedżer.
Pakiet szkoleń dla MSP” realizowanego pod nadzorem PARP dla Krajowy Związek
Rewizyjny Spółdzielni, “Samopomoc Chłopska” w Warszawie (Warszawa:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach niepewności)

Od 15/02/2011

Do 16/02/2011

2

Szkolenie otwarte IIR - Institute for International Research (Warszawa:
Finanse dla niefinansistów)

Od 26/05/2010

Do 27/05/2010

2

Szkolenie otwarte Centrum kompetencji FORUM (Katowice: Finanse dla
menedżerów niefinansistów - BUDŻETOWANIE 2010)

Od 26/10/2009

Do 26/10/2009

1

Szkolenie dedykowane - zamknięte przygotowane wraz z ROIConsulting dla HDS
Polska (Warszawa: Finanse przedsiębiorstwa dla managerów niefinansowych)

Od 10/08/2009

Do 11/08/2009

2

Szkolenie otwarte Akademii Leona Koźmińskiego i ROI Consulting Sp. z oo
(Ciechanów: Budowa bilansu i rachunku zysków i strat oraz analiza
wskaźnikowa w Excelu)

Od 21/04/2012

do 21/04/2012

1

Szkolenie otwarte PETEKS w ramach projektu: “Skuteczny menedżer. Pakiet
szkoleń dla MSP” realizowanego pod nadzorem PARP (Warszawa: Zarządzanie
finansami przedsiębiorstwa w warunkach niepewności)

Od 14/03/2011

Do 15/03/2011

2

Szkolenie otwarte BOMIS (Poznań: Zarządzanie płynnością finansową)

wrzesień 2005

październik 2005

luty-marzec 2006

maj 2006

8

Szkolenie dedykowane - zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Polska
Grupa Dealerów (Kraków: Finanse przedsiębiorstwa dla managerów
niefinansowych)

lipiec 2005

4

Szkolenie otwarte UNIVERS KONSULTING - EDUKACJA JACYNO I MODZELEWSKI (Łódź:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa)

grudzień 2005

1

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Krajowej Spółki
Cukrowej SA (Krutyń/Piecki: Ocena opłacalności i ryzyka projektów
inwestycyjnych)

31 08 2006

2 08 2006

2

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Puratos Polska sp. z
oo (Kostrzyn: Finanse dla niefinansistów)

09.2006

1

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla NOVOL sp. z oo
(Mierzęcin: Finanse dla niefinansistów),

10.2006

2

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla TPSA (Paszkówka: Ocena
opłacalności inwestycji z wykorzystaniem portfela inwestycyjnego)

2006

1

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla TPSA (Kraków:
Controlling finansowy i planowanie finansowe)

2007

1

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla BIMs PLUS sp. z oo sp.
k. (Leszno: Analiza finansowa przedsiębiorstwa: ocena finansowa kontrahenta
na podstawie sprawozdań finansowych),

07.2006

4

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z AVENHANSEN dla Impress Sp. z oo
Kąty (Kąty: finanse dla niefinansistów)

08.2008

2

Szkolenie zamknięte dla Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa (Kielce:
ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych),

09.2007

1

Szkolenie otwarte Polskie Wydawnictwa Profesjonalne / później: Wolters
Kluwer Polska (Warszawa: Finanse dla niefinansistów / Analiza finansowa
przedsiębiorstwa)

11.2006

2

Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Finanse
przedsiębiorstw / Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Ocena opłacalności
projektów inwestycyjnych / Zarządzanie płynnością finansową)

03.2007

06.2007

12.2007

5

Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska w j. angielskim / konferencja
Invest Yourself (Working capital management)

23.02.2008

1

Szkolenie / konferencja ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Bezpieczeństwo
finansowe. Obliczanie prawdziwych kosztów realizacji umowy, szkolenie z
zakresu zarządzania ryzykiem w procesie budowlanym)

18.06.2008

1

Szkolenie / konferencja Informedia Polska (Warszawa: Wojna cen. Finansowe
konsekwencje wojny cen)

20.10.2005

1

Szkolenie / konferencja zorganizowana we współpracy z AVISTA group dla
Polbank EFG (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno: Zarządzanie finansami dla
niefinansistów. Dobre praktyki w małej firmie)

25.11.2008 Poznań

26.11.2008 Leszno

4.12.2008 Konin

5.12.2008 Kalisz

4

SUMA dni szkoleniowych / doradczych dla praktyków gospodarczych,
zagranicznych instytucji i przedstawicieli administracji publicznej


229

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - wykłady i ćwiczenia (równoważniki
szkoleń i warsztatów) 200 godzin rocznie, 2000 godzin w ciągu 10 lat jest
to ekwiwalent 250 dni szkoleniowych, wszystkie prowadzone zajęcia zarówno
po polsku jak i po angielsku, zarówno w formie ćwiczeń wykładów dla
studentów i studiów podyplomowych dla uczestników takich studiów)

Od 20/09/2004

Do nadal

250

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu - wykłady i ćwiczenia
(równoważniki szkoleń i warsztatów) w ilości 250 godzin rocznie, czyli 2000
godzin w ciągu 8 lat jest to ekwiwalent 250 dni szkoleniowych, wszystkie
prowadzone zajęcia po polsku, zarówno w formie ćwiczeń i wykładów,)

Od 20/09/2004

Do 10/07/2012

250

Grzegorz.Michalski [w domenie] gmail [kropka] com | http://michalskig.com/
| t: +48503452860

Serdecznie pozdrawiam i zycze milego dnia / Sincerely
dr hab. Grzegorz Michalski / doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD.

tel. +48503452860

tel. +48791214963

http://eunicacon.wordpress.com/

http://michalskig.com/referencje

[tags szkolenia finansowe, zarzadzanie kapitalem pracujacym, koszt
kapitalu, struktura kapitalu, analiza

finansowa, michalskig, szkolenia michalskiego, finansowa czesc studium
wykonalnosci, analiza ryzyka i

oplacalnosci inwestycji rzeczowych]

[category szkolenia z finansow, zarzadzanie plynnoscia finansowa,
krotkoterminowe decyzje finansowe,

analiza ekonomiczna, szkolenia michalskiego, value based working capital
management, ocena oplacalnosci i ryzyka projektow rzeczowych]